liu.seSearch for publications in DiVA
Change search
Refine search result
123456 1 - 50 of 263
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • oxford
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1.
  Arvidsson, Maria
  et al.
  Linköping University, Faculty of Educational Sciences. Linköping University, Department of Social and Welfare Studies.
  Sundin, Jan
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, Department of Department of Health and Society, Tema Health and Society.
  Johan Peter Hellström. One of the Swedish pioneers of occupational health.1999In: First International Conference on The History of Occupational and Environmental Prevention,1998, Amsterdam: Elsevier , 1999Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

         

 • 2.
  Bülow, Per
  Linköping University, Department of Department of Health and Society, Tema Health and Society. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Efter mentalsjukhuset: en studie i spåren av avinstitutionaliseringen av den psykiatriska vården2004Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
  Abstract [en]

  The focus of this thesis is the reorganisation of psychiatric care, the deinstitutionalisation process, which has been carried through in Sweden and other countries in the western world. Psychiatric care has been both specialised and decentralised and new actors, outside the medical service, have been involved in care, support and service to people with severe mental illnesses. The deinstitutionalisation process has been followed by a constant debate about its merits and shortcomings. The critics assert that people with severe mental illnesses have been abandoned by an indifferent society, which has resulted in negative consequences like premature death, homelessness and criminalisation. The proponents of the process, on the other hand, state that people who previously lived their lives in mental hospitals and in the margin of the society now have regained their citizenship and can participate in community life.

  The overall aim of the thesis was to study and illuminate changes in care, support and service in the wake of the deinstitutionalisation process in Sweden. The study is a retrospective, longitudinal cohort study that extended over a period of 15 years, from 1984 to 1998. It takes its starting-point in one of the about thirty mental hospitals in Sweden at that time. Data were collected from "the Cause of death" Register at Statistics Sweden (SCB), the Swedish Police Register, the Social Insurance Office, from medical records, and via inquiry form from contact persons and staff close to the patients. Through the collected data changes in variables such as criminality, mortality, homelessness, treatment in inpatient and outpatient settings, daily activities, living conditions and other social conditions were followed over the lS-year period covering all 138 patients included in the study.

  The amount of days in hospitals decreased while attendance at outpatient clinics increased. There was a considerable increase in social service delivery in the form of housing and occupational support. However, many patients lacked social contacts outside their regularly visits at outpatient clinics. There were no increases in premature death or suicide and the criminality showed a decline between 1992-1998. The results of the study suggest that there are some reasons to adopt a positive attitude toward the deinstitutionalisation process in Sweden.

 • 3.
  Carlsson, Per
  et al.
  Linköping University, Department of Department of Health and Society, Center for Medical Technology Assessment. Linköping University, Faculty of Health Sciences.
  Anell, Anders
  Institutet för hälso- och sjukvårdsekonomi.
  Jansson, Sandra
  Institutet för hälso- och sjukvårdsekonomi.
  Garpenby, Peter
  Linköping University, Department of Department of Health and Society, Center for Medical Technology Assessment. Linköping University, Faculty of Health Sciences.
  Liss, Per-Erik
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, Department of Department of Health and Society, Tema Health and Society.
  Lund, Karin
  PrioriteringsCentrum.
  Prioriteringar inom hälso- och sjukvård - erfarenheter från andra länder2005Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Under de senaste femton åren kan man notera ett uppvaknande hos politiker i flera länder när det gäller behovet av att göra prioriteringar i hälso- och sjukvården. I själva verket har ransonering skett i alla tider. Sådan kan dock föregås av mer eller mindre medvetna och systematiska prioriteringar. När svenska politiker i likhet med sina kollegor i andra länder började prata om behovet av att göra prioriteringar handlade det om att göra dem mer öppet än vad som gällt tidigare. Det har dock visat sig svårt att agera öppet på grund av mängd orsaker. Avsaknaden av enhetliga begrepp, svårt att bestämma vilka kriterier för rättvisa som skall användas och en oförståelse från allmänheten att hälso- och sjukvård ska begränsas på något sätt är exempel på sådana svårigheter. För att övervinna dessa svårigheter har man valt olika strategier i de länder som på allvar försökt göra sina prioriteringar mer öppna. I några länder har man valt att fokusera på att utveckla en gemensam värdegrund medan andra valt att utveckla medborgardialogen. I ytterligare andra länder väljer man att undvika att tala öppet om prioriteringar.

  I den internationella debatten är det framförallt de amerikanska etikerna Norman Daniels och James Sabin teorier om diskursiv rättvisa som fått ett stort genomslag. De menar att vi aldrig kommer att kunna nå en fullständig enighet om vilka principer som skall gälla vid nödvändiga prioriteringar. Istället anser de att det borde vara möjligt att nå större acceptans om ett prioriteringsbeslut fattats på ett sätt som flertalet anser som legitimt och rättvist. Förutom kravet på öppenhet är det enligt Daniels och Sabin viktigt att grunderna för besluten uppfattas som relevanta. Ett sätt för beslutsfattare att uppnå detta är att alliera sig med andra grupper som åtnjuter viss legitimitet t ex att politiker och vårdpersonal samarbetar. Ett annat sätt kan vara att rationalisera svåra beslut; d v s ge dem karaktär av att vara rationella. Här spelar tillgången på fakta om olika hälso- och sjukvårdsinsatsers effekter och patientnytta en stor roll.

  Andra forskare menar att prioriteringar av sjukvård alltid innehåller ett stort mått av värderingar och individuella variationer mellan olika patienter. Därför kan man inte grunda sina ställningstaganden på vetenskapliga studier och utarbeta riktlinjer utan istället låta sig styras av vedertagna etiska principer. I Sverige gäller sedan 1997 principen att de med stora behov av vård i första hand skall garanteras vård. Denna princip liksom principen om människors lika värde och kostnadseffektivitet som Riksdagen tagit ställning till är ett försök få igång en bred dialog kring prioriteringar men även att bidra med en plattform för mer öppna och legitima prioriteringar i hälso- och sjukvården. I praktiken visar det sig svårt att omsätta allmänna principer i det dagliga beslutsfattandet.

  I Sverige efterlyser läkare och andra vårdgrupper tydligare riktlinjer för att kunna ta sitt ansvar för prioriteringar. Den aktuella genomgången visar att man nått olika långt när det gäller öppenheten i de länder som ingår i vår undersökning.

  Norge var tidigt ute med att utarbeta riktlinjer för prioriteringar inom hälso- och sjukvården. Redan år 1987 avlämnade regeringen en offentlig utredning (NOU 1987:23) i ämnet (Lönning I). Tio år senare återkom regeringen med ytterligare tankar och förslag i NOU 1997:18 (Lönning II). Liksom i alla västländer har den norska hälso- och sjukvårdssektorn haft kostnadsproblem. I synnerhet under 1990-talet tycks kostnaderna ha vuxit i en snabbare takt än vad tillgängliga resurser har tillåtit. En öppen prioritering i enlighet med Lönning-utredningarna tycks dock inte ha varit lösningen på detta dilemma. Genomgången av den norska hälso- och sjukvården ger inget stöd för att dessa tankar fått genomslag i vården. I Norge har man istället försökt lösa problemen med en omfattande strukturförändring som i korthet inneburit att staten genom de regionala hälsoföretagen tagit ett än fastare grepp om den specialiserade sjukhusvården. I de dokument som ligger till grund för den nya ordningen finns dock klara viljeyttringar om att de principer och diskussioner om öppna prioriteringar som finns i både Lönning I och Lönning II ska genomsyra vården framöver. Särskilt omfattande konkret och praktiskt prioriteringsarbete tycks emellertid inte pågå inom ramen för det nya statliga huvudmannaskapet. Införande av en rättighetslag för slutenvård på sjukhus ställer dock krav på en tydligare avgränsning av det offentliga åtagandet. Inte heller inom andra hälso- och sjukvårdssektorer tycks aktiviteterna vara särskilt omfattande.

  Förändringar av detta slag tar dock lång tid. Det Nationella rådet för prioriteringar inom hälso- och sjukvården som har till uppgift att vara regeringens rådgivande organ ska utveckla principer och metoder för prioriteringar inom hela hälso- och sjukvårdsområdet, både det statliga och det kommunala. Genom rådet har prioriteringsarbetet kommit alltmer i fokus i den omfattande strukturförändring som norsk hälso- och sjukvård genomgår.

  Nya Zeeland var liksom Norge tidigt med att diskutera prioriteringar inom hälso- och sjukvården på ett öppet och medvetet sätt. I samband med en genomgripande förändring av sjukvårdssystemet i början av 1990-talet påbörjade regeringen ett samtal om gränserna för det offentliga åtagandet och behovet av prioriteringar. Man valde metoder som involverade både sjukvårdspersonal och medborgare. Drygt tio år senare kan man konstatera att det nya zeeländska försöket bara delvis realiserats. Prioriteringar som var tänkta att göras genom att definiera en kärna av sjukvårdstjänster som skulle finansieras offentligt utifrån fastställda kriterier kom aldrig riktigt till stånd.

  Ekonomin vände, en regering med en annan majoritet tillträdde år 1999 och hälso- och sjukvårdssektorn tillfördes ytterligare medel. Under de första åren på 2000-talet har sjukvården blivit tillförsäkrad resurser motsvarande en utgiftsökning för staten med 21 procent på tre år. Intresset för att diskutera prioriteringar och rättvisefrågor har därmed falnat.

  Samtidigt kan man konstatera att diskussionen och det arbete som lades ner från början av 1990-talet och framåt har haft viss effekt. Det finns idag en medvetenhet om att det är nödvändigt att se över hur åtminstone tillskottet av resurser som sektorn tilldelas ska fördelas. Arbete pågår både centralt i Ministry of Health och regionalt i de nytillskapade District Health Boards att finna metoder och fördelningsnycklar för hur nytillskottet av pengar ska användas på bästa sätt med de fyra prioriteringskriterierna som formulerades redan i början av 90-talet som grund. Samtalet med befolkningen fortsätter i nya former i första hand genom de nya distriktsstyrelserna.

  Storbritannien uppvisar relativt låga ambitioner när det gäller att utveckla former för öppna prioriteringar. Det beror dels på att majoriteten av sjukvård fördelas genom en politiskt styrd organisation och dels på den starka symboliska roll som National Health Service (NHS) intar i det brittiska samhället. NHS är en av få organisationer i ett ganska ojämlikt samhälle som alltid har stått för principen om jämlikhet – vård efter behov och inte betalningsförmåga. Det har därför varit särskilt känsligt för politikerna på den nationella nivån att öppet diskutera att utesluta vissa vårdåtgärder.

  På den lokala nivån inom den offentliga sjukvården har dock beslutsfattare prövat olika former för en mer öppen prioritering. Det finns ingen klar linje utan det förekommer stora lokala variationer, där vissa sjukvårdsområden försökt gå i riktning mot en tydlig process där motiven bakom prioriteringar tydliggörs för allmänheten. Hur framtiden kommer att te sig i detta avseende är svårt att uttala sig om då den lokala beställarorganisationen befinner sig i en period av omställning, där de läkardominerade Primary Care Trusts håller på att ta över ansvaret från de traditionella ”health authorities”.

  Den nuvarande brittiska regeringen har valt en strategi för att lösa brister i NHS med mer pengar och effektivisering. I fallet med prioriteringar har politikerna lämnat över ansvaret till allehanda expertorgan, helt i linje med uppfattningen att god evidens ska leda till mer självklara avvägningar inom den lokala sjukvården. I vilken utsträckning den verksamhet som bedrivs inom expertorganet NICE kommer att underlätta prioriteringar är dock oklart. En effekt blir också att den lokala sjukvården måste implementera de nya medicinska metoder som av NICE bedöms vara kostnadseffektiva. Att detta leder till att nya prioriteringar aktualiseras är givet.

  NICE löser inte det grundläggande dilemma som en heltäckande offentlig sjukvårdsorganisation, som brittiska NHS, står inför, nämligen att kraven på organisationen tenderar att hela tiden öka. Trots en del försök med konsultation av medborgare i frågor om prioritering finns dock inget som tyder på att den brittiska allmänheten stöder uppfattningen att den offentliga hälso- och sjukvården måste begränsa sitt åtagande.

  Liksom i flera andra länder väcktes frågan om öppna prioriteringar i Nederländerna under en tid av dålig offentlig ekonomi. På samma sätt som i Sverige mynnade diskussionen ut i ett politiskt dokument med höga ambitioner rörande öppenhet och prioriteringsprinciper (den s k Dunningkommitténs slutrapport). Trots vissa försök att begränsa det samhälleliga åtagandet inom hälso- och sjukvården har de flesta tjänster som genom politiska beslut lyfts ut ur förmånssystemet lyfts tillbaka igen efter påtryckningar. Kostnadskontrollen har följd traditionella vanor genom att kontrollera utbudet av hälso- och sjukvårdens resurser inklusive personal. Följden har i praktiken blivit att ansvaret för prioriteringarna, så som i många andra länder, indirekt har delegerats till hälso- och sjukvårdspersonalen, vilka i sin tur har styrts av sjukhusens budgetar och behandlingsriktlinjer. Vissa framgångsrika försök finns rörande införande av ny medicinsk teknologi och läkemedel.

  Den ekonomiska uppgången i samhällsekonomin under senare delen av 1990-talet har möjliggjort en expansion av hälso- och sjukvården för att möta ökade vårdbehov. Efterfrågan har dock ökat i en snabbare takt med långa väntelistor som följd. Den ökande tendensen att söka vård utomlands tyder på att många i Nederländerna inte längre är beredda att ställa sig i kö för behandling eller ett läkarbesök. En ytterligare utveckling som exemplifierar växande förväntningar på vården är en ökning av antalet helt privata kliniker. Liksom i början av 1990-talet står landet nu inför en marknadsorienterad reform av hälso- och sjukvårdssystemet som ska uppmuntra valfrihet och patientinflytande i vården. Denna gång tycks den komma att genomföras. Vidare har hälso- och sjukvårdsrådet, en myndighet som arbetar nära regeringen, nyligen publicerat en rapport om prioriteringar som pekar på att Dunningkommitténs tankar från början av 1990 om öppna prioriteringar återigen blivit politiskt aktuella.

  Prioriteringar av hälso- och sjukvården i Brasilien är dåligt beskrivet i litteraturen eller i officiella dokument. De torde ändå ske på alla beslutsnivåer i den offentligt finansierade sektorn. De berör dock i liten utsträckning de grupper som har privata sjukförsäkringar. Det verkar inte finnas varesig explicit formulerade riktlinjer eller någon explicit formulerad policy som vägledning vid prioriteringsbeslut i sjukvården. Sådana riktlinjer och rekommendationer finns däremot på den centrala beslutsnivån.

  Generellt har förebyggande program mot framförallt epidemiska sjukdomar, ofta med externt finansiellt stöd (t ex från Världsbanken), fått en hög prioritet. Även familjehälsan är högt prioriterad. Program för att minska incidensen av så kallade externa orsaker har också ansetts särskilt viktiga. Ett sådant exempel utgör ett program för att reducera antalet trafikolyckor som stöds av internationella biståndsmedel. Prioriterade grupper är kvinnor, barn och ungdomar. Speciella program riktade mot dessa grupper inkluderar aktiviteter som vaccinering, främjande av amning, vård av barn med fysiska och psykiska funktionsnedsättningar, kontroll av undernäring både hos barn och blivande mödrar samt kontroll av AIDS och andra sexuellt överförda sjukdomar.

  Sammanfattningsvis konstateras att prioriteringar av hälso- och sjukvården i samtliga studerade länder bäst liknar strategin ”Att fyndigt hanka sig fram”. Den innebär att prioriteringar i regel sker relativt öppet på den övergripande nivån medan de nästan alltid sker dolt både på organisations- och individnivån. Det finns dock initiativ i flera av länderna till att utveckla en eller flera alternativa strategier. En utveckling mot ett rationellt beslutsfattande förekommer i flera länder.

  De viktigaste lärdomarna från Norge gäller utvecklingen av den etiska plattformen. Sverige behöver i likhet med Norge klarlägga och revidera principerna för prioriteringar. Det är närmast Socialdepartementet i Sverige som bör ta initiativ till en sådan översyn. Här kan Sverige framförallt hämta värdefull kunskap från Lönningutredningen i Norge och Dunningkommittén i Nederländerna.

  Nya Zeeland har prövat flera olika angreppssätt för prioriteringar utan att så mycket har hänt i praktiken. Konkret har Sverige antagligen en del att lära av det system som utvecklats för prioritering av elektiva operationer. Detta är särskilt intressant eftersom köproblematiken kopplats ihop med frågan om prioriteringar. Detta bör ha implikationer för arbetet med den allmänna behandlingsgarantin som skall införas i Sverige under 2005.

  I Storbritannien är den officiella hållningen att ligga lågt när det gäller behovet av prioriteringar medan regeringen kraftfullt utvecklar ett system för evidensbaserad sjukvård. Nederländerna liknar Storbitannien när det gäller utveckling av en nationell strategi för evidensbaserad hälso- och sjukvård. Utöver kunskapssammanställningar av den typen som SBU genomför i Sverige avsätter man både i Storbritannien och i Nederländerna avsevärda resurser centralt till primärstudier för utvärdering av medicinska metoder. När det gäller utvärderingsforskning lider Sverige av den nuvarande strukturen med många autonoma huvudmän och ingen central part som har både ansvar och resurser att fördela.

  En nationell strategi som knyter ihop evidensbaserad medicin, kvalitetsarbete och utvecklingen av öppna prioriteringar behöver utarbetas i Sverige med intryck från dessa länder.

  I Storbritannien men även i Brasilien prövas olika former av medborgarråd, medborgarjurys mm som är intressant att fortsätta följa. Även NICE håller på att utveckla nya arbetsformer med ett ökad inflytande från medborgare. Det är angeläget att komma igång i Sverige med försöksverksamheter som inkluderar medborgares involvering i prioriteringsarbetet. Det är i första hand landstingen som bör sådana initiativ.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 4.
  Carstensen, John
  et al.
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, Department of Department of Health and Society, Tema Health and Society.
  Billström, R
  Universitetssjukhuset i Lund.
  Gruber, A
  Karolinska universitetssjukhuset.
  Hellström-Lindberg, E
  Karolinska universitetssjukhuset.
  Höglund, M
  Akademiska sjukhuset i Uppsala.
  Karlsson, Karin
  Hematologi Lunds universitet.
  Stockelberg, D
  Sahlgrenska universitetssjukhuset.
  Wahlin, A
  Norrlands universitetssjukhus.
  Åström, M
  Universitetssjukhuset i Örebro.
  Arnesson, C
  Universitetssjukhuset i Lund.
  Brunell-Abrahamsson, U
  Akademiska sjukhuset i Uppsala.
  Fredriksson, E
  Karolinska universitetssjukhuset.
  Holmberg, E
  Sahlgrenska universitetssjukhuset.
  Wiklund, F
  Norrlands universitetssjukhus.
  Juliusson, Gunnar
  Linköping University, Faculty of Health Sciences. Linköping University, Department of Biomedicine and Surgery, Oncology. Östergötlands Läns Landsting, Centre of Surgery and Oncology, Department of Haematology UHL.
  Nordenskjöld, Kerstin
  Attitude towards remission induction for elderly patients with acute myeloid leukemia influences survival2006In: Leukemia, ISSN 0887-6924, E-ISSN 1476-5551, Vol. 20, no 1, p. 42-47Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Combination chemotherapy may induce remission from acute myeloid leukemia (AML), but validated criteria for treatment of elderly are lacking. The remission intention (RI) rate for elderly patients, as reported to the Swedish Leukemia Registry, was known to be different when comparing the six health care regions, but the consequences of different management are unknown. The Leukemia Registry, containing 1672 AML patients diagnosed between 1997 and 2001, with 98% coverage and a median follow-up of 4 years, was completed with data from the compulsory cancer and population registries. Among 506 treated and untreated patients aged 70 -79 years with AML (non-APL), there was a direct correlation between the RI rate in each health region (range 36 -76%) and the two-year overall survival, with no censored observations (6 -21%) (χ2 for trend=11.3, P<0.001, r2=0.86, P<0.02, nonparametric). A 1-month landmark analysis showed significantly better survival in regions with higher RI rates (P=0.003). Differences could not be explained by demographics, and was found in both de novo and secondary leukemias. The 5-year survival of the overall population aged 70 -79 years was similar between the regions. Survival of 70 -79-year-old AML patients is better in regions where more elderly patients are judged eligible for remission induction. © 2006 Nature Publishing Group All rights reserved.

 • 5.
  Edell-Gustafsson, Ulla
  et al.
  Linköping University, Faculty of Health Sciences. Linköping University, Department of Medicine and Care, Nursing Science.
  Carstensen, John
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, Department of Department of Health and Society, Tema Health and Society.
  Regestein, Quentin
  Swahn, Eva
  Linköping University, Faculty of Health Sciences. Linköping University, Department of Medicine and Care, Cardiology. Östergötlands Läns Landsting, Heart Centre, Department of Cardiology.
  Svanborg, Eva
  Linköping University, Faculty of Health Sciences. Linköping University, Department of Neuroscience and Locomotion, Clinical Neurophysiology. Östergötlands Läns Landsting, Reconstruction Centre, Department of Neurophysiology UHL.
  Hyperarousal, depression and quality of life - Validity and reliability of the Swedish version of the Hyperarousal Scale2006In: Scandinavian Journal of Caring Sciences, ISSN 0283-9318, E-ISSN 1471-6712, Vol. 20, no 1, p. 58-67Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Aim: Research focusing on hyperarousability in association with general sensitivity to stress has increased. This study aimed to: (i) describe values for self-reported hyperarousal behaviour traits, depression, sleeplessness behaviour and health-related quality of life [The Short Form 36 Health Survey Questionnaire (SF-36)] in a gender-stratified random sample from the Swedish population, and (ii) test the validity and reliability of the Swedish version of the Hyperarousal Behavioural Trait Scale (H-scale). Methods: In this study, 402 women and 391 men from Sweden were included. A test-retest study was performed on 297 subjects. Results: The total mean score on the H-scale was 29.5 (SD 10.0, 95% CI 28.8-30.2). Compared to men, women scored higher on the H-scale (total score, sub-scales and many items), whereas no evidence of an age trend was seen. The H-scale has proven to be a valid and reliable scale. Pearson's correlation coefficient showed similar magnitude and direction between the H-scale and the Zung's Self-rating Depression Scale, as between the H-scale and the Vicious Cycle of Sleeplessness Behaviour Scale, Vitality, Mental Health and the Mental Component Summary index on the SF-36 respectively. The Cronbach's alpha for the H-scale was 0.84 and estimated stability test-retest point of time varies between 0.73 and 0.80. Conclusions: This study indicates gender differences in response style in association with altered health-related quality of life. The H-scale is a valid and reliable self-reported scale for measuring hyperarousal behavioural trait research outcome in clinical practice. © 2006 Nordic College of Caring Science.

 • 6.
  Eklöf, Motzi
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, Department of Department of Health and Society, Tema Health and Society.
  1: a internationella kongressen om evidensbaserad komplementär medicin2000In: Prosana : egenvård. Vetenskapligt visad., ISSN 1401-3444, no 2, p. 32-33Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 7.
  Eklöf, Motzi
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, Department of Department of Health and Society, Tema Health and Society.
  Allt fler patienter söker alternativ och komplementär medicin - en utmaning för framtidens hälso- och sjukvård2001In: Läkartidningen, ISSN 0023-7205, E-ISSN 1652-7518, Vol. 98, no 46, p. 5206-5206Article in journal (Other academic)
 • 8.
  Eklöf, Motzi
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, Department of Department of Health and Society, Tema Health and Society.
  Alternativ medicin : forskning igår, idag, imorgon1999Book (Other academic)
  Abstract [sv]

    

 • 9.
  Eklöf, Motzi
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, Department of Department of Health and Society, Tema Health and Society.
  Alternativ och komplementär medicin i ett historiskt perspektiv2001In: Incitament, ISSN 1103-503X, Vol. 10, no 2, p. 107-109Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 10.
  Eklöf, Motzi
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, Department of Department of Health and Society, Tema Health and Society.
  Bara placebo?2001In: Prosana : egenvård. Vetenskapligt visad., ISSN 1401-3444, no 1, p. 16-18Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 11.
  Eklöf, Motzi
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, Department of Department of Health and Society, Tema Health and Society.
  De första läkarreglerna intressanta tidsdokument2001In: Läkartidningen, ISSN 0023-7205, E-ISSN 1652-7518, Vol. 98, no 37, p. 3938-3939Article in journal (Refereed)
 • 12.
  Eklöf, Motzi
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, Department of Department of Health and Society, Tema Health and Society.
  De sökte vård över gränserna: Patienter från Sverige på kur i Schweiz hos läkaren Bircher-Benner 1928-1939.2008In: Läkartidningen, ISSN 0023-7205, E-ISSN 1652-7518, Vol. 104, no 3Article in journal (Refereed)
  Abstract [sv]

       

 • 13.
  Eklöf, Motzi
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, Department of Department of Health and Society, Tema Health and Society.
  Den ideale läkaren. En minnesteckning1997In: Svensk medicinhistorisk tidskrift, ISSN 1402-9871, Vol. 1, no 1, p. 97-123Article in journal (Other academic)
 • 14.
  Eklöf, Motzi
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, Department of Department of Health and Society, Tema Health and Society.
  Den medicinska pluralismen: Alternativ och komplement på hälso- och sjukvårdens område2002In: Vård i Norden, ISSN 0107-4083, E-ISSN 1890-4238, no 2Article in journal (Other academic)
 • 15.
  Eklöf, Motzi
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, Department of Department of Health and Society, Tema Health and Society.
  Doctor or Quack: Legal and lexical definitions in twentieth-century Sweden2001In: Historical Aspects of Unconventional Medicine: Approaches, Concepts, Case Studies / [ed] Robert Jütte, Motzi Eklöf and Marie C. Nelson, Sheffield: European Association for the history of Medicine and Health , 2001, p. 103-117Chapter in book (Other academic)
 • 16.
  Eklöf, Motzi
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, Department of Department of Health and Society, Tema Health and Society.
  "...ein staubiges Spinnennetz am frischen Baum der medizinischen Wissenschaft": Homöopathie in Schweden2003In: Medizin, Gesellschaft und Geschichte, ISSN 0939-351X, Vol. 22, p. 201-232Article in journal (Refereed)
 • 17.
  Eklöf, Motzi
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, Department of Department of Health and Society, Tema Health and Society.
  Evidensbaserad komplementär medicin - finns det?2000In: Läkartidningen, ISSN 0023-7205, E-ISSN 1652-7518, Vol. 97, no 32-33, p. 3463-3463Article in journal (Other academic)
 • 18.
  Eklöf, Motzi
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, Department of Department of Health and Society, Tema Health and Society.
  Förtroendets kapital: Om läkekonstens förutsättningar på den medicinska marknaden2001In: Kulturella perspektiv - Svensk etnologisk tidskrift, ISSN 1102-7908, Vol. 10, no 4, p. 36-46Article in journal (Refereed)
 • 19.
  Eklöf, Motzi
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, Department of Department of Health and Society, Tema Health and Society.
  Gränsöverskridande forskning kring alternativ medicin1999In: Prosana : egenvård. Vetenskapligt visad., ISSN 1401-3444, no 2, p. 12-15Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

      

 • 20.
  Eklöf, Motzi
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, Department of Department of Health and Society, Tema Health and Society.
  Holism, humanism och nyhippokratism: Svar på "medicinens kris" i ett historiskt perspektiv2000In: Svensk medicinhistorisk tidskrift, ISSN 1402-9871, Vol. 4, no 1, p. 115-138Article in journal (Other academic)
 • 21.
  Eklöf, Motzi
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, Department of Department of Health and Society, Tema Health and Society.
  Höjdpunkter och luftgropar i forskningen2002In: Prosana : egenvård. Vetenskapligt visad., ISSN 1401-3444, no 2, p. 29-29Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 22.
  Eklöf, Motzi
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, Department of Department of Health and Society, Tema Health and Society.
  Inledning2004In: Människa och den medicinska mångfalden. 2003 års skandinaviska forskningskonferens om alternativ och komplementär medicin.,2003, Örebro: Örebro universitet , 2004Conference paper (Other academic)
 • 23.
  Eklöf, Motzi
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, Department of Department of Health and Society, Tema Health and Society.
  Iscensättning av läkekonster i folkhemmet: Läkaren och kvacksalvaren i svenska folklustspel kring 1900-talets mitt.2007In: Kulturella perspektiv - Svensk etnologisk tidskrift, ISSN 1102-7908, Vol. 16, no 4Article in journal (Refereed)
  Abstract [sv]

      

 • 24.
  Eklöf, Motzi
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, Department of Department of Health and Society, Tema Health and Society.
  Kollektiva etiska regler ingenting för svenska doktorer: Först 1951 antog den svenska läkarkåren motvilligt en codex ethicus2001In: Läkartidningen, ISSN 0023-7205, E-ISSN 1652-7518, Vol. 98, no 37, p. 3930-3932Article in journal (Refereed)
 • 25.
  Eklöf, Motzi
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, Department of Department of Health and Society, Tema Health and Society.
  Kvacksalveriet - hett debattämne under hundra år.2004In: Läkartidningen, ISSN 0023-7205, E-ISSN 1652-7518, Vol. 101, no 1-2, p. 115-122Article in journal (Other academic)
 • 26.
  Eklöf, Motzi
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, Department of Department of Health and Society, Tema Health and Society.
  Läkare och andra läkare. Rättsliga och symboliska gränser på läkarkonstens område2003In: Yrkens gränser och gestaltning. Rapport från en konferens på Arbetets Museum den 16-17 oktober 2002.,2002, Norrköping: Arbetets Museum Skriftserie 3 , 2003, p. 39-39Conference paper (Other academic)
 • 27.
  Eklöf, Motzi
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, Department of Department of Health and Society, Tema Health and Society.
  Läkarna och kvacksalveriet1998In: Res publica (Goteborg), ISSN 0282-6062, Vol. 40, no 40, p. 156-168Article in journal (Other academic)
  Abstract [sv]

    

 • 28.
  Eklöf, Motzi
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, Department of Department of Health and Society, Tema Health and Society.
  Läkekonst i motvind: Reklam för homeopati under svenskt 1900-tal2005In: Reklam och hälsa: Levnadsideal skönhet och hälsa i den svenska reklamens historia / [ed] Roger Qvarsell & Ulrika Torell, Stockholm: Carlssons , 2005, 1, p. 74-101Chapter in book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Reklamen och hälsa har under många år varit starkt sammanbundna. Här lägger forskare fram vad de har kunnat konstatera. Reklamen säljer helt enkelt hälsa och välbefinnande.     Redan vid förra sekelskiftet erbjöds i annonser lösningar på alla verkliga och inbillade problem. Homeopati, vaxkabinett, bantning, tandkrämsreklam, mirakelmedel som klorofyll, psykofarmaka och stressbehandling är exempel på reklam och hälsa under ett sekel.

 • 29.
  Eklöf, Motzi
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, Department of Department of Health and Society, Tema Health and Society.
  Medicinsk eller politisk legitimering av alternativ- och komplementärmedicinska yrkesgrupper?2003In: Läkartidningen, ISSN 0023-7205, E-ISSN 1652-7518, Vol. 100, no 23, p. 2043-2043Article in journal (Other academic)
 • 30.
  Eklöf, Motzi
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, Department of Department of Health and Society, Tema Health and Society.
  Modig professor på nytt spår: Carl Sundberg och homeopatin2000In: Prosana : egenvård. Vetenskapligt visad., ISSN 1401-3444, no 1, p. 10-12Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 31.
  Eklöf, Motzi
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, Department of Department of Health and Society, Tema Health and Society.
  Människan och den medicinska mångfalden. 2003 års skandinaviska forskningskonferens om alternativ och komplementär medicin. En konferensrapport2004In: Människan och den medicinska mångfalden,2003, Örebro: Örebro universitet , 2004Conference paper (Other academic)
 • 32.
  Eklöf, Motzi
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, Department of Department of Health and Society, Tema Health and Society.
  Mångfald och gränser på den medicinska marknaden2004In: Perspektiv på komplementär medicin. Medicinsk pluralism i mångvetenskaplig belysning / [ed] Motzi Eklöf, Lund: Studentlitteratur , 2004, p. 13-31Chapter in book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Många människor väljer idag att söka alternativ och komplementär vård och behandling. I denna bok presenteras bakgrund, betydelse och tänkbara konsekvenser av den mångfald behandlingsmetoder och terapeuter som finns inom hälso- och sjukvårdens område. Forskare från folkhälso- och vårdvetenskap, humaniora, samhällsvetenskap och medicin diskuterar den medicinska pluralismen utifrån aktuell forskning. Några av de behandlade frågeställningarna är:• Hur ser den medicinska marknaden ut idag och i ett historiskt perspektiv?• Hur har gränser för hälso- och sjukvårdens område skapats och förändrats?• Hur används i olika sammanhang begrepp som traditionell, alternativ eller komplementär medicin, kvacksalveri eller vetenskap?• Vilka föreställningar har människor om hälsa och sjukdom?• Hur väljer patienter bland utbudet av terapeuter och behandlingsmetoder?• Vilken betydelse har en vetenskaplig legitimering av en medicinsk verksamhet?• Hur kan en komplementär medicin utvärderas och värderas?• Hur beskrivs komplementär medicin i massmedia?• Vilka tänkbara framtidsscenarier finns för hälso- och sjukvården i Sverige och internationellt?    Antologin vänder sig till högskole- och universitetsstuderande samt yrkesverksamma med intresse för komplementär medicin.    Boken är den första som på svenska presenterar ämnet komplementär medicin i sitt samhälleliga sammanhang utifrån en mångvetenskaplig belysning. Samtliga författare har egen erfarenhet av forskning om eller i komplementär medicin.

 • 33.
  Eklöf, Motzi
  Linköping University, Department of Department of Health and Society, Tema Health and Society. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Obehörig psykiatri: Om kvacksalverilagstiftningen och utdefinierandets svåra konst1997In: Psykiatrins marginaler: Gestalter, positioner, debatter / [ed] Roger Qvarsell & Bengt Erik Eriksson, Linköping: Linköpings universitet , 1997, p. 97-129Chapter in book (Other academic)
 • 34.
  Eklöf, Motzi
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, Department of Department of Health and Society, Tema Health and Society.
  Okonventionell medicin tema för europeiskt samarbete1996In: Läkartidningen, ISSN 0023-7205, E-ISSN 1652-7518, Vol. 96, no 6Article in journal (Other academic)
 • 35.
  Eklöf, Motzi
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, Department of Department of Health and Society, Tema Health and Society.
  Om läkare, reklam och etikens gränser2001In: Prosana : egenvård. Vetenskapligt visad., ISSN 1401-3444, no 3, p. 30-32Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 36.
  Eklöf, Motzi
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, Department of Department of Health and Society, Tema Health and Society.
  Om vetenskapens gränser och kolliderande kunskapsintressen. Exemplet homeopati2004In: Rapporter från hälsans provinser. En jubileumsantologi / [ed] Nordin, Ingemar, 2004, p. 221-235Chapter in book (Other academic)
 • 37.
  Eklöf, Motzi
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, Department of Department of Health and Society, Tema Health and Society.
  Outdated fraudulent healing? Homeopathy on trial: The homeopathic "pill scandal" in the 1950s and modernization of health care in Sweden2005In: Cultural History of Health and Beyond. A joint conference of the European Association for the History of Medicine and Health and the Society for the Social History of Medicine, 7th-10th, 2005.,2005, 2005, p. 51-51Conference paper (Other academic)
 • 38.
  Eklöf, Motzi
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, Department of Department of Health and Society, Tema Health and Society.
  Outdated fraudulent healing? Homeopathy on trial: The homeopathic "pill scandal" in the 1950s and modernization of health care in Sweden2007In: Hygiea Internationalis, ISSN 1403-8668, E-ISSN 1404-4013, Vol. 6, no 1, p. 151-176Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

      

 • 39.
  Eklöf, Motzi
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, Department of Department of Health and Society, Tema Health and Society.
  Perspektiv på komplementär medicin. Medicinsk pluralism i mångvetenskaplig belysning.2004Book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Många människor väljer idag att söka alternativ och komplementär vård och behandling. I denna bok presenteras bakgrund, betydelse och tänkbara konsekvenser av den mångfald behandlingsmetoder och terapeuter som finns inom hälso- och sjukvårdens område. Forskare från folkhälso- och vårdvetenskap, humaniora, samhällsvetenskap och medicin diskuterar den medicinska pluralismen utifrån aktuell forskning. Några av de behandlade frågeställningarna är:• Hur ser den medicinska marknaden ut idag och i ett historiskt perspektiv?• Hur har gränser för hälso- och sjukvårdens område skapats och förändrats?• Hur används i olika sammanhang begrepp som traditionell, alternativ eller komplementär medicin, kvacksalveri eller vetenskap?• Vilka föreställningar har människor om hälsa och sjukdom?• Hur väljer patienter bland utbudet av terapeuter och behandlingsmetoder?• Vilken betydelse har en vetenskaplig legitimering av en medicinsk verksamhet?• Hur kan en komplementär medicin utvärderas och värderas?• Hur beskrivs komplementär medicin i massmedia?• Vilka tänkbara framtidsscenarier finns för hälso- och sjukvården i Sverige och internationellt?    Antologin vänder sig till högskole- och universitetsstuderande samt yrkesverksamma med intresse för komplementär medicin.    Boken är den första som på svenska presenterar ämnet komplementär medicin i sitt samhälleliga sammanhang utifrån en mångvetenskaplig belysning. Samtliga författare har egen erfarenhet av forskning om eller i komplementär medicin.

 • 40.
  Eklöf, Motzi
  Linköping University, Department of Department of Health and Society, Tema Health and Society. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  So-called Alternative Treatment: On the medical profession's views on quackery and alternative medicine in Sweden1996In: Studies in Alternative Therapy 3: Communication in and about alternative therapies / [ed] Erling Høg and Søren Gosvig Olesen, Odense: Odense University Press , 1996, p. 187-196Chapter in book (Other academic)
 • 41.
  Eklöf, Motzi
  Linköping University, Department of Department of Health and Society, Tema Health and Society. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Vegetarisk (rå)kost och det reformerade livet: Maximilian Bircher - Benner och de svenska hälsokoströrelserna2005In: Lychnos : årsbok för idé- och lärdomshistoria: Tema: Mat / [ed] Sven Widmalm och Roger Qvarsell (gästredaktör), Linköping: Linköping University Electronic Press , 2005, p. 245-272Chapter in book (Other academic)
  Abstract [en]

  Raw vegetarian food and life reform: Maximilian Bircher-Benner and the Swedish health foods movements. By Motzi Eklöf. Movements for life reform, natural healing, and health foods have persisted in Sweden since the last decades of the 19th century. Stressing the importance of less alcohol and other drugs, a proper diet, and the use of natural healing methods, they have displayed conflicts concerning individual rights to decide in matters concerning one’s own body and health in relation to a medicine and state demands. Swedish movements for natural healing and health foods have developed under influence from leading figures and movements in Sweden, Germany, Switzerland, North America, and England.

  In 1900, the Swiss physician Maximilian Bircher-Benner (1867–1939) launched his theory of ”sunlight food”, meaning that uncooked vegetables and fruits were containing the most energy, whereas meat was radically less nourishing. His theories were contrary to contemporary medical and bourgeois culture considering meat as the optimum food, at least for real men. He became an outsider in medicine until the discovery of vitamins in the 1920s lent him some support. His clinic ”Lebendige Kraft” in Zürich received well-to-do clients from all over the world; these were treated with different physical methods, raw vegetarian food, and proper routines for day and night.

  Stressing the importance of raw vegetarian food, Bircher-Benner influenced vegetarians and food reformers in Sweden during the 20th century.

  In the 1930s, especially women with connections to the Swedish vegetarian association, founded in 1903, recommended his philosophy of food and natural healing. Menus copied from his books were used in health resorts, vegetarian pensions, and restaurants. But during the decades around World War  II, Are Waerland dominated the Swedish health-food scene, demanding adherence to his very restrictive health food programme. The post-war health movements drew on both Waerland and Bircher-Benner in their food recommendations.

  This article proposes factors facilitating or counteracting a broader acceptance of Bircher-Benner’s ideas in Sweden. Health resorts and strong lay traditions in the health care field have maintained a tradition of non-invasive and non-pharmacological healing methods. A strained relationship between medical doctors and lay vegetarian spokesmen have made a more serious discussion of the topic difficult. Political associations tied to natural healing in Germany during the 1930s have affected the debate and have probably also restrained a broader acceptance of these ideas. Today, scientific studies have resulted in official nourishment recommendations similar to a previously launched ”health food”.

  Download full text (pdf)
  Vegetarisk (rå)kost och det reformerade livet : Maximilian Bircher - Benner och de svenska hälsokoströrelser
 • 42.
  Eklöf, Motzi
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, Department of Department of Health and Society, Tema Health and Society.
  Vetenskap, etik och medicinsk pluralism2004In: Perspektiv på komplementär medicin. Medicinsk pluralism i mångvetenskaplig belysning / [ed] Motzi Eklöf, Lund: Studentlitteratur , 2004, p. 211-219Chapter in book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Många människor väljer idag att söka alternativ och komplementär vård och behandling. I denna bok presenteras bakgrund, betydelse och tänkbara konsekvenser av den mångfald behandlingsmetoder och terapeuter som finns inom hälso- och sjukvårdens område. Forskare från folkhälso- och vårdvetenskap, humaniora, samhällsvetenskap och medicin diskuterar den medicinska pluralismen utifrån aktuell forskning. Några av de behandlade frågeställningarna är:• Hur ser den medicinska marknaden ut idag och i ett historiskt perspektiv?• Hur har gränser för hälso- och sjukvårdens område skapats och förändrats?• Hur används i olika sammanhang begrepp som traditionell, alternativ eller komplementär medicin, kvacksalveri eller vetenskap?• Vilka föreställningar har människor om hälsa och sjukdom?• Hur väljer patienter bland utbudet av terapeuter och behandlingsmetoder?• Vilken betydelse har en vetenskaplig legitimering av en medicinsk verksamhet?• Hur kan en komplementär medicin utvärderas och värderas?• Hur beskrivs komplementär medicin i massmedia?• Vilka tänkbara framtidsscenarier finns för hälso- och sjukvården i Sverige och internationellt?    Antologin vänder sig till högskole- och universitetsstuderande samt yrkesverksamma med intresse för komplementär medicin.    Boken är den första som på svenska presenterar ämnet komplementär medicin i sitt samhälleliga sammanhang utifrån en mångvetenskaplig belysning. Samtliga författare har egen erfarenhet av forskning om eller i komplementär medicin.

 • 43.
  Eklöf, Motzi
  et al.
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, Department of Department of Health and Society, Tema Health and Society.
  Eklöf, Motzi
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, Department of Department of Health and Society, Tema Health and Society.
  The homeopathic hospital that never was: Attempts in the Swedish Riksdag (1853-1863) to obtain support for establishment of a homeopathic hospital, and the issue of theory versus empiricism in medicine2007In: Medizin, Gesellschaft und Geschichte, ISSN 0939-351X, Vol. 26Article in journal (Refereed)
 • 44.
  Eklöf, Motzi
  et al.
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, Department of Department of Health and Society, Tema Health and Society.
  Eklöf, Motzi
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, Department of Department of Health and Society, Tema Health and Society.
  Tre kvacksalvares försvarsskrifter1998Other (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 45.
  Eklöf, Motzi
  et al.
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, Department of Department of Health and Society, Tema Health and Society.
  Kullberg, Anna
  Linköping University, The Tema Institute.
  Komplementär medicin: Forskning, utveckling, utbildning. En rapport på uppdrag av Landstingsförbundet.2004Report (Other academic)
 • 46.
  Eklöf, Motzi
  et al.
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, Department of Department of Health and Society, Tema Health and Society.
  Tegern, Gunilla
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, Department of Department of Health and Society, Tema Health and Society.
  Stockholmare och den komplementära medicinen: Befolkningsstudie angående inställning till och användning av komplementär medicin2001Report (Other academic)
 • 47.
  Enthoven, Paul
  et al.
  Linköping University, Department of Department of Health and Society, Division of Physiotherapy. Linköping University, Faculty of Health Sciences.
  Skargren, Elisabeth
  Linköping University, Department of Department of Health and Society, Division of Physiotherapy. Linköping University, Faculty of Health Sciences.
  Carstensen, John
  Linköping University, Department of Department of Health and Society, Tema Health and Society. Linköping University, Faculty of Health Sciences.
  Öberg, Birgitta
  Linköping University, Department of Department of Health and Society, Division of Physiotherapy. Linköping University, Faculty of Health Sciences.
  Predictive factors for 1-year and 5-year outcome for disability in a working population of patients with low back pain treated in primary care2006In: Pain, ISSN 0304-3959, E-ISSN 1872-6623, Vol. 122, no 1-2, p. 137-144Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Many patients seeking primary care for low back pain continue to report disability several years after their initial visit. The aims of this study were to assess the independent predictive value of a number of potential predictive factors for disability at the 1-year and 5-year follow-ups, and to examine whether prediction models were improved by replacing baseline health-state-related variables with corresponding variables after treatment. A further aim was to describe possible differences between those on sick leave, early retirement or disability pension, and those who were not. Baseline factors were age, gender, self-reported physical-activity-related and work-related factors, expectations of treatment, similar problems previously, duration of episode, more than one localization, sick leave, pain frequency, disability, and well-being. The study sample comprised 148 participants in a previous randomized trial who were eligible for sick-leave benefits. Multiple logistic regression was used to identify predictive factors. At the 5-year follow-up, 37% (n = 19/52) of the patients with disability were on sick leave or were receiving early retirement or disability pension. For those without disability the corresponding figure was 9% (n = 8/92). Being a woman, duration of the current episode, similar problems during the previous 5 years, exercise level before the current episode, pain frequency at baseline, and disability after treatment emerged as predictive factors for disability at the 5-year follow-up. Replacing baseline health-state-related measures with corresponding measures after the treatment period, and adding physical-activity-related and possibly work-related factors might improve the likelihood of predicting future disability.

 • 48.
  Franklin, Lise-Lotte
  et al.
  Örebro University, Sweden.
  Ternestedt, B.-M.
  Örebro University and Ersta Sköndal College, Stockholm, Sweden.
  Nordenfelt, Lennart
  Linköping University, Department of Department of Health and Society, Tema Health and Society. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Views on dignity of elderly nursing home residents2006In: Nursing Ethics, ISSN 0969-7330, E-ISSN 1477-0989, Vol. 13, no 2, p. 130-146Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Discussion about a dignified death has almost exclusively been applied to palliative care and people dying of cancer. As populations are getting older in the western world and living with chronic illnesses affecting their everyday lives, it is relevant to broaden the definition of palliative care to include other groups of people. The aim of the study was to explore the views on dignity at the end of life of 12 elderly people living in two nursing homes in Sweden. A hermeneutic approach was used to interpret the material, which was gathered during semi-structured interviews. A total of 39 interviews were transcribed. The analysis revealed three themes: (1) the unrecognizable body, (2) fragility and dependency, and (3) inner strength and a sense of coherence. © 2006 Edward Arnold (Publishers) Ltd.

 • 49.
  Gao, Jingfang
  et al.
  Linköping University, Faculty of Health Sciences. Linköping University, Department of Biomedicine and Surgery, Oncology.
  Pfeifer, Daniella
  Linköping University, Faculty of Health Sciences. Linköping University, Department of Biomedicine and Surgery, Oncology.
  He, Lu-Jun
  Qiao, Fang
  Zhang, Zhiyong
  Arbman, Gunnar
  Linköping University, Faculty of Health Sciences. Linköping University, Department of Biomedicine and Surgery, Division of surgery. Östergötlands Läns Landsting, Centre of Surgery and Oncology, Department of Surgery in Östergötland.
  Wang, Zhen-Lei
  Jia, Cun-Rong
  Carstensen, John
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, Department of Department of Health and Society, Tema Health and Society.
  Sun, Xiao-Feng
  Linköping University, Faculty of Health Sciences. Linköping University, Department of Biomedicine and Surgery, Oncology. Östergötlands Läns Landsting, Centre of Surgery and Oncology, Department of Oncology UHL.
  Association of NFKBIA polymorphism with colorectal cancer risk and prognosis in Swedish and Chinese populations2007In: Scandinavian Journal of Gastroenterology, ISSN 0036-5521, E-ISSN 1502-7708, Vol. 42, no 3, p. 345-350Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Objective. The inhibitory proteins, IκBs, regulate the activity of nuclear factor kappa-beta (NF-κB), which is implicated in tumorigenesis by regulating expression of a variety of genes involved in cellular transformation, proliferation, invasion, angiogenesis and metastasis. Variants in the genes encoding IκBs may be involved in cancer development through the activation of NF-κB. The objective of this study was to investigate the susceptibility of an A to G variation (rs696) in the 3′ UTR of NFKBIA (encoding IκBα) to colorectal cancer (CRC) and the association of this polymorphism with clinicopathologic variables in CRC patients. Material and methods. A case-control study was carried out on a Swedish (155 CRCs, 438 controls) and a Chinese population (199 CRCs, 577 controls). The genotype of NFKBIA was determined by PCR-restriction fragment length polymorphism. Results. The frequency of the AG genotype was increased in the Chinese patients ≥50 years of age compared with the Chinese controls (odds ratio (OR) = 3.06, 95% confidence interval (CI) = 1.55-6.02, p=0.001), even when adjusted for age (OR = 3.20, 95% CI = 1.61-6.38, p=0.001). The GG genotype of NFKBIA was related to a poorer survival rate in the Swedish patients, independent of gender, age, tumour location, Dukes' stage and differentiation (hazard ratio = 3.10, 95% Cl = 1.28-7.60, p=0.01). Conclusions. Chinese individuals ≥50 years of age carrying the AG genotype of NFKBIA may be at an increased risk of developing CRC, and the GG genotype of NFKBIA may be considered as a prognostic factor for Swedish CRC patients. © 2007 Taylor & Francis.

 • 50.
  Garvin, Peter
  et al.
  Linköping University, Faculty of Health Sciences. Linköping University, Department of Department of Health and Society, Division of Preventive and Social Medicine and Public Health Science.
  Jonasson, Lena
  Linköping University, Faculty of Health Sciences. Linköping University, Department of Medicine and Care, Cardiology. Östergötlands Läns Landsting, Heart Centre, Department of Cardiology.
  Carstensen, John
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, Department of Department of Health and Society, Tema Health and Society.
  Nilsson, Lennart
  Linköping University, Faculty of Health Sciences. Linköping University, Department of Medicine and Care, Cardiology.
  Ernerudh, Jan
  Linköping University, Faculty of Health Sciences. Linköping University, Department of Molecular and Clinical Medicine, Clinical Immunology. Östergötlands Läns Landsting, Centre for Laboratory Medicine, Department of Clinical Immunology and Transfusion Medicine.
  Kristenson, Margareta
  Linköping University, Faculty of Health Sciences. Linköping University, Department of Department of Health and Society, Division of Preventive and Social Medicine and Public Health Science. Östergötlands Läns Landsting, Centre for Public Health Sciences, Centre for Public Health Sciences.
  Levels of circulating matrix metallo proteinase-9 is associated to psychosocial factors and lifestyle2006In: XIV International Symposium on Atherosclerosis,2006, 2006Conference paper (Other academic)
123456 1 - 50 of 263
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • oxford
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf