liu.seSearch for publications in DiVA
Change search
Refine search result
1 - 12 of 12
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • oxford
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1.
  Andersson, Nils-Eric
  Linköping University, Department of Mechanical Engineering, Engineering Materials. Linköping University, The Institute of Technology.
  High speed machine metallic structures NFFP-344 WE 2.22002Report (Other academic)
 • 2.
  Johansson, Andreas
  et al.
  Linköping University, Department of Management and Engineering. Linköping University, The Institute of Technology.
  Andersson, Johan
  Linköping University, Department of Management and Engineering. Linköping University, The Institute of Technology.
  Palmberg, Jan-Ove
  Linköping University, Department of Management and Engineering. Linköping University, The Institute of Technology.
  Influence from the cross-angle on piston forces and bending moments in variable hydraulic piston pumps2003Report (Other academic)
  Abstract [en]

  By implementing an additional incline (cross-angle) of the swash plate of an axial piston pump, in the direction perpendicular to the traditional displacement direction, the piston dead-centre points will move as the displacement angle varies. The cross-angle is fixed and normally very small (1-4°). If designed correctly, the movement of the dead-centre points achieved by using a cross-angle coincides with the dead centres desired for optimal cylinder pre-compression and decompression for all displacement angles. It has in earlier works been described how the cross-angle enables minimisation of discharge and inlet peak-to-peak flow ripple for all displacement angles simultaneously. In this paper, it is also investigated how the piston forces and the bending moments are influenced.

  The cross-angle is designed using simulation-based multi-objective optimisation. It is investigated how objective functions can be made up from peak-to-peak values as well as from frequency spectrum of signals. The trade-offs between the conflicting objectives considered are elucidated by using the concept of Pareto optimality. The result from such a Pareto optimisation is not one optimal solution, but a set of optimal solutions. With the technique presented, it is thus possible to investigate an optimal value for the cross-angle that the most beneficial impact on all factors that influence the noise level of the pump.

 • 3.
  Karltun Erlandsson, Anette
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Industrial ergonomics . Linköping University, The Institute of Technology.
  En utredning om brevbärarpersonalens arbetsförhållanden och införandet av Bästa Metod2002Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Utredningen har utförts på uppdrag av Servicenätet Posten vid Avdelningen för Industriell Arbetsvetenskap, inom forskningsområdet Kvalitet, Människa, Teknik vid Linköpings universitet. Syftet har varit:

  - dels att utvärdera den totala arbetssituationen för brevbärare med i huvudsak utdelning i flerfamiljshus,

  - dels att utvärdera hur införandet av den så kallade ”Bästa Metod” har fungerat, främst vad gäller införandeprocess, acceptans, delaktighet och manual.

  Utredningsarbetet har utförts under hösten 2001. Efter deltagande observation av brevbärare i flerfamiljshus under arbete, gjordes 60 djupintervjuer med såväl brevbärare, SEKO-ombud som postcenterchefer på femton av Posten utvalda utdelningskontor spridda över hela Sverige. Intervjumaterialet låg till grund för en enkät som distribuerades till samtlig personal på de femton utdelningskontoren. 525 enkäter har besvarats (en svarsfrekvens på 90 procent). Ergonomiska studier och fysiska mätningar har utförts på brevbärare under arbete för att identifiera belastningsergonomiska risker och prioritera mellan olika förbättringsförslag.

  Resultaten visar att brevbärarnas arbetsförhållanden i dag är krävande, framförallt i fysiskt avseende, något som understryks av en mycket hög besvärsfrekvens från rörelseorganen. Bästa Metod framstår som en principiellt bra arbetsmetod med stor utvecklingspotential. De flesta brevbärare bedömer metoden som arbetsbesparande och produktivitetsförbättrande men uttrycker farhågor för den fysiska arbetsbelastningen och framtida besvärsrisker samt kvalitetsbrister. Om utvecklingspotentialen skall kunna tas till vara för både verksamhetens och brevbärarnas bästa, erfordras en optimering av arbetssättet.

  Resultaten visar också att det finns stora skillnader i hur väl Bästa Metod fungerar vid de femton utdelningskontor som ingått i studien. Ett antal faktorer som försvårat införandet och tillämpningen av Bästa Metod har identifierats. Brist på delaktighet och lokal anpassning framträder särskilt. Arbetsledningens agerande på såväl lokal som central nivå har visat sig vara en kritisk faktor för hur väl arbetet med Bästa Metod har förlöpt.

  Vi bedömer att åtgärder som fokuserar på att öka brevbärarnas delaktighet och lokalt anpassa Bästa Metod, skulle resultera i bättre arbetsförhållanden för brevbärarna, en ökad effektivitet, bättre produktivitet och kvalitetsvinster. En infrastruktur som befrämjar god informationsspridning och kommunikation både horisontellt och vertikalt i organisationen är då avgörande.

  Med ett åtgärdsprogram och en plan för ständigt förbättringsarbete, skulle verksamheten med Bästa Metod och brevbärarnas arbetssituation på sikt kunna förbättras med åtgärder på såväl lokal som central nivå i organisationen. Utredningen har visat på ett antal önskvärda åtgärder och flera av dessa kan genomföras av Posten själva. De åtgärder som föreslås nedan genomförs av Posten i samarbete med Avdelningen för Industriell Arbetsvetenskap och de kan delas upp i två huvudkategorier:

  I. I rapporten preciserade förbättringsförslag som kan genomföras relativt omgående av Posten med stöd från Avdelningen för Industriell Arbetsvetenskap:

  KAMFACKEN

  • Förbättrad märkning av kamfacken och införande av kompletterande karta (prototyp finns redan klar), för att underlätta kamning på ny slinga samt förbättrad belysning vid kamfacken.

  • Justeringar och optimeringar av kamfacken där så är möjligt.

  • Förbättring av avlastningsytor vid kamfacken.

  SKOR

  • Införskaffande av lämpliga individuellt anpassade skor för både inomhus- och utomhusarbete.

  UTBILDNING

  • Utbildning i arbetsteknik av utvalda representanter från respektive utdelningskontor.

  ARBETSRUTINER

  • Fördelning av arbetsmoment, utveckling av arbetsrutiner som exempelvis slingors sammansättning och anpassad användning av cyklar och motordrivna fordon.

  UTRUSTNING

  • Utveckling av hjälpmedel och utrustning, som exempelvis centralpostfack.

  De ovanstående förändringarna testas på pilotkontor före breddinförande.

  II. Åtgärder som kräver ytterligare planering och utvärdering för att kunna genomföras och som innebär medverkan av Avdelningen för Industriell Arbetsvetenskap

  Lokala åtgärder genom utveckling av den lokala arbetsorganisationen mot välfungerande teambildningar på utdelningskontoren.

  Under sommaren 2001 började man på utdelningskontoren införandet av en teambaserad arbetsorganisation genom att tillsätta teamledare som ansvarar för den löpande verksamheten. En ytterligare utveckling av denna organisations-form föreslås. Man skulle därmed öka delaktigheten bland personalen, vilket på sikt skulle leda till bättre och effektivare arbetsformer med större påverkansmöjligheter över det dagliga arbetet, större ansvarskänsla, större arbetstillfredsställelse och högre yrkesstolthet. Denna arbetsform skulle kunna vidga synen på vad som är ”det egna distriktet” och skulle vidare minska känsligheten för störningar. I samband med detta skulle en plan för ”Ständiga Förbättringar” introduceras, för att bygga in ett kontinuerligt kvalitetstänkande och ökad delaktighet i det dagliga arbetet. Sammantaget skulle man kunna uppnå bättre lokal anpassning, högre produktivitet och bättre kvalitet.

  CENTRALA ÅTGÄRDER

  Utredningen har visat att det funnits kommunikationsglapp mellan de olika nivåerna i organisationen och att brevbärarpersonalen upplever bristande delaktighet, toppstyrning och otillräcklig flexibilitet i fråga om lokala anpassningar. Detta synes ha påverkat arbetet med Bästa Metod negativt.

  En analys behöver göras över hur kommunikationsglapp och delaktighets-brister uppstår, med syfte att utveckla åtgärdsförslag för att förbättra infrastrukturen och kommunikationen mellan de olika organisationsnivåerna. Därigenom skapas förutsättningar att från centralt håll öka delaktigheten och på så sätt skapa en bättre verksamhet. Resultaten matchas sedan mot erfaren-heterna på lokal nivå för vidare åtgärder.

  Framgången med Bästa Metod varierar på de femton utdelningskontor som ingått i studien. Rapporten visar att olika lokala förhållanden och förut-sättningar påverkat utfallet med Bästa Metod. Detta är något som kan utredas närmare.

  Behovet av lokala anpassningar måste vägas mot behovet av en standardisering av arbetet enligt Bästa Metod. Hur denna avvägning kan göras är förknippad med användningen av manualen för Bästa Metod och dess fortsatta nytta. Vi menar att en manual bör tydliggöra vad som är kärnan i det nya systemet och därmed ska gälla överallt, men manualen bör också tydliggöra vad som kan anpassas lokalt, och ge ett stöd för hur detta kan ske. Manualen behöver vidareutvecklas och omarbetas för detta syfte.

  Utredningen visar att det i vissa avseenden finns en bristande överens-stämmelse mellan den bärande tanken bakom Bästa Metod och den ökade flexibilitet som krävs av brevbärarna i praktiken. Det gäller bland annat hur snabbt nyanställda eller ovana brevbärare kommer upp i arbetstakt när man kammar upp post på en ny slinga, hur introduktion av nyanställda sker, vilka kvalifikationer brevbärare bör ha och vilka effekter detta har på yrkes-stoltheten. Den höga medelåldern på brevbärarna i dag kommer att medföra många nyanställningar inom en 10-15-årsperiod. Dessa frågor är då viktiga att utreda inte minst ur produktivitets- och kvalitetshänseende.

  Mot bakgrund av ovanstående föreslås följande åtgärder som hänför sig till punkt II ovan:

  • Att identifiera kommunikationsglapp och delaktighetsbrister för att skapa förbättringsförslag och ledningsstrategier i syfte att förbättra verksamheten.

  • Utbildning i Människa-Teknik-Organisation (MTO) och Life Cycle Cost analyser (LCC), för ökad systemsyn och möjligheter att analysera och utvärdera teknikval och alternativa åtgärder, utifrån konsekvenser för systemprestanda, ekonomi och människorna i systemet. Det finns ett flertal möjliga åtgärder som kan få positiv effekt på inte bara belastnings-situationen för brevbärarna utan också på produktivitet och kvalitet.

  • Att starta en tidsbegränsad kampanj som bygger på delaktighet genom brevbärarnas förslag till och utveckling av hjälpmedel och produkter med syfte att underlätta arbetet.

  • Utveckling av arbetsorganisationen med inriktning mot flexibla team med ansvar för sitt specifika område med syfte att:

  • öka delaktigheten hos personalen,

  • förbättra informationsspridning och kommunikation,

  • skapa utrymme för lokala anpassningar,

  • öka arbetstillfredsställelsen,

  • skapa förutsättningar för ökad yrkesstolthet,

  • minska den fysiska belastningsproblematiken samt stressrelaterade faktorer,

  • förbättra den arbetsrelaterade hälsan,

  • förbättra kompetensen genom att utveckla en kompetensutvecklingstrappa,

  • optimera förutsättningarna för nyanställda, vikarier och brevbärare som arbetar på nya slingor,

  • utbilda instruktörer i varje team både ergonomiskt och för handledning av nybörjare,

  • minska känslighet för störningar i systemet,

  • öka produktiviteten och kvaliteten i verksamheten.

 • 4.
  Karltun Erlandsson, Anette
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Industrial ergonomics . Linköping University, The Institute of Technology.
  Lidingörapporten I: en utvärdering i närtid av brevbärarnas arbetssituation2004Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Denna utvärdering har utförts av en forskargrupp vid Avdelningen för Industriell arbetsvetenskap vid Linköpings universitet. Det övergripande syftet var att medverka till att förbättra brevbärarnas arbetssituation (BAS). Utvärderingen genomfördes på uppdrag av Servicenätet Leverans, Posten Sverige AB.

  Syftet var närmare bestämt att ge en samlad bild av de olika BAS-åtgärderna i tre avseenden, nämligen

  1) att utvärdera effekten av förbättringsåtgärder för främjande av brevbärarnas arbetssituation,

  2) att utvärdera hur själva införandeprocessen fungerat samt

  3) att dra lärdomar inför implementering av förbättringsåtgärderna vid övriga postutdelningskontor i landet.

  Arbetet med att ta fram konkreta lösningar påbörjades i fyra delprojekt inom BAS II våren 2003 och avrapporterades under tidig höst 2003. Samtidigt startade förberedelser för att utvärdera helhetseffekten från samtliga åtgärdsförslag enligt BAS II på ett ”pilotkontor”, där valet föll på ett utdelningskontor på Lidingö.

  En projektgrupp med representanter för personalen på pilotkontoret, medlemmar från BAS-projekten samt forskargruppen planerade tillsammans hur de olika förbättringsåtgärderna skulle införas och utvärderas.

  De övergripande förbättringsåtgärderna gällde huvudsakligen

  - införande av manual för organisering av inomhusarbetet,

  - införande av ny märkning av kamfacken,

  - införande av ny arbetsbelysning vid kamfacken samt

  - utbildning i arbetsteknik.

  Dessutom testades och utvärderades en motordriven konstruktion för höj- och sänkbarhet av kamfacken.

  Implementeringen och datainsamlingen genomfördes på Lidingökontoret under perioden oktober 2003 till och med maj 2004. Inledningsvis genomförde forskargruppen deltagande observation av arbetssättet på utdelningskontoret. Därefter deltog 35 brevbärare genom att dels besvara fem delenkäter och dels medverka i fyra gruppintervjuer. Intervjuer genomfördes även med de två teamledarna, dirigenten samt postcenterchefen. Utvärderingen av förändringsarbetet handlar om hur resultaten upplevts, hur själva förändringsarbetet eller införandeprocessen fungerat och vilka lärdomar som kan dras av detta.

  Resultaten visar att förbättringsåtgärderna i sin helhet upplevdes mycket positivt av såväl brevbärare som kontorsledningen. Förbättringen av belysning och märkning var de åtgärder som lättast lät sig utvärderas på kort sikt eftersom de upplevdes ge en omedelbar och påtaglig förbättring. Arbetet med Manualen fordrade däremot organisatoriska förändringar av arbetsprocesserna på utdelningskontoret. Denna typ av förändringar kräver mer tid för att nå rättvisande resultat än vad projektplanen medgav. Detsamma gäller utbildningen i arbetsteknik som kräver en förändring i arbetssätt, vilket tar längre tid att lära sig.

  Brevbärarnas åsikter varierade beträffande själva införandeprocessen men generellt upplevdes vissa brister. Dessa minskade deras positiva upplevelser av förbättrings-åtgärderna.

  I ett pilotprojekts natur ligger att man vill dra lärdomar inför framtiden, i det här fallet lärdomar som andra postutdelningskontor kan dra nytta av vid införandet av BAS-åtgärderna men också lärdomar för personer som har ledningsansvar i projekt- och förändringsarbete. Som grund för de råd som ges i det avslutande avsnittet ligger de erfarenheter som medarbetarna på Lidingökontoret har delat med sig av.

 • 5.
  Olsson, Tobias
  et al.
  Linköping University, Department of Mechanical Engineering, Engineering Mechanics. Linköping University, The Institute of Technology.
  Klarbring, Anders
  Linköping University, Department of Mechanical Engineering, Engineering Mechanics. Linköping University, The Institute of Technology.
  Boundary Value Problems of an Initially Stressed Body2004Report (Other academic)
  Abstract [en]

  The initial strain in a body can be described by a two-point tensor that maps tangent vectors between a local stress free configuration (manifolds) and the initially strained configuration. The initial strain tensor can be used to form a metric tensor and this metric can be used to induce a third manifold. The boundary value problem of an elastic body is in this paper formulated on these three manifolds: the induced manifold, the initially strained configuration and the local stress free configuration. Moreover, we consider a hyperelastic body with incompressible properties and we show that in that case, the divergence of the first Piola- Kirchhoff stress tensor defined on the initially strained configuration and on the induced manifold coincide. There-fore, we conclude that for an incompressible material, the boundary value problems stated on the initially strained configuration and on the induced manifold are the same.

 • 6.
  Renner, Johan
  et al.
  Linköping University, Department of Mechanical Engineering. Linköping University, The Institute of Technology. Linköping University, Center for Medical Image Science and Visualization (CMIV).
  Gårdhagen, Roland
  Linköping University, Department of Mechanical Engineering. Linköping University, The Institute of Technology. Linköping University, Center for Medical Image Science and Visualization (CMIV).
  Karlsson, Matts
  Linköping University, Department of Biomedical Engineering. Linköping University, The Institute of Technology. Linköping University, Center for Medical Image Science and Visualization (CMIV).
  Post-Processing Dynamic Behavior of WSS in Aortic Blood Flow2006Report (Other academic)
  Abstract [en]

  Pulsating flow simulations with CFD is performed on a stenosed human aorta with post-stenotic dilatation, for development of wall shear stress (WSS) dynamic parameters. WSS is of interest due to its correlation with atherosclerosis. The dynamic behavior and dynamic capturing parameters of WSS are usable in analyzing non-stationary results from blood flow simulations. The amount of wall back-flow is shown to be an very easy parameter to interpret and it showed an "washout" effect in the post-stenotic dilatation. A new dynamic capturing parameter describing the WSS angular amplitude (WSSAA) is presented. It has both differences and similarities with the widely used oscillating shear index (OSI) parameter. WSSA have a more direct physical interpretation then OSI.

 • 7.
  Roos, Anna
  et al.
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Industrial ergonomics . Linköping University, The Institute of Technology.
  Erlandsson-Karltun, Anette
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Industrial ergonomics . Linköping University, The Institute of Technology.
  Breddimplementering av BAS-åtgärderna, Märkning, Belysning, Manual, Arbetsteknikutbildning: En utvärdering på 30 postutdelningskontor2005Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Denna utvärdering har utförts av en forskargrupp vid Avdelningen för Industriell arbetsvetenskap vid Linköpings universitet på uppdrag av Servicenätet Leverans, Posten Sverige AB. Det övergripande syftet var att utvärdera de åtgärder som utvecklats av Servicenätet Posten i samarbete med forskargruppen inom det så kallade BAS-projektet (brevbärarnas arbetssituation) med start 2002. Efter en pilotstudie av införandet på Lidingökontoret (Erlandsson-Karltun, 2004) planerades en breddimplementering på samtliga 602 postutdelningskontor i Sverige.

  Syftet med denna utvärdering har varit att utvärdera och ge en samlad bild av de olika förbättringsåtgärderna i BAS-projektet, nämligen manual, märkning, arbetsbelysning och arbetsteknikutbildning.

  Närmare bestämt har utvärdering skett i med tre olika delsyften, nämligen:

  - att utvärdera erfarenheter av förbättringsåtgärderna i sig för främjande av brevbärarnas arbetssituation,

  - att utvärdera hur själva införandeprocessen fungerat, samt

  - att dra lärdomar inför implementering av förbättringsåtgärderna vid övriga utdelningskontor.

  Utvärderingen planerades och genomfördes under våren fram till och med hösten 2005 av forskargruppen i Linköping, med Anna Roos och Anette Erlandsson-Karltun som operativt ansvariga samt Jörgen Eklund som projektansvarig. Servicenätet Leverans representerades av en projektgrupp med Stig Nero som operativt ansvarig, i samarbete med Per Lindeborg, och Inga-Lill Wiklander-Grahn.

  Två utdelningskontor från varje område valdes ut av respektive områdeschefer i samarbete med operativt projektansvarig inom Posten, sammanlagt trettio utdelningskontor. Urvalet skedde så att samtliga områdeschefer valde ut ett kontor där denne subjektivt bedömde att införandet av BAS-åtgärderna fungerat ”bra” respektive ett där det fungerat ”mindre bra”. Detta för att kunna dra nytta av olika erfarenheter.

  De metoder som användes var enkäter och intervjuer. 425 (75 %) enkätsvar kom in från brevbärarna på de 30 utdelningskontoren, vilket är betydligt lägre än i de föregående undersökningarna. Dessutom intervjuades chefer, lagledare och brevbärare på de femton kontor som fick personligt besök av forskargruppen. Cheferna på de övriga femton kontoren intervjuades per telefon.

  Resultaten visar att erfarenheterna av BAS-åtgärderna i sig upplevdes mycket positivt av såväl brevbärare, lagledare och chefer. Införandeprocessen var mer problematisk, vilket i olika grad påverkat upplevelsen av förändringsåtgärderna som helhet beroende på hur väl införandet fungerat. Man hade inte lyckats dra nytta av de erfarenheter som kom fram vid utvärdering av pilotkontoret på Lidingö. Här finns många lärdomar att dra på såväl projektledningsnivå, områdesnivå, distriktsnivå som lokal nivå på utdelningskontoren. Som grund för de råd och synpunkter som ges i avsnitt 3.6 samt i det avslutande avsnittet, ligger de samlade erfarenheterna från medarbetarna på de trettio utdelningskontoren och forskargruppen.

 • 8.
  Schmidt, Peter
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Mechanics. Linköping University, The Institute of Technology.
  FE-discretization of the Governing Equations for Adhesive Joints – A Structural Element Concept.: NFFP-Project 372 Adhesive Bonding in Metal Aircraft Structures (ABIMAS). Deliverable nr: D1.42002Report (Other academic)
 • 9.
  Schmidt, Peter
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Mechanics. Linköping University, The Institute of Technology.
  FE-simulations of a lap joint and a stringer run-out using adhesive joint elements.: NFFP-Project 372 Adhesive Bonding in Metal Aircraft Structures (ABIMAS). Deliverable nr: D1.5 and D1.62002Report (Other academic)
 • 10.
  Stenlund Nilsson, Jenny
  et al.
  Linköping University, Department of Management and Engineering. Linköping University, The Institute of Technology.
  Tyskeng, Sara
  Linköping University, Department of Management and Engineering. Linköping University, The Institute of Technology.
  The scope of municipal energy plans in a Swedish region: A review of energy and environmental issues in the plans2003Report (Other academic)
  Abstract [en]

  Swedish legislation requires municipalities to produce an energy plan. Each municipal government is required to prepare and maintain a plan for the supply, distribution, and use of energy. Legislation also requires an assessment of the environmental impacts of any activities before implementation.

  Whether municipal energy plans have contributed to or preferably controlled the development of local energy systems has been a subject for debate. In the research project "Strategic Environmental Assessment of Local Energy Systems", financed by the Swedish Energy Agency, the municipal energy plan as a tool for developing local energy systems is studied. In this study, twelve municipal energy plans from Östergötland County in southern Sweden have been analysed. Different kinds of municipalities are represented in this county.

  The analysis has been based on a number of questions in different categories assessing energy system characteristics, environmental impact assessment and aims, the planning process, and goals for the plans. This report reviews the contents of all the energy plans in this first study.

   

 • 11.
  Thellner, Mikael
  Linköping University, Department of Mechanical Engineering. Linköping University, The Institute of Technology.
  Implementation and applications of simultaneous shape and thickness optimization2002Report (Other academic)
  Abstract [en]

  This paper presents an implementation of simultaneous shape and thickness optimization of continuum structures in a general finite element software. The implementation facilitates a user-friendly and efficient use of simultaneous optimization. With simultaneous optimization the shape of the plane domain and the out-of-plane thickness of the structure arc simultaneously varied to obtain an optimal design. By this means it is possible to solve an essentiallythree dimensional optimization problem by only performing a two dimensional analysis. A numerical example is provided where simultaneous optimization is compared with other structural optimization problems.

 • 12.
  Thellner, Mikael
  Linköping University, Department of Mechanical Engineering. Linköping University, The Institute of Technology.
  Topology and shape optimization as a tool for mechanical optimal design2002Report (Other academic)
  Abstract [en]

  This survey reviews different methods to integrate topology and shape optimization that are presented in the literature. Topology optimization was early recognized as an important tool for product development. The result of a topology optimization gives only a coarse layout of the boundaries of the structure. Shape optimization can be used for postprocessing t,o determine the final shape of the structure.

  Integrated topology and shape optimization is a sequential process which can be divided into three steps: topology optimization, transition step a nd shape optimization. It is concluded in the survey that there are a number of well working methods for two dimensional integrated topology and shape optimization. For three dimensional integrated topology and shape optimization the transition step needs further work.

1 - 12 of 12
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • oxford
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf