liu.seSearch for publications in DiVA
Change search
Refine search result
12 1 - 50 of 64
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • oxford
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1.
  Andersson, Mikael
  et al.
  Linköping University, Department of Management and Economics.
  Eriksson, Jens
  Linköping University, Department of Management and Economics.
  Balanced Scorecard i projektbaserade organisationer1999Independent thesis Advanced level (degree of Magister)Student thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Projekt är en organisationsform som blivit allt viktigare ochvanligare i företag de senaste åren. I den traditionella projektstyrningen finns brister. Dels fokuserar styrningen ofta enbart på tids- och konstnadsaspekten av projekt, dels upplevs projektorganisationer ofta ha en bristande eller obefintlig koppling till företagets strategi och affärsplan, vilket kan skapa osäkerhet kring mål och prioriteringar. Balanced Scorecard-modellen har utvecklats för att komma till rätta med denna typ av problem. Diskussionen om Balanced Scorecard har dock främst fokuserat på modellens användning och nyttain i mer statiska organisationsformer än projekt.Syfte: Vårt syfte med uppsatsen är att studera hur Balanced Scorecard kan användas för att stödja och styra projekt. Utifrån detta avser vi sedan att utveckla en modell för hur detta ska kunna ske. Genomförande: Studien har genomförts dels i form av en litteraturstudie och dels en empirisk studie av ett fallföretag. Litteraturen, i form av böcker och forskningsartiklar, har använts för att öka vår egen kunskap om området och för att bygga upp uppsatsens referensram. Fallföretaget arbetar i stor utsträckning i projektform och information därifrån har framförallt inhämtats genom intervjuer, bl a med projektledare och projektdeltagare, men även i form av dokumentation rörande företagets projektmetodik.Resultat: Vi drar slutsatsen att Balanced Scorecard är möjligt att använda för att stödja och styra projekt. Ett styrkort för projekt bör brytas ner från företagets existerande styrkort för att få en tydlig koppling mellan företagets strategi och det enskilda projektet. Vid en sådan nedbrytning bör hänsyn tas till faktorer som tidsåtgång, kostnad för framtagningen, integrering med övrig projektstyrning, enkelhet samt begreppsanvändning.

 • 2.
  Axelsson, Mats
  et al.
  Linköping University, Department of Management and Economics.
  Vidlund, Veronica
  Linköping University, Department of Management and Economics.
  Icke-finansiell information i årsredovisningar: en studie av stora svenska företag i detaljhandels-, verkstads- och läkemedelsbranschen1999Independent thesis Advanced level (degree of Magister)Student thesis
  Abstract [sv]

  Användarna av extern redovisning fokuserar på framtiden medan traditionell redovisning baseras på historiska data. Amerikanska undersökningar visar att analytiker efterfrågar mer icke-finansiell information för att kunna göra bättre prognoser. Företagens årsredovisningar fungerar idag som informationsbärare och är ett viktigt beslutsunderlag för analytiker. Syftet med uppsatsen är att beskriva de svenska förhållandena vad det gäller redovisad och efterfrågad icke-finansiell information. Genom att studera svenska årsredovisningar samt tillfråga analytiker hur de ställer sig till icke-finansiell information har vi besvarat följande frågor. Hur ser det ut i Sverige, redovisar företagen den information som efterfrågas av analytikerna? Hur utförlig är dagens redovisning av icke-finansiell information i de svenska företagen? Hur har utvecklingen sett ut de senaste åren vad det gäller icke-finansiell information?

 • 3.
  Barkeling, Mikael
  et al.
  Linköping University, Department of Management and Economics.
  Sjöström, Erika
  Linköping University, Department of Management and Economics.
  Elektronisk handel mellan företag2000Independent thesis Advanced level (degree of Magister)Student thesis
  Abstract [sv]

  Under de senaste åren har elektronisk handel, eller e-handel som det ofta kallas, blivit en allt vanligare företeelse. Orsaken till detta står att finna i Internets snabba framväxt. Då den teknik som behövs för tillgång till Internet är billig, enkel och lättillgänglig har det skapats förutsättningar för en snabb och omfattande utveckling av den elektroniska handeln. Elektronisk handel kan rikta sig både till konsumenter och till företag. Det är dock den typ som riktar sig till företag som idag är den vanligaste formen av elektronisk handel och även den som förutspås öka mest.

  Med utgångspunkt i ovanstående resonemang har vi valt att studera elektronisk handel mellan företag. Vi har därför valt att undersöka ett system för elektronisk handel och ett antal av de kunder som använder sig av detta. Vi har funnit att de undersökta kundföretagen alla är mycket positivt inställda till elektronisk handel. Användandet av e-handelssystemet har inte inneburit några stora förändringar för kundföretagen, den allmänna uppfattningen är dock att e-handelssystemet lett till att deras arbete blivit något mer bekvämt. Vi menar att e-handelssystemet troligen skulle leda till fler fördelar för kundföretagen om det utökades vad gäller antalet funktioner samt funktionernas omfattning. För att en utbyggnad av e-handelssystemet ska komma kunderna till godo anser vi dock att det är viktigt att ta vissa aspekter i beaktande. Enligt vår mening är det viktigt att företaget arbetar för att skapa goda relationer till sina kunder samt att de utvecklar väl fungerande kanaler för återkoppling. Vi anser vidare att de funktioner e-handelssystemet utökas med bör vara valbara för att därigenom undvika att systemet blir alltför komplicerat. Slutligen anser vi det vara av stor vikt att företaget kontinuerligt informerar kunderna om e-handelssystemets funktion och utveckling.

 • 4.
  Bassy, Maren
  Linköping University, Department of Management and Economics.
  Motivation and Work -Investigation and Analysis of Motivation Factors at Work2002Independent thesis Advanced level (degree of Magister)Student thesis
  Abstract [en]

  Background: Employees acting towards company goals and having a strong desire to remain in the organisation are very important for the success of a company. In order to generate such organisational commitment of the employees, the knowledge about what motivates and satisfies them is essential.

  Purpose: The purpose of this thesis is to investigate and analyse the factors which motivate employees, under consideration of individual characteristics.

  Limitation: Age, gender, marital status, work area, position and the years a person has been working in the company represent the individual characteristics examined in this study.

  Realisation: Literature research as well as a practical survey consisting of mail questionnaires and personal interviews were carried out in order to best serve the purpose of this thesis.

  Results: Skills, task identity, task significance, autonomy, feedback, environment, job security, and compensation are important factors for the motivation of employees. Taking into consideration the extent to which these factors are present at work and the employees'satisfaction with this state, differences regarding all examined individual characteristics are recognisable. Moreover, the investigation of the importance attributed to these factors by the employees revealed no differences with regard to the individual characteristics, except for the years an employee has been working in the company. In addition, several factors, which may cause a higher motivation and job satisfaction in the selected company, have been identified in terms of the individual characteristics. Thereby, for all employees, the feedback represents the factor with the highest motivation potential.

 • 5.
  Berggren, Andreas
  et al.
  Linköping University, Department of Management and Economics.
  Carlenius, Niclas
  Linköping University, Department of Management and Economics.
  Pantzar, Gustav
  Linköping University, Department of Management and Economics.
  Finansieringsanalyser för banker och skogsbolag1999Independent thesis Advanced level (degree of Magister)Student thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Penningflöden är, till skillnad från redovisat resultat, svåra att manipulera och därmed relevanta att redovisa. Redovisningsrådet har inför 1999 kommit med en ny rekommendation, RR 7:98, beträffande kassaflödesanalyser.

  Syfte: Syftet med denna uppsats är att öka förståelsen för kassaflödesanalyser och traditionella finansieringsanalyser genom att studera deras framtagande, informationsinnehåll och användningsområde.

  Genomförande: Vi behandlar teorier,principer, tekniker och regler om finansieringsanalyser. Vi har även undersökt attityder till finansieringsanalyser hos svenska börsnoterade banker och skogsbolag samt analytikers åsikter om finansieringsanalyser i dessa branscher.

  Resultat: I skogsbranschen är finansieringsanalysen av central betydelse. Däremot är de flesta intressenter eniga om att finansieringsanalyser inte är relevanta för banker. Bankerna är dock tvungna att börja upprätta finansieringsanalys p g a en lagändring. Nästan alla bolag kommer att följa RR 7:98, vilket ökar jämförbarheten mellan bolag nationellt och internationellt, eftersom RR 7:98 ansluter till ett internationellt synsätt.

 • 6.
  Björklund, Cecilia
  et al.
  Linköping University, Department of Management and Economics.
  Lundin, Kristina
  Linköping University, Department of Management and Economics.
  Ledarskap ur ett genusperspektiv: framställningar i teori och fiktion2003Independent thesis Advanced level (degree of Magister)Student thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Faktum är att det finns en betydligt högre andel män på ledande positioner än kvinnor. Beror detta på att de är bättre ledare, eller har det med faktorer som organisationens struktur att göra? Författare har gjort en mängd studier kring tv-fiktion, och menar att fiktion inte bara är underhållning utan även ger en bild av den verklighet vi lever i. Det som händer där skulle även kunna inträffa i en ”vanlig” människas liv, men innehåller extrema faktorer för att fånga tittarens intresse. Detta är en bidragande faktor till att tv-serier når ut till så många människor, ett budskap kan förmedlas.

  Syfte: Uppsatsens syfte är att beskriva hur kvinnor och män som ledare framställs i vetenskaplig och populär ledarskapslitteratur samt jämföra och analysera dessa med framställningar av ledare i tv-serien Rederiet.

  Avgränsningar: Vi har endast studerat ledare med en formell chefsposition, kaptener som arbetar ombord på fartyget. Dessa har begränsats till tre kvinnor och tre män. Vi avser inte att beskriva hur något är, utan hur det framställs.

  Genomförande: Underlaget till empirikapitlet har inhämtats genom studier av utvalda videoavsnitt av tv-serien Rederiet.

  Slutsats: Sammanfattningsvis framställs karaktärerna i Rederiet som att de, enligt våra tolkningar, bäst stämmer överens med den vetenskapliga genusmedvetna litteraturen. Denna säger att det inte förekommer några skillnader ur ett individperspektiv, men att strukturen medför att kvinnorna anpassar sitt ledarskap till den manliga normen för att inte vara avvikande. Enligt hur ledarna framställs i Rederiet finner vi inga skillnader mellan kvinnor och män.

 • 7.
  Bouvin, Anna
  et al.
  Linköping University, Department of Management and Economics.
  Hägglund, Jeanette
  Linköping University, Department of Management and Economics.
  Pågående arbeten: ett redovisningsproblem?1999Independent thesis Advanced level (degree of Magister)Student thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Pågående arbeten är ett omdebatterat område där valet av redovisningsmetod får stor inverkan på det redovisade resultatet. Det finns två metoder att tillgå; successiv vinstavräkning och färdigställandemetoden. Beroende på val av metod ställs olika krav på t ex styrning, kalkyler och ekonomisystem.

  Syfte: Syftet med denna uppsats är att visa på hur redovisning av pågående arbeten sker såväl internt som externt i de företag vi studerar och därmed beskriva sambanden mellan extern och intern redovisning. För att erhålla en helhetsbild av pågående arbeten vill vi även studera styrningens, kalkylens och ekonomisystemets roll i ett projekt.

  Genomförande: Både litteratur och empiri har studerats. I referensramen beskrivs allmänna teorier om styrning, kalkyler, redovisning samt ekonomisystem. Empirin, som består av intervjuer gjorda på två företag, har analyserats med hjälp av referensramen.

  Resultat: Lagar och rekommendationer överensstämmer inte vad gäller redovisningsmetod. Detta gör att företagen har en valmöjlighet som påverkas bl a av vad de vill visa med sin redovisning samt när de vill beskatta vinsten. Vid användandet av den successiva metodenligger den interna redovisningen till grund för den externa, det föreligger tydliga samband mellan kalkyl, styrning, ekonomisystem och redovisning.

 • 8.
  Bragg, Erik
  et al.
  Linköping University, Department of Management and Economics.
  Skiöld, Fredrik
  Linköping University, Department of Management and Economics.
  Balanserade styrmått på en värdekedja1999Independent thesis Advanced level (degree of Magister)Student thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Utvecklingen inom redovisningssystem går mot att använda alltfler kompletterande icke finansiella styrmått. Genom att koppla ihop det tankar som finns inom Balanced Scorecard konceptet med ett värdekedjetänkande som finns inom Supply Chain Management kan en horisontell styrning skapas.

  Syfte: Syftet med uppsatsen är att beskriva och förklara hur företag kan utveckla lönsamhetsrelaterade mått för kompetens och prestationer samt att ge förslag på en process- och värdekedjeanpassning av Balanced Scorecard modellen.Avgränsningar: Uppsatsen behandlas utifrån Balanced Scorecard och Supply Chain Management teorin där fokusering framför allt sker på måttframtagningen. De personer som intervjuats är verksamma inom Svedala Industri i Sverige, Tyskland och Frankrike.

  Genomförande: Uppsatsen bedrevs som en fallstudie där intervjuerna skedde på med personer på divisionsnivå, marknadsnivå samt försäljarnivå med återkommande intervjuer vid behov. Intervjuresultaten användes för att testa den egna modellen i verkligheten.

  Resultat: Uppsatsen visar att incitament föreligger för användning av kompletterande styrnyckeltal för att förbättra företaget. Vidare har vi fått stöd för vår utvecklade modell där värdekedjans fördel med ett flödestänkande kombineras med balanserade styrnyckeltals förmåga ge en bra inblick i företag.

 • 9.
  Bramby, Åsa
  et al.
  Linköping University, Department of Management and Economics.
  Rundborg, Lars
  Linköping University, Department of Management and Economics.
  Kassaflödesanalys: till nytta för vem?2000Independent thesis Advanced level (degree of Magister)Student thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Vissa företag skall enligt årsredovisningslagen bifoga en kassaflödesanalys i sin årsredovisning för att redovisa företagets likviditetsförändring under perioden. De företag som upprättar en kassaflödesanalys följer Redovisningsrådets rekommendation, som till största del är en översättning av IASCs "Cash Flow Statements". Detta innebär att den svenska rekommendationen är harmoniserad mot internationell standard. Kassaflödesanalysen kan användas internt av företaget för att få kontroll över de likvida medel som strömmar in och ut ur företages verksamhet. Även andra intressenter, såsom investerare och långivare, kan vara intresserade av företages finansiella situation, eftersom de vill beräkna lönsamheten samt studera företagets förmåga att betala sina skulder.

  Syfte: I vilket syfte upprättas en kassaflödesanalys och om denna analys upprättas hur används den som ett styrmedel av företagen. Vi vill även undersöka orsaken till varför företagen använder den indirekta eller direkta metoden vid redovisning av kassaflöden.

  Genomförande: I denna uppsats består vår primärdata av intervjuer med sammanlagt tio personer på sju olika företag och vi har valt att intervjua moderbolaget i dessa koncerner. Tre besöksintervjuer med BT, Cloetta och IFS, två intervjuer via e-post med Skandia samt tre telefonintervjuer med Föreningssparbanken, Electrolux och Arla.

  Resultat: Vi har i vår studie uppmärksammat att de flesta företag använder sig av bådeen intern och en extern kassaflödesanalys. Den externa analysen är den som bifogas i årsredovisningen och den används mycket sparsamt eller inte alls för intern styrning, medan den interna används i den löpande redovisningen och jämställs ofta med en likviditetsbudget. De undersökta företagen använder sig av den indirekta metoden vid upprättandet av kassaflödesanalysen och detta beror främst på att ekonomisystemet ej är uppbyggt på in- och utbetalning vilket innebär att tillämpningen av direkt metod skulle bli alltför tidskrävande. Den indirekta metoden visar också en tydlig koppling mellan redovisat resultat och kassaflödet.

 • 10.
  Brodin, Andrea
  et al.
  Linköping University, Department of Management and Economics.
  Kleen, Linda af
  Linköping University, Department of Management and Economics.
  Svenska varumärkens kulturella värden2002Independent thesis Advanced level (degree of Magister)Student thesis
  Abstract [en]

  Background: Today many companies are competing to get space in our minds. Companies spend a tremendous amount of money on building strong brands. It is not just about making us aware of their logo, today it’s more about giving the brand a ”soul” and to load it with different values. Due to today’s globalization there is also interesting to look at it from a cultural perspective. To export a brand name into a new market abroad is not the same as just transferring your knowledge and believe it should work in another country and culture. A brand is consciously and unconsciously loaded with values, especially cultural values. In Sweden there are values typically Swedish that might not be obvious to you but still follow us. These values might not fit the new market the company is entering, therefore some values might get left behind, while others are easily transferred to another country. We therefore find it very interesting to study these cultural values.

  Purpose: The purpose with this essay is to describe which cultural values Swedish company’s brands intend to communicate abroad.

  Performance: We have done a qualitative study. Our empirical study is based mainly on personal interviews. The frames of references are based on well established theories within the brand- and cultural field.

  Result: Our study showed that Swedish companies load their brands with the four values; quality, reliability, simplicity and modern&innovative. We also found that the Swedish culture is reflected in these values, in both national-, business- and corporate culture.

 • 11.
  Broo, Gabriel
  et al.
  Linköping University, Department of Management and Economics.
  Welke, Henrik
  Linköping University, Department of Management and Economics.
  Marknadsföring av receptbelagda läkemedel2000Independent thesis Advanced level (degree of Magister)Student thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats är att beskriva och analysera de marknadsföringsstrategier som ett läkemedelsbolag använder sig av samt hur ledamöter i expertgrupper uppfattar den marknadsföring som erhålls. Data samlades in genom personliga intervjuer. Genom att utifrån klassiska teorier inom marknadsföringsområdet, som anpassats för att analysera läkemedelsföretagens marknadsföring har vi funnit att: Det är viktigt att läkemedelsbolagen strävar efter att etablera förtroendefulla relationer till expertgruppsmedlemmarna, vidare kan produkterna marknadsföras effektivare om marknadssegmenten tydligt kan definieras. Expertgrupperna ser helst att den information som ges är heltäckande och av hög vetenskaplig kvalitet men ur marknadsföringshänseende bör den hellre positioneras.

 • 12.
  Butaité, Irena
  et al.
  Linköping University, Department of Management and Economics.
  Helgesson, Monika
  Linköping University, Department of Management and Economics.
  Kvalitetsutveckling inom privat äldreomsorg: att nå de gamla med förvåning och förtjusning2000Independent thesis Advanced level (degree of Magister)Student thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Den negativa bild som media målat upp av den privata äldreomsorgen, har lett till en ökad fokusering på kvalitetsutveckling i dessa verksamheter.

  Syfte: Syftet med uppsatsen är att beskriva och förklara hur kvalitetsarbetet utformas och genomförs på operationell nivå inom en privat vårdorganisation. Avsikten är även att ge förslag på hur arbetet skulle kunna förbättras.

  Avgränsningar: Vår studie omfattar förbättringsarbete avseende tjänstekvalitetsutveckling i ett privat vårdföretag i Sverige och omfattar tre enheter inom en region. Uppsatsen är skriven från ett ledningsperspektiv och behandlar kvalitetsutvecklingsarbete på operativ nivå. Begreppet ledning inkluderar högsta ledningen till den operativa ledningen, d.v.s. enhetscheferna.

  Genomförande: En fallstudieliknande undersökning utfördes genom intervjuer med personer ur ledningen samt med ett flertal övriga medarbetare. Sekundära källor är hämtade huvudsakligen från ämnena kvalitetsutveckling, TQM, organisatoriskt lärande och projektledning.

  Resultat: I dagsläget pågår inget strukturerat kvalitetsutvecklingsarbete inom enheterna. Orsaken till detta är bristande kontinuitet och därigenom dålig kvalitet i ledningens processer. Enhetscheferna måste fokusera på att utveckla metoder för att driva kvalitetsarbetet. Vi föreslår projektform som en metod och att utbildning i projektledning inledningsvis måste ske.

 • 13.
  Bülow, Ann-Charlotte
  et al.
  Linköping University, Department of Management and Economics.
  Nilsson, Anneli
  Linköping University, Department of Management and Economics.
  Beslutsfattande och information: rapportanvändning i små företag2002Independent thesis Advanced level (degree of Magister)Student thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Ekonomiska rapporter tas ofta fram av slentrian i små företag och småföretagare har många gånger svårt att förstå informationen som finns i de ekonomiska rapporterna och använder den inte heller som underlag för sitt beslutsfattande. De förlitar sig hellre på intuition och fingertoppskänsla. Vi menar att småföretagare borde bli mer medvetna om hur de kan dra nytta av de ekonomiska rapporterna.

  Syfte: Syftet är att ge ett bidrag till diskussionen kring rapportanvändning i små företag. Med bidrag menar vi dels att utreda vilka ekonomiska beslut som fattas i små företag dels vilka variabler som kan vara avgörande för i vilken utsträckning ekonomiska månadsrapporter används som beslutsunderlag.

  Genomförande: Fem intervjuer med företagsledare i små företag i Linköping.

  Resultat: I de företag vi intervjuat visade det sig att ekonomiska månadsrapporter användes i mycket liten utsträckning som beslutsunderlag. Anledningen till att rapporterna inte användes var att företagarna redan känner till den information som finns i dem. Rapportanvändningen varierar även beroende på bransch och verksamhet. Det har visat sig att även företagets förändringstakt samt vilken risk företagaren tar inverkar på rapportanvändningen.

 • 14.
  Carlsson, Cecilia
  et al.
  Linköping University, Department of Management and Economics.
  Wulff, Renée
  Linköping University, Department of Management and Economics.
  Projektverksamhetens"early-warner"- en jämförande studie om projektcontrollerns funktion2003Independent thesis Advanced level (degree of Magister)Student thesis
  Abstract [en]

  Background: The project controller is a function witch evolved due to the strong gaining ground of project operation. Why the area of the project controller is interesting to study is explained by the fact that increasing knowledge of this function is important in order to make project operation work well. The fact that opinions in this field disagree, further increases the interest of the field. In order to study the function of the project controller three companies have been singled out. They are IFS, Intentia and Saab Bofors Dynamics. The selection is based upon them being knowledge based companies with project intense operation.

  Aim: The aim with this study is to compare and analyse the function of the project controller in three project intense knowledge based companies.

  Method: This study is based upon three methodological bases being qualitative study, case study and interview. As a complement to the interviews, document analysis have been used.

  Result: The field of responsibility of accounting controllers is still of great importance, but can be seen as a smaller part of the collected project controller functions. A new area for the function of the project controller stresses constitutes of interaction, which both directly and indirectly supports project control. In the interactive function, both offensive and defensive functions are included, which can be conceived paradoxically. Furthermore the function of the project controller is rather influenced by how companies organise and structure the management control than the importance of the project operation.

 • 15.
  Claesson, Sandra
  et al.
  Linköping University, Department of Management and Economics.
  Eriksson, Malin
  Linköping University, Department of Management and Economics.
  Nationell kultur&Relationsmarknadsföring: Nationella kulturella olikheters betydelse i affärsrelationer mellan svenska och japanska affärsmän2002Independent thesis Advanced level (degree of Magister)Student thesis
  Abstract [en]

  The globalisation of the world is believed by some to homogenise individuals from different national cultures. However, the values and norms of an individual are deeply rooted in their national culture and are therefore difficult to change. Since birth these values and norms are learnt through interaction with others within a specific national culture. The differences in values of a national culture are shown in the cornerstones of the nation. These cornerstones are language, aesthetics, religion and social institutions. Differences are also shown in Hofstedes cultural dimensions, the long-term contra the short-term time perspective and also in symbols, cultural heroes and rituals. In a global world, businessmen of different national cultural backgrounds will meet illustrating these differences. We find it important to study how these differences influence a business relationship. The objective of this thesis is to study, how Swedish businessmen can overcome national cultural differences in a business relation by using relationship marketing. Furthermore, to illustrate national cultural differences, which Swedish and Japanese businessmen find important in the business relation. The study is based on depth-interviews with both Swedish and Japanese businessmen. The result of the depth-interviews shows that relationship marketing is a method to overcome differences in national cultures.

 • 16.
  Cronstedt, Fredrik
  et al.
  Linköping University, Department of Management and Economics.
  Fyhr, Niklas
  Linköping University, Department of Management and Economics.
  Implementering av informationssystem: en studie utförd vid Nordic Lubricants AB2002Independent thesis Advanced level (degree of Magister)Student thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Information har kommit att bli en alltmer kritisk ingrediens i dagens samhälle. Detta har drivit utvecklingen av informationsteknologi (IT) och informationssystem (IS), vilket har gjort det möjligt för organisationer att bearbeta stora mängder information.

  Syfte: Syftet med denna uppsats är att beskriva implementationsprocessen av ett informationssystem utifrån ett organisatoriskt perspektiv snarare än utifrån ett tekniskt sådant. Vi ämnar analysera processen och de eventuella problem som denna medför genom att använda två olika perspektiv; nämligen det hårda och det mjuka perspektivet.

  Avgränsningar: Uppsatsen behandlar inte uppköp som sådant. Vi inriktar oss på implementationsprocessen av ISP i Nordic Lubricants AB. Valet av respondenter grundades på deras inblandning i implementationsprocessen och därmed inte på deras roller som slutanvändare.

  Genomförande: Vi har genomfört en kvalitativ studie baserad på intervjuer med deltagare i implementationsprocessen vid Nordic Lubricants AB.

  Resultat: För att på ett effektivt sätt implementera ett informationssystem och hålla sig inom projektets tidsramar är det viktigt att implementationsprocessen är strukturerad, framhävt av det hårda synsättet. Det mjuka synsättets rekommendationer angående användarnas roll får dock inte förbises.

 • 17.
  Danielsson, Malin
  et al.
  Linköping University, Department of Management and Economics.
  Göransson, Kristina
  Linköping University, Department of Management and Economics.
  Officerare som lärare eller poliser: gemensamma faktorer för ledarskap2004Independent thesis Advanced level (degree of Magister)Student thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: I takt med nedskärningar inom det svenska försvaret har ett stort antal officerare behövt byta yrke. Många av dessa officerare har valt nya karriärer som lärare och poliser. Vi har valt att undersöka vilka likheter och skillnader som finns mellan officersyrket och lärar- och polisyrket, med avseende på ledaraspekten.

  Syfte: Vårt syfte är att analysera om en omskolad officer passar in i sin nya ledarroll som lärare eller polis.

  Avgränsning: Då alla poliser arbetar på ordningsenheten till en början är det denna avdelning vi främst behandlar.

  Genomförande: Vår studie bygger dels på litteratur inom ledarskap inom Försvarsmakten, skolan och polisen, dels på besöksintervjuer med två före detta officerare samt två nya kollegor.

  Resultat: Vi har i vår studie kommit fram till att det främst är personliga faktorer som egenskaper och kompetenser som gör att en före detta officer ärlämplig som lärare eller polis. De egenskaper och kompetenser som är önskvärda för officerare stämmer väl överens med de egenskaper och kompetenser som är önskvärda för lärare och poliser. Vi menar också att officerare i och med sin utbildning har en bra förutsättning för att utveckla dessa egenskaper och kompetenser.

 • 18.
  Davidsson, Maria
  et al.
  Linköping University, Department of Management and Economics.
  Johansson, Maria
  Linköping University, Department of Management and Economics.
  Att införa Balanced Scorecard: en studie av en implementeringsprocess2003Independent thesis Advanced level (degree of Magister)Student thesis
  Abstract [en]

  Background: In our case study we have been studying a company that during the last seven years have tried to implement the control system Balanced Scorecard. They have during this period made three attempts. According to Kaplan and Norton, the creators of Balanced Scorecard, it should take about 16 weeks to implement a Balanced Scorecard.

  Purpose: Our purpose is to investigate which factors that influence the possibility to implement Balanced Scorecard.

  Method: We have conducted a case study where we have studied implementation at three levels in a company. We have interviewed two people from management, five of the department heads and made an inquiry investigation with 28 people of the companies employees.

  Results: We have found that there are seven determining factors that influence an implementing process. The process starts with an internal or external pressure for change that indicates that a change is needed in the company. There is a need for a project leader who is responsible for the work and leads the implementing process forward. The project leader needs to have knowledge about the implementing process and knowledge about the contents of what they want to implement. Management support is another factor and by that means that management must stimulate and support the members of the staff. Information and elucidation of goals is another factor that is needed about the implementation. The last factor to get a successful implementation is to get the members of the staff participate. We have also found some minor determining factors that can act as a counterforce towards a change that can arise during the implementing process. Two of these counter forces are frustration and delay. Frustration arises when knowledge about the implementation is missing and the loss of knowledge leads to delay. If the members of the staff don’t receive information and elucidation of goals confusion may arise which is another counterforce. The last counter- force that can arise is that the members of the staff are afraid of change.

 • 19.
  Djerf, Oskar
  et al.
  Linköping University, Department of Management and Economics.
  Larsson, Magnus
  Linköping University, Department of Management and Economics.
  People Integrated Marketing: en kundstyrd ledningsstrategi1999Independent thesis Advanced level (degree of Magister)Student thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Synen på kvalitetsutveckling har förändrats genom åren. Förr arbetade hantverkaren i en naturlig närhet till sin kund och kunde lätt anpassa varje produkt till de särskilda behov och önskemål som denne hade. Denna närhet försvann dock i och med att man byggde upp en storskalig industriell masstillverkning, där organisationen präglades av kontrolltänkande, specialisering och anonymitet. Utvecklingen har gått vidare och idag bygger de kvalitetsorienterade organisationerna på engagemang och motivation från personal, kunder och leverantörer. Tillsammans samverkar de för ständig förbättring av verksamhetens alla delar, vilket leder till resultatet att man får nöjdare kunder, medarbetare och partners samt ökad effektivitet.

  Syfte: Att söka finna ett samband mellan en kundmedvetenhet, som är spridd bland medarbetarna, och den tillfredsställelse som uppnås bland företagets kunder. Vi vill också ta reda på hur denna kundmedvetenhet skapas och upprätthålls.

  Resultat: Kundmedvetenhet hos de anställda gör att de är mer intresserade av att samla och föra vidare den värdefulla information de får i kontakten med kunder och andra. Kundmedvetenhet får också medarbetaren att göra sitt bästa för att tillfredsställa kunden vilket förhoppningsvis innebär att de gör sitt jobb så noggrant att produktens kvalitet motsvarar kundens förväntningar. Vi introducerar begreppet People Integrated Marketing som beskriver en kundstyrd ledningsstrategi där man strävar efter att öka kundtillfredsställelsen genom att skapa ett kundmedvetande hos alla medarbetare i företaget. För att man ska lyckas med PIM bör medarbetarna bland annat ha god information om de andra funktionerna inom organisationen.

 • 20.
  Dörner, Kristina
  et al.
  Linköping University, Department of Management and Economics.
  Svensson, Hanna
  Linköping University, Department of Management and Economics.
  Årsredovisningslagen: en studie av notsystemet2000Independent thesis Advanced level (degree of Magister)Student thesis
  Abstract [sv]

  Företagandet har blivit alltmer utsatt för konkurrens och mer komplext med tanke på den ökande internationaliseringen och ett ökat intresse för aktiehandel och investeringar i företag. Den externa redovisningen har blivit viktigare för företagen till följd av detta och sammanställandet av årsredovisningen riktar sig nu i större utsträckning till aktiemarknadens krav. När Sverige skulle gå med i EU uppstod ett behov av att anpassa den svenska årsredovisningslagen till EG:s reglering. När den nya årsredovisningslagen skulle träda ikraft hördes många kritiska röster. Den del av årsredovisningen som skulle komma att påverkas mest var notsystemet. Fotnoterna skulle bli betydligt fler vilket i sin tur skulle leda till ökad insyn i företagens redovisning.Den här studien av tre företag av olika storlek kartlägger och analyserar hur kravet på ökad insyn i företagens årsredovisning har upplevts av företagen och redovisningspraktiker. Studien visar på att de åsikter som fanns innan lagen trädde ikraft var överdrivna och att den nya lagen inte har lett till så stora anpassningar för företagen.

 • 21.
  Eklind, Karin
  Linköping University, Department of Management and Economics.
  Internationalisering i högteknologiska småföretag2000Independent thesis Advanced level (degree of Magister)Student thesis
  Abstract [sv]

  I och med den ökade konkurrensen och de minskade avstånden i omvärlden blir fler och fler företag internationella. Den traditionella forskningen fokuserar främst på stora och tillverkande företag. Internationaliseringen kan emellertid anses skilja sig åt från den traditionella uppfattningen på grunde av olika resursbegränsningar. Vidare kan det även antas att hög- teknologiska företag avviker från den traditionella bilden av företags internationella verksamhet, främst beroende på produkternas servicekaraktär och på graden av kompetens som finns i dessa företag. Därför uppstår intresset att i den här uppsatsen undersöka hur högteknologiska småföretag inter- nationaliserar sin verksamhet. The purpose of this essay is to describe the internationalization process in small high-tech companies. There is reason to assume that there are differenses in the way small and high-tech companies internationalize their business.

 • 22.
  Eklund, Emma
  et al.
  Linköping University, Department of Management and Economics.
  Larsson, Emma
  Linköping University, Department of Management and Economics.
  IT-företags och analytikers syn på intellektuellt kapital1999Independent thesis Advanced level (degree of Magister)Student thesis
  Abstract [sv]

  Det intellektuella kapitalets betydelse har ökat under de senaste åren vilket de flesta affärsmän är medvetna om. Intellektuellt kapital handlar om att värdera ett företags framtida kapacitet istället för att fokusera på historiska händelser. Problemet är dock att intellektuellt kapital är ett relativt nytt begrepp och många definitioner fluktuerar på marknaden, vilket försvårar en enhetlig redovisning och bedömning av företag. Vi har studerat IT-företag och IT-analytikers syn på det intellektuella kapitalet samt studerat vilken information som går att finna i IT-företagens årsredovisningar. Resultatet av undersökningen visar att det går att urskilja två typologier av begreppets innebörd. Den ena typologien ser enbart humankapitalet som en del av det intellektuella kapitalet medan den andra typologien även inkluderar strukturkapitalet i begreppet. Både företag och analytiker anser att det är relevant att redovisa intellektuellt kapital. All den information som analytikerna efterfrågar går dock ej att finna i företagens årsredovisningar. Företag och analytiker ser ett problem i att det är svårt att jämföra den information som ingår i det intellektuella kapitalet mellan företag. IT-företagen är mer positiva till någon form av standardisering av redovisning av intellektuellt kapital medan analytikerna anser att den anarki som råder i dagsläget är att föredra då ”best practice” kan utvecklas. Vår rekommendation är att det bör utformas fasta definitioner på beräkning av nyckeltal som ingår i begreppet intellektuellt kapital.

 • 23.
  Eklund, Malin
  et al.
  Linköping University, Department of Management and Economics.
  Gustafsson, Åsa
  Linköping University, Department of Management and Economics.
  Förtroendekriser: en studie av svenska livförsäkringsbolag2004Independent thesis Advanced level (degree of Magister)Student thesis
  Abstract [en]

  Background: The Swedish life-insurance business has been extensively criticised lately due to broken promises to customers as well as due to scandals that some companies within the business have been involved in. The companies within the Swedish life-insurance business find themselves in a so- called crisis of confidence, something that is created in and by media. A company that finds itself in a crisis of confidence somehow have to manage the situation and crises of confidence can also result in different kinds of changes.

  Purpose: The aim of this thesis is to explore and analyse how individual life- insurance companies manage crises of confidence. As a consequence, the aim is also to investigate in what way crises of confidence are initiators to change.

  Procedure: The study has been conducted through seven qualitative interviews with individuals holding a managerial position within a Swedish life-insurance company.

  Findings: Essential for managing crises of confidence is communication and information mainly to media, but also to customers and employees. Further, a higher level of clarity and transparency in products and activities, together with increased control of ethical policies, are aspects that have been shown to be of importance in managing the crisis of confidence within the Swedish life- insurance business. The crisis of confidence has generated changes, but it can not be decided with certainty if these changes have been initiated only by the crisis of confidence, or if the changes would have been carried through anyway. What can be established, is that the crisis of confidence has speeded up already planned changes.

 • 24.
  Emblad, Annika
  et al.
  Linköping University, Department of Management and Economics.
  Karlsson, Christer
  Linköping University, Department of Management and Economics.
  Humankapitalmätningar: medarbetarnas vikt i kunskapsföretag1999Independent thesis Advanced level (degree of Magister)Student thesis
  Abstract [sv]

  Kunskapssamhället är här vilket innebär att den dominerande resursen i allt fler företag är personalen. Hushållning med mänskliga resurser har blivit en central frågeställning. Modeller har utvecklats för att lyfta fram det mänskliga kapital et och syliggöra satsningar på personalen. En ny trend är att allt fler företag börjat mäta sitt humankapital. Syftet med denna uppsats är att analysera i vilket syfte företag utför humankapitalmätningar. Vi har även för avsikt att generera idéer för att skapa bättre förutsättningar och möjligheter att bedriva effektivt arbete med humankapitalmätningar. Primärdata har samlats in genom intervjuer på tre företag. Sekundärdata har utgjorts av väletablerad litteratur inom vårt ämnes- och vetenskapsområde, det vill säga böcker, facklitteratur och informationsmaterial. Det finns två syften med humankapitalmätningar. Det primära syftet är utifrån ett ledningsperspektiv där mätningarna skall leda till kostnadsbesparingar, effektivare användning av företagets resurser samt ökad produktivitet. Det sekundära är att skapa bättre arbetsmiljö för de anställda. För ett effektivt arbete måste ett större fokus läggas på arbete med åtgärder, ledarskapet och delaktighet bland de anställda.

 • 25.
  Endahl, Giedre Vyciute
  et al.
  Linköping University, Department of Management and Economics.
  Åberg, Daniel
  Linköping University, Department of Management and Economics.
  Försäljningsomkostnader2003Independent thesis Advanced level (degree of Magister)Student thesis
  Abstract [en]

  Background: It has many times proved to be difficult to compare calculation information between different units, although these units use the same calculation method. This is especially so if the units in question geographically are belonging to regions with different calculation traditions. Therefore it is of great interest to examine how calculation information can diverse.

  Purpose: The purpose is to analyse sales costs with focus on selection and valuation in calculations.

  Research Method: We have carried out a case study combined with interviews with three middle-managers in the Swedish division and with three middle-managers for the corresponding units in the UK division of the same global company.

  Results: We find that the calculation traditions to a large extent influences what the calculation information shows, but we also find big differences between units which historically use the same calculation traditions. According to our study the principal cause of the differences comes from the fact that the units use different selections.

 • 26.
  Forsberg, Anna-Karin
  Linköping University, Department of Management and Economics.
  Redovisning av tjänsteuppdrag: en studie av svenska börsföretag2001Independent thesis Advanced level (degree of Magister)Student thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Redovisning av tjänsteuppdrag är ett område som i Sverige karaktäriserats av försiktighet. Kostnader och intäkter har normalt sett redovisats först i den period när resultatet av uppdraget med full säkerhet kunnat fastställas. En successiv avräkning av vinsten, i takt med arbetets framåtskridande, har sällan gjorts. Redovisningsrådet har dock nu kommit med rekommendation nr 11 (RR 11) om redovisning av intäkter (med grund i IAS 18) som träder ikraft 2001. Rekommendationen ska tillämpas av de publika företagen och kräver att längre tjänsteuppdrag vinstavräknas successivt på koncernnivå.

  Syfte: Syftet med uppsatsen är att kartlägga praxis för redovisning av tjänsteuppdrag som sträcker sig över flera rapporteringsperioder idag samt dess utveckling över tiden. Avgränsningar: Uppsatsen avser ej att behandla redovisning av entreprenaduppdrag då dessa inte omfattas av RR 11 utan behandlas i en separat rekommendation. Förändringen över tid studeras från 1980-talets slut fram till idag.

  Genomförande: Studien har inriktats på börsnoterade koncerner med verksamhet inom konsult- och programvarubranscherna. Årsredovisningar studerades för tretton sådana företag, och med tre av dem genomfördes även intervjuer.

  Resultat: I dagsläget är successiv vinstavräkning vanligare på tjänsteuppdrag på löpande räkning än på sådana till fast pris, trots att det för de sistnämnda blivit vanligare över tid. När det gäller redovisningen i balansräkningen klassificeras uppdrag till fast pris förhållandevis oftare som en lagertillgång jämfört med de på löpande räkning som mer frekvent ses som en fordran. Det krav på information som ställs i RR 11 uppfylls inte av dagens årsredovisningar.

 • 27.
  Frisk, Lars
  et al.
  Linköping University, Department of Management and Economics.
  Förare, Urban
  Linköping University, Department of Management and Economics.
  Storckenfeldt, Gustav
  Linköping University, Department of Management and Economics.
  Kreditbedömning av små nystartade kunskapsintensiva företag: med avseende på rörelsefinansiering2000Independent thesis Advanced level (degree of Magister)Student thesis
  Abstract [sv]

  Den huvudsakliga tillgången hos små nystartade kunskapsintensiva företag är deras humankapital som är lättrörligt och svårbedömt. Syftet är att undersöka om nuvarande externa finansiärers kreditbedömning är användbar för att bedöma kredittrovärdigheten av små nystartade kunskapsintensiva företag och om de externa finansiärerna kan uppfylla dessa företags behov och önskemål. Vi har intervjuat små nystartade kunskapsintensiva företag och externa finansiärer. Vi har kompletterat intervjuerna med en enkätundersökning. Vår undersökning visar att de externa finansiärerna främst studerar affärsidén och kassaflödet. Vi rekommenderar en del förändringar i prioriteringen av bedömningsfaktorer för att höja kvaliteten. Företagens nyckelresurs, intäktspersonerna, bör få mer fokus. Nyckeltalsanalysen bör inriktas på specifika nyckeltal för kunskapsföretag. Bedömningen av företagaren bör fokuseras på nätverk och ledaregenskaper, istället för den personliga ekonomin. Vi anser att företagens behov och önskemål kan uppfyllas. För att behoven av kvalificerad rådgivning och snabba beslut bättre ska kunna uppfyllas rekommenderar vi att kreditbedömarna branschindelas.

 • 28.
  Furn, Åsa
  et al.
  Linköping University, Department of Management and Economics.
  Johansson, Lars
  Linköping University, Department of Management and Economics.
  Förvärv och Företagskultur2002Independent thesis Advanced level (degree of Magister)Student thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Företagsförvärv är en beprövad metod att öka ett företags storlek och styrka på en marknad. Att uppnå synergieffekter och konkurrensfördelar är målet, och finansiella aspekter är avgörande för när och hur ett uppköp ska genomföras. För att uppnå dessa mål krävs, förutom en positiv ekonomisk kalkyl, även en atmosfär som stöder bolagens integrering. Därför är det viktigt för ledningen att ta hänsyn till de underliggande föreställningar och värderingar som existerar i organisationerna, samt försöka utröna på vilket sätt dessa kan utgöra hinder, eller möjligen verktyg, för en lyckad integration.

  Syfte: Syftet med denna uppsats är att ur ett kulturperspektiv söka förklara och förstå hur en kulturförändring uppstår, och påverkar de anställda, i samband med att ett mindre företag köps upp och integreras med ett större.

  Genomförande: Analysen baseras på teorier om företagskultur och kulturförändring. Data har insamlats genom personliga intervjuer med fem anställda hos SSP. Författarnas egna observationer, samt sekundära källor såsom Sydkrafts interna tryckta material, har bidragit till ökad kunskap om fallföretaget.

  Resultat: Kulturen i SSP har strukturerats efter en modell baserad på medvetandenivåer, där de synliga aspekterna på kultur (artefakterna) anses spegla de underliggande värderingarna och grundläggande föreställningarna som skapar företagskulturen. Vi anser att dessa värderingar och föreställningar även kan påverkas av artefakterna. För en lyckad integration krävs ledarskap och kommunikation som förmår förmedla de nya värderingarna.

 • 29.
  Grenblad, Daniel
  et al.
  Linköping University, Department of Management and Economics.
  Rosén, Pernilla
  Linköping University, Department of Management and Economics.
  Internet: A sales channel in the airline industry1999Independent thesis Advanced level (degree of Magister)Student thesis
  Abstract [en]

  The social change, with Internet as one of its innovations, is changing the way business is conducted. The main objective is to study and get a better understanding of the use of Internet as a new sales channel when there already exist a sales channel including middlemen. A description is made covering the decision situation and three areas that are affecting the decision - relationships to the middlemen, added value in the channels, and financials. European airlines as represented i Sweden and US airlines were interviewed. For explorative purposes interviews have been made with travel agents. No primary data is collected from the travel customers. Security issues and other barriers for Internet adoption are not studied. The conclusion of the study is that managers should focus on action more than"rational decison making". If the middlemen will be bypassed it is important to communicate with them. It is also necessary to have upper management's support. One of the driving forces for implementing Internet as a sales channel in the airline industry is to create customer ownership. Three generic formats for doing so is identified - learing relationship, verical facilitator, and meta intermediary.

 • 30.
  Gustafson, Henrik
  et al.
  Linköping University, Department of Management and Economics.
  Karlsson, Jerker
  Linköping University, Department of Management and Economics.
  Internprissättning i praktiken1999Independent thesis Advanced level (degree of Magister)Student thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Dagens företag präglas i hög utsträckning av ett resultatenhetstänkande. När handel sker mellan dessa enheter uppstår vissa problem med prissättningen för dessa transfereringar. Dessa priser brukar kallas internpriser och har behandlats i litteraturen sedan 1920-talet. Vi har därför funnit detta intressant att se hur internprisproblematiken ser ut i litteraturen jämfört med den verklighet som råder i dag.

  Syfte: Att studera internprislitteraturens praktiska tillämpbarhet och på så sätt försöka utveckla och förnya den. Genomförande: För att uppnå vårt syfte har vi med utgångspunkt i litteraturen försökt ta fram ett internpris i ett fallföretag, Gränges, för att se om detta var möjligt så som litteraturen ser ut idag. Uppgiften har krävt dels en litteraturgenomgång och dels en noggrann studie av fallföretaget. Företagsstudien har gjorts dels genom intervjuer med personer i Gränges som arbetar med internprissättningen och dels genom egna efterforskningar i datasystem och bland personal på företaget, Internet och årsredovisningar.

  Resultat: Vi har funnit litteraturen mycket användbar under vårt arbete. Dock kan vissa uppdateringar behövas och det gäller att man anpassar och kombinerar olika teorier utefter hur situationen man befinner sig i ser ut. Det är sällan verkligheten överensstämmer till fullo med litteraturens beskrivning av den.

 • 31.
  Gustafsson, Henrik
  et al.
  Linköping University, Department of Management and Economics.
  Metzner, Madeleine
  Linköping University, Department of Management and Economics.
  Innovation: Utvecklingskapitalbolagens påverkan på sina portföljföretag2002Independent thesis Advanced level (degree of Magister)Student thesis
  Abstract [en]

  Background: The importance of creativity and innovation is frequently stressed in modern literature on management. The significance of innovation gives entrepreneurs the reason to prior to the commencement of a relationship with a venture capitalist, obtain necessary insights regarding the influences such a relationship may have, in terms of innovation. Purpose: The purpose of this thesis is to scrutinise the influence of venture capital firms on their portfolio companies regarding their ability to be innovative. Delimitations: The intent is to study the impact of a venture capitalist from the viewpoint of its portfolio companies. In other words, what the portfolio companies have perceived as changes is our main area of concern, rather than what the venture capitalist has perceived as change. Realisation: LinkTech, a venture capitalist located and active in the town of Linköping, has together with three of its portfolio companies constituted as an example for the empirical research. An interview with the CEO at LinkTech was carried out as well as interviews with managers at the three portfolio companies. Additionally, a survey aimed towards the employees atthe portfolio companies was conducted. Results: It has been found that a venture capitalist does influence its portfolio companies in terms of innovation. This is mainly done through changes in the existing strategy, but also through the building of networks, changes in the organisational structure of the firms, and through the establishment of reward systems. Empowerment, corporate culture, decision- making, and teamwork have also been examined but been shown to be less influenced.

 • 32.
  Gustafsson, Samuel
  et al.
  Linköping University, Department of Management and Economics.
  Hukkanen, Mari
  Linköping University, Department of Management and Economics.
  Managing the integration process in a merger. Case: Cloetta Fazer2002Independent thesis Advanced level (degree of Magister)Student thesis
  Abstract [en]

  Background: Mergers have been increasing during the latter part of the 1990s. In the Nordic region many previously national companies have joined their forces to create a new Nordic company. This will lead to many challenges when the companies are integrated.

  Purpose: The purpose of this thesis is to investigate the integration phase. Our goal is to study the integration of Cloetta Fazer and learn how the company can handle the two types of integration.

  Procedure: To be able to prove our assumptions, that were made on the basis of literature, we have collected empirical material by interviewing eight managers at Cloetta Fazer.

  Summary: We have identified a conflict between structural and cultural integration that occur because one type of integration may proceed faster than the other. That is why our statement is that the two types of integration are dependent on each other.

 • 33.
  Haage, Jonas
  et al.
  Linköping University, Department of Management and Economics.
  Johansson, Stefan
  Linköping University, Department of Management and Economics.
  Åt skogen med Balanced Scorecard: Funktionella nyckeltal i en råvaruleverantörs situation1999Independent thesis Advanced level (degree of Magister)Student thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: MoDo Skog upplever idag att deras ekonomistyrning i allt för hög utsträckning fokuserar kostnader, framförallt kostnader som förknippas med avverkning samt transport av råvara. Som ett led i denna kostnads-fokusering har MoDo Skog en misstanke om att det förekommer suboptimeringar inom virkesflödesprocessen. Före-taget upplever dessutom att de är dåliga på att mäta och följa upp så kallade mjuka faktorer.

  Syfte: Vårt syfte med denna uppsats är att kartlägga en virkesflödesprocess och därefter undersökaförutsättningarna att utarbeta ett Balanced Scorecard med funktionella nyckeltal. Avgränsningar: Arbetet inom fallföretaget begränsas till att gälla virkesflödesprocessen från avverkning till dess att råvaran kommer till industrin på Iggesundsregionen. Vi beaktar endast de avverkningar som sker på fallföretagets eg-na marker.

  Genomförande: Studien har genomförts på fallföretagets region Iggesund. Vi har dessutom genomfört en förstudie på region Norrköping. För att erhålla ytterligare information om bolagets visioner samt strategier genomfördes även en intervju med MoDo Skogs VD Björn Andrén.

  Resultat: Vi har funnit att ett Balanced Scorecard skulle leda till en mer helhetlig syn på företagets ekonomistyrning. Detta på grund av att denna följer upp och mäter områden som idag inte mäts. Dessutom skulle ett balanserat styrkort på ett bättre sätt synliggöra både visioner och strategier än vad som är fallet idag. Detta anser vi vara den största fördelen med en eventuell implementering av Balanced Scorecard i MoDo Skog. Därutöver ser vi att det finns en po-tential med styrkortet, nämligen att det kan öka medarbetarnas engagemang som därigenom kan förbättra befintliga processer. Dock anser vi att vissa av de förutsättningar som enligt BSC konceptet bör råda inte gör det i dag. Dessa faktorer är bland annat att MoDo Skog har få kunder, marknaden för deras produkt utvecklas i en långsam takt samt att organisationen idag är tillplattad. Sammanfattningsvis anser vi dock att fördelarna tycks överväga nackdelarna med en Balanced Scorecard implementering.

 • 34.
  Hagert, Charlotta
  et al.
  Linköping University, Department of Management and Economics.
  Jonsson, Madeleine
  Linköping University, Department of Management and Economics.
  Fisk, fågel eller mittemellan?: En studie av tre multiprojektmiljöer2002Independent thesis Advanced level (degree of Magister)Student thesis
  Abstract [en]

  Background: A great part of all projects within Swedish industry are conducted in a multiprojectenvironment, which means that several projects are performed simultaneously. The research within the field of project management is though focused on single projects. Projects are highly dependent on the context in which they are conducted, although the organization of the multiprojectenvironment is only partly explored. Furthermore is the research within the project management highly concentrated on standardization of the project work. The question is whether this implies to the basic advantages with the project-oriented organization, which is flexibility and creativity?

  Purpose: To describe and obtain an understanding for the multiprojectenvironment regarding management control and organization.

  Realisation: The study is based upon a case study of development departments within three industrial companies.

  Results: The multiprojectenvironment can to a great extent be described with the help of Mintzbergs´ adhocracy concept. Large projects are conducted in both types of adhocracies and tend to be more structured than the smaller ones. Mutual adjustment is the central coordination mechanism within the multiprojectenvironment. The matrix organization, which has its central of gravity somewhere between the project- and the functional organization without being in balance risks to befairly vague. The multiprojectenvironment is controlled both formal and informal, formal control can though in a high extent be risky. Common belief systems and common strategy development is important within the multiprojectenvironment.

 • 35.
  Hagström, Erik
  et al.
  Linköping University, Department of Management and Economics.
  Inestam, Jakob
  Linköping University, Department of Management and Economics.
  Implementering av standardiserat affärssystem -förhållandet mellan kund och leverantör1999Independent thesis Advanced level (degree of Magister)Student thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Affärssystembranschen är en av de mest expansiva inom IT. Det är en bransch som växer kraftigt, men inte utan problem. Allt fler röster har under 1990-talet höjts mot att implementeringar av affärssystem är problemfyllda projekt som ofta drar över tids- och budgetramar. Att anskaffa ett standardiserat affärssystem är en komplicerad process som ställer höga krav på både kund och leverantör. Hur väl lyckas be båda parterna samarbeta för att uppnå en effektiv implementering och fånga verksamhetens behov?

  Syfte: Syftet med denna uppsats är att utreda de skillnader i förväntningar som finns mellan en affärssystemleverantör och dess kunder samt ge förslag på hur gapet dem emellan kan reduceras för att främja en effektivare systemimplementering.

  Genomförande: Uppsatsen har en i huvudsak kvalitativ ansats där vi har intervjuat en leverantör av affärssystem, FoG Data AB, samt tre av dess kunder; Ahlström, Artex, och Harman. Intervjuerna genomfördes i de tre projekten med projektledare hos både leverantör och kund samt med en användare på operativ nivå.

  Resultat: Vi har identifierat tydliga förväntningsgap mellan de både parterna kund och leverantör. På grund av dessa skillnader i förväntningar lyckas inte det nya systemet på bästa sätt fånga företagets verksamhet och strategi. Kunden brister framförallt i sin förberedelse då de inte lyckas klargöra sina behov och vad de vill ha ut av systemet. Det beror främst på att användarna engageras dåligt i processen. Leverantören lyckas inte motsvara kundens förväntningar i avseende på utbildning och kunskap om kundens verksamhet. Vidare lyckas leverantören inte på ett önskvärt sätt att hjälpa kunderna med problemformuleringen.

 • 36.
  Hallqvist, Stina
  et al.
  Linköping University, Department of Management and Economics.
  Moström, Johanna
  Linköping University, Department of Management and Economics.
  ABB Gate Model: En processledningsmetod för ABB:s produktutveckling2003Independent thesis Advanced level (degree of Magister)Student thesis
  Abstract [en]

  Organisations tend to focus more and more on product and process development to increase their competitiveness. Several major organisations, among them ABB, have developed models aimed to more effectively control and manage product development processes. ABB is using its standardised model ABB Gate Model for this. The purpose of this thesis is to analyze how the introduction of ABB Gate Model has affected the outcome of decisions and also the decision-making in the product development process. The study is limited to elucidate the version of ABB Gate Model handling product development projects. No deeper study is conducted regarding the information used or the criteria for the gate decisions; instead, the focus is to findelements in basis for the decision- making that have a greater significance for the outcome at some gate or at specific types of gate decisions. The empirical data of the thesis has to a great extent been collected through interviews with respondents from both of the studied units and also the unit in charge of the implementation and development of ABB Gate Model. The study shows that ABB Gate Model does not to any significant extent affect the outcome of the decisions in the product development projects. In general, the same decisions are made as before and projects are seldom cancelled. The foremost effects of ABB Gate Model at the units are: increased clarity and support to the operational work, improved co- ordination between the units functional departments, and contributed to make essential aspects of the product development projects visible and taken into consideration.

 • 37.
  Hansson, Anders
  et al.
  Linköping University, Department of Management and Economics.
  Redbark, Johan
  Linköping University, Department of Management and Economics.
  Belöningssystem i heterogena organisationer -I teori och praktik2003Independent thesis Advanced level (degree of Magister)Student thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this master thesis is to, with the strategies of the organization and the preferences of the co-workers in mind, explore how reward systems can be designed in heterogeneous organizations. This is done by interviewing store managers and sales personnel in a heterogeneous organization. The frame of reference deals with theoretical approaches on reward systems and is divided in the following sections, individual or group based, differentiated or not differentiated rewards systems and goals, measurements and rewards. These sections are highlighted from the following aspects, equity, implementation possibilities and finally environment. The theoretical discussion ends in the conclusion that heterogeneous organizations should have several different reward systems, but not if a restructuring process is in progress or the system becomes too costly. Furthermore rewards systems should have less strength and be more frequently updated in comparison to homogenous organizations. The thesis ends with specific conclusions regarding the studied organization.

 • 38.
  Hansson, Pernilla
  Linköping University, Department of Management and Economics.
  Cash Management: en studie av netting som verktyg vid likviditetshantering2002Independent thesis Advanced level (degree of Magister)Student thesis
  Abstract [en]

  Background: Liquidity and the management of liquidity are of great importance for companies. Cash management is not a new term, but the need for it has increased recently, for one thing because of the internationalisation and growing harmonisation between the countries in Europe. Netting is a cash management technique, where receivables and liabilities are netted. This technique can be used to release capital and increase the company’s cash flow by reducing the number of transactions in the internal payment system.

  Purpose: The purpose of this thesis is to study and describe the idea of netting, and to examine how netting can be used as a cash management tool.

  Method: The study is based on literature as well as personal interviews with co- workers at the case company.

  Result: Netting leads to a reduction in internal payments and hence a reduction of the transaction volume. Some conditions must however be fulfilled in order to make the implementation of this technique profitable. Among other things, the company’s internal transactions must be of considerable proportions.

 • 39.
  Haraldsson, Åsa
  et al.
  Linköping University, Department of Management and Economics.
  Lindegaard, Annamaria
  Linköping University, Department of Management and Economics.
  Petersson, Frida
  Linköping University, Department of Management and Economics.
  Jan Stenbeck: en inflytelserik ledare2003Independent thesis Advanced level (degree of Magister)Student thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Ledarskap är ett omfattande begrepp med skiftande definitioner. Ledarskap kan ge föreställningen av inflytelserika, driftiga personer som påverkar både organisationen och dess medarbetare. För att dels fördjupa oss inom ledarskapsområdet och dels finna vad som kan ligga bakom en ledares unika förmåga att nå ut till sin omgivning valde vi att studera Jan Stenbeck. Många har en åsikt om honom och han beskrivs som en karismatisk, mäktig person med en stark vision.

  Syfte: Uppsatsens syfte är att genom de tre valda perspektiven karisma, vision och makt studera Jan Stenbeck som ledare samt därmed diskutera vad som gjorde honom inflytelserik.

  Genomförande: Uppsatsen bygger på tillgänglig teoribildning om ledarskap, karisma, vision och makt. Dessutom har empiriska studier genomförts med hjälp av litteratur- och artikelstudier om Jan Stenbeck.

  Resultat: Vi har kommit fram till att Jan Stenbecks ledarskap i grunden lär ha utgått från hans makt. Vi finner även att karismatiskt och visionärt ledarskap utgjorde viktiga delar i hans ledarskap. Dessa lär, enligt vår mening, ha varit underordnade maktens betydelse för hans förmåga att påverka. Vidare har vi funnit att Jan Stenbeck utövade åtminstone fyra olika ledarstilar och därmed kan han anses ha varit en effektiv ledare.

 • 40.
  Hellman, Christine R.
  et al.
  Linköping University, Department of Management and Economics.
  Holmkvist, Ida
  Linköping University, Department of Management and Economics.
  Sjöberg, Lisa
  Linköping University, Department of Management and Economics.
  Kan sponsring utnyttjas för att förstärka varumärken? En studie av sponsringsverksamheten hos företag med starka varumärken2000Independent thesis Advanced level (degree of Magister)Student thesis
  Abstract [sv]

  Företag har ett flertal olika marknadsföringsverktyg att tillgå för att kommunicera ett varumärkes budskap till marknaden. Sponsring kan vara ett effektivt sådant verktyg för att exponera varumärket. Sponsring är ett relativt nytt fenomen som har vuxit avsevärt under de senaste decennierna. Syftet med denna uppsats är att undersöka sponsringsverksamheten hos företag med starka varumärken samt hur dessa företag kan utnyttja sponsring för att förstärka sina varumärken.Vi har valt att genomföra denna studie ur ett företagsperspektiv. Dessutom fokuserar vi endast på företagsvarumärken. Den empiriska undersökningen har genomförts på tre företag med starka varumärken. Dessutom har befintlig litteratur rörande varumärken och sponsring studerats. Resultatet av denna studie är att förstärkning av varumärket framstår som den viktigaste målsättningen med sponsring. Sponsring utnyttjas mest effektivt om företagen i förväg har väl genomtänkta mål med sin satsning, väljer sponsringsprojekt med omsorg samt gör noggranna uppföljningar och utvärderingar av sponsringsprojektet.

 • 41.
  Hellström, Victoria
  et al.
  Linköping University, Department of Management and Economics.
  Sjögren, Roger
  Linköping University, Department of Management and Economics.
  Segelbåt, fjällstuga, husvagn och lyxbil... Är dessa att anse som onyttig egendom för fåmansbolaget?2002Independent thesis Advanced level (degree of Magister)Student thesis
  Abstract [en]

  Background: The Stop rule for buying in property was introduced through 1976 years legislation and its formemost purpose was to prevent companies to acquire property that was useless for the company. Assets such as cars, boats and arts were of current interest. At the same time as this stop rule was introduced, another stop rule was also introduced and this was meant to work to forbid the partner to buy property from the close company to a price that would lead to sell at loss for the company. After a government decision (1999:2000, Abolished Stop rules) the close company is no longer living under this restriction since these two stop rules have been abolished since January 2001.

  Purpose: The purpose of this thesis is to investigate which criteria are the basis to judge whether the assets is to consider as useful or not for the close company. We also intend to investigate if the partners will use the situation that the two stop rules have been abolished.

  Accomplishment: In this thesis our primary data consists of interviews with in all ten persons from nine different companies; three with auditors from Ernst & Young, KPMG and Skarin & Brindelid, two with tax lawyers; one at the Tax Authorities and one with the director of studies at the Juridical Institution at Linköping University, one tax consultant at Ernst & Young and one tax auditor at the Tax Authorities in Norrköping. We also interviewed the administrative director of the Accounting Committee. Finally we interviewed two bank clerks at SEB and Föreningssparbanken.

  Result: To decide whether an asset is useful it has shown that it is hard to draw a clear boundary for what should be seen as useful or not. From the literature and the interviews we have been able to stipulate the following criteria for a useless asset; 1. it does not generate profit in the company, 2. it does not lead to future cash flows, 3. it is exclusively referred to the partners private use and the cost for it cannot be carried by the company in the long-term and because of that, the liquid capital in the company will be jeopardized. 4. it is exclusively reffered to the partner´s private use and the partner has not been imposed tax for it. The auditors and the bank clerks think that if a property has been bought by the close company it should be seen as an asset. The tax lawyers and the tax auditor, on the other hand, think that such property is to be seen as private. This boundary problem is based on the fact that Civil law and Tax Law are far away from each other.

 • 42.
  Hemmingsen, Pia
  et al.
  Linköping University, Department of Management and Economics.
  Hägglund, Emma
  Linköping University, Department of Management and Economics.
  Strategiförändring ur ett Identitetsperspektiv2004Independent thesis Advanced level (degree of Magister)Student thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: I dagligt taluttrycker sig människor om organisationer som om dessa hade en egen identitet. Organisationers identitet formas och omformas genom intern och extern interaktion när organisationen liksom dess omvärld förändras. Organisationsidentiteten sätter regler och gränser för organisationens handlande.

  Syfte: Syftet med uppsatsen är att skapa förståelse för organisations- identitetens betydelse vid införandet av en ny strategi.

  Genomförande: För att uppnå syftet med uppsatsen genomfördes en studie vid LRF Konsult AB, där en strategisk förändringsprocss pågår sedan 4-5 år tillbaka. Besöks- och telefonintervjuer genomförds med sammanlagt 8 personer på lednings- och olika mellanchefsnivåer.

  Resultat: Genom förståelse för organisatonsidentitetens betydelse, kan insikt nås om vad som sker vid införandet av en förändring, och om hur organisationen med dess medlemmar påverkar och påverkas av skeendet. Samlade erfarenheter avgör vilka förändringar som får fäste, vilket gör att organisationers identiteter måste betraktas som unika. Införandet av en förändring sett ur ett identitetsperspektiv bygger på acceptans och förankring i organisations- medlemmarnas objektiverade verklighet.

 • 43.
  Höggren, Tom
  et al.
  Linköping University, Department of Management and Economics.
  Törnfeldt, Maria
  Linköping University, Department of Management and Economics.
  Projekt & Stress: pusselbitar som hör ihop?2004Independent thesis Advanced level (degree of Magister)Student thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Det blir allt vanligare att företag i både privat och offentlig sektor bedriver verksamhet i projektform. Numera använder även vissa företag projektformen som det dominerande sättet att driva verksamheten. Projekt leder till att nya och större krav ställs på den anställde med okända svårigheter att övervinna, konflikter att lösa samt nya utmaningar att möta. Samtidigt ser vi en ökande utbredning av långtidssjukskrivna på grund av stressrelaterade sjukdomar. Beror denna stress på höga arbetskrav och nedskärningar i arbetslivet eller på nya organisationsideal som råder i dagens samhälle?

  Syfte: Syftet med uppsatsen är att utifrån individens perspektiv studera huruvida arbetsförhållanden motsvarande de kriterier vilka ingår i projektarbete, kan komma att leda till stress för individen. Vidare avser vi även att studera eventuella skillnader i stress kring två olika typer av projektmedlemmar med avseende på organisationstillhörighet. Dels personer som är anställda av kundföretaget, dels de som är anställda av det säljande konsultföretaget.

  Genomförande: Vår studie bygger på besöksintervjuer av sammanlagt fyra anställda från två olika organisationer, som arbetar inom ett och samma projekt. Vi studerar dels medlemmar som på heltid arbetar i projekt och dels medlemmar som vanligtvis arbetar i linjearbete, men som utöver ordinare verksamhet även deltar i projektarbete.

  Slutsats: Vi kan se att samband finns mellan fenomenen projekt och stress. Vi kan också se att olika faktorer påverkar den anställdes stress, beroende på dennes organisationstillhörighet.

 • 44.
  Ilhed, Markus
  et al.
  Linköping University, Department of Management and Economics.
  Nilsson, Sofie
  Linköping University, Department of Management and Economics.
  Bonussystem -Sett ur anställdas perspektiv-2004Independent thesis Advanced level (degree of Magister)Student thesis
  Abstract [en]

  Background: Different forms of reward systems have been more common in Sweden and are used in purpose to motivate employees to work in accordance with a company’s goals. By creating work motivation among the employees, a more congruent situation can appear between them and the managers, and the company can perform better results.

  Purpose: The purpose with this thesis is to study and analyse a reward system from the employees perspective, regarding it’s affect on work motivation.

  Demarcation: Salary and reward are two different kinds of incitement and we will only focus on rewards that are received beyond the ordinary salary. We will also demarcate the thesis to focus on bonussystem as a form of reward system.

  Research method: We have carried out interviews with a person who represent the trade union and with three employees who represent the three different departments at the company. Interviews have also been made with the person who is responsible for the company’s reward system at Östgöta Brandstodsbolag.

  Result: The study shows that a reward system founds to be very positive among employees, due to that it is an extra compensation that can be received beyond the salary. A reward system is motivating when the employee gives the opportunity to influence the goals and measures. Communication is also of great importance to cause work motivation among employees.

 • 45.
  Ivanovic, Tanja
  et al.
  Linköping University, Department of Management and Economics.
  Persson, Therese
  Linköping University, Department of Management and Economics.
  REDOVISNINGSUTBILDNINGEN&REVISORSYRKET: Ur ett student- och revisorsperspektiv2002Independent thesis Advanced level (degree of Magister)Student thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Revisorns arbetsmetoder har utvecklats och förändrats i och med förändringar i omvärlden. Undersökningar som gjorts i USA visar att redovisningsutbildningen inte förbereder studenterna för dagens revisorsarbete, och att antalet redovisningsstuderande har minskat under senare år. Ett annat problem som uppmärksammats i USA är att många redovisningspraktiker slutat arbeta med redovisning och revision. Syfte: Syftet är att undersöka hur ekonomistuderande, kvalificerade revisorer och redovisningsassistenter uppfattar redovisningsämnet på universitetsnivå och dagens revisorsyrke. Genomförandet: En enkätundersökning riktad till revisorer och intervjuer med två av dessa, samt en enkät riktad till studenter vid Linköpings universitet. Slutsats: Antalet redovisningsstuderande har minskat vid Linköpings universitet dock har detta inte skett vid Stockholms universitet. Redovisningsstuderande i Sverige har en bredare kunskap utanför redovisningsämnet än redovisningsstudenter i USA. I Sverige anser inte revisorer att studenter känner till vad revisorsyrket innebär.

 • 46.
  Johansson, Rickard
  et al.
  Linköping University, Department of Management and Economics.
  Staaf, Marcus
  Linköping University, Department of Management and Economics.
  Wisén, Joakim
  Linköping University, Department of Management and Economics.
  Internationaliseringsprocessen- en studie av ONOFF2000Independent thesis Advanced level (degree of Magister)Student thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Den ökade globaliseringen har fört med sig att allt fler företag ser möjligheten att genom internationalisering av sin verksamhet nå nya marknader. Ett Östeuropeiskt land som har blivit attraktivt svenska företag att investera i är Estland. Den geografiska närheten och starka tron på tillväxt av landets ekonomi är några faktorer som gör detta område intressant för svensk handel. Hur kan då en internationaliseringsprocess gå till när ett svenskt företag etablerar sig på den estniska marknaden, vilka problem existerar och hur handskas företagen med dessa?

  Syfte: Syftet är att beskriva ONOFFs internationaliseringsprocess i Estland samt att identifiera nyckelfaktorer som inverkat vid företagets etablering på den estniska marknaden. Genomförande: Intervjuer med personer på företaget ONOFF som deltagit i processen vid företagets etablering av den estniska marknaden.

  Slutsatser: Förvärvet föregicks inte av grundliga analyser av den estniska marknaden utan de flesta av dessa analyser kom först efter förvärvstillfället. Förklaringen till detta finner vi i uttalanden om t ex betydelsen i att skaffa sig marknadsandelar snabbt samt företagets goda ekonomiska förutsättningar vid tillfället. Företagslojala medarbetare och språkkunskaper är några faktorer som är viktiga vid etablering av den estniska marknaden.

 • 47.
  Johansson, Samuel
  et al.
  Linköping University, Department of Management and Economics.
  Jönsson, Mattias
  Linköping University, Department of Management and Economics.
  Kommunalanställdas förändringsbenägenhet beträffande Balanced Scorecard1999Independent thesis Advanced level (degree of Magister)Student thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Det förekommer ett allt starkare tryck på svenska kommuner att effektivisera sin verksamhet. Flera kommuner simulerar en marknadsliknande situation genom den sk kallade beställar-utförar modellen. Ett problem är att rapportera och följa upp verksamheternas helhet, då resultatet i budgetkopplade verksamheter inte definieras av lönsamhet. Balanserat Styrkort är en styrmodell som underlättar en verksamhets uppföljning av kvantitativa och kvalitativa aspekter. Modellen kräver dock att den förankras hos ledning och personal för att få avsedd effekt. En förutsättning för att den ska kunna framgångsrikt implementeras är att personalen uppvisar en förändrinjgsvilja beträffande konceptet.

  Syfte: Vårt syfte med uppsatsen är att kartlägga kommunalanställdas förändringsbenägenhet beträffande implikationerna av balanserat styrkort. Utifrån detta avser vi dra slutsatser om problemen och möjligheterna, med avseende på de anställdas uppfattningar, med att implementera balanserat styrkort i kommunal verksmahet.

  Genomförande: Studien har genomförts dels i form av litteraturstudie och dels en emirisk studie av två kommunala enheter. Litteraturen består av böcker och forskningsartiklar som behandlar balanserat styrkort, budgetkopplad verksamhet och förändringsteori. Den här litteraturen har använts för att öka vår egen kunskap och för att bygga upp uppsatsens referensram. Den empiriska studien omfattar intervjuer med fem respektive sex representanter ur den operativa personalen vid en beställarenhet och en utförarenhet inom Linköpings kommun.

  Resultat: Vi finner att personalen vid såväl beställarenheten som vid utförarenheten i allmänhet uppvisar hög förändringsbenägenhet beträffande balanserat styrkort. De ställer sig övervägande positiva till implikationerna av styrkortet och till konceptet i sin helhet. Viss skepticism om respektive verksamhets förmåga att genomföra en implementering förekommer dock och detta kan eventuellt skapa motstånd.

 • 48.
  Ketonen, Joakim
  et al.
  Linköping University, Department of Management and Economics.
  Walldén, Daniel
  Linköping University, Department of Management and Economics.
  Motiv till fusioner: en jämförelse mellan branscher utifrån tre perspektiv2002Independent thesis Advanced level (degree of Magister)Student thesis
  Abstract [en]

  During the twentieth century, mergers&aquisitions have occured in waves where times of low activityfrequently has turned into periods of high activity. M&A:s have been of increasing numbers and growing size, which was extra evident during the last wave during the 1990:s. What are the motives that has made M&A such a widely used strategy? Are there similarities within and across industries regarding merger motives? The empirical material consists of primary and secundary data collected from two mergers in three industries respectively; manufacturing, banking and IT. The analysis make use of three different perspectives, the reason for this being to create understanding and furthermore illuminate the complexity of the problem. The results clearly demonstrate similarities in merger motives within the industries, but also give some support for similarities across the industries. Furthermore, using a multi perspective approach has proved to be a good way of illuminating the problem.

 • 49.
  Kindén, Johan
  et al.
  Linköping University, Department of Management and Economics.
  Smith, Mikael
  Linköping University, Department of Management and Economics.
  Strategiförändring vid en börsintroduktion2000Independent thesis Advanced level (degree of Magister)Student thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Avregleringen av aktiemarknaden, ränteläget samt ökat förtroende för den svenska ekonomin har på senare tid skapat nya förutsättningar för riskkapitalmarknaden. Företag vill introduceras på börsen för att få tillgång till riskkapital. En börsintroduktion medför nya förutsättningar för bolagen, vilket skulle kunna påverka deras strategier.

  Syfte: Syftet med uppsatsen är att undersöka huruvida ett företags strategier påverkas av en börsintroduktion. Om så är fallet, hur och varför ändras strategierna?

  Genomförande: Vi har skapat en teoretisk referensram innehållande strategi, börsintroduktion och förändring. Det empiriska materialet grundar sig på fem intervjuer med strategiskt viktiga personer inom fallföretaget.

  Resultat: Ett företags strategier påverkas av börsens formella krav och marknadens informella krav. Vissa affärsstrategier förblir intakta, börsintroduktionen till trots.

 • 50.
  Larsson, Sylvia
  et al.
  Linköping University, Department of Management and Economics.
  Wallenberg, Charlotte
  Linköping University, Department of Management and Economics.
  Motiv till och utvärderingskriterier för fusioner och förvärv2002Independent thesis Advanced level (degree of Magister)Student thesis
  Abstract [en]

  Runt det senaste sekelskiftet uppstod en stor våg av fusioner och förvärv, trots det faktum att få resulterar i vinst. Mot bakgrund av detta är det intressant att undersöka vilka motiv som anges till fusioner. En orsak kan vara att företag lockas av de resultat som framgångsrika sammanslagningar uppvisar, varför det också är intressant att studera vilka metoder som används för att mäta utfallet av en fusion eller ett förvärv. Det övergripande syftet med denna uppsats har varit att undersöka och jämföra motiven till och utvärderingskriterierna för fusioner och förvärv, angivna av teoretiker respektive medier. Resultaten av undersökningen visar att samtliga initialt angivna motiv ej utvärderas, särskilt ej implicita motiv då dessa är svåra att mäta. Endast ett fåtal skillnader noterades bland motiven och utvärderingskriterierna i det teoretiska och empiriska materialet. Den viktigaste skillnaden tycks vara att media tenderar att fokusera på ämnen med nyhetsvärde.

12 1 - 50 of 64
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • oxford
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf