liu.seSearch for publications in DiVA
Change search
Refine search result
1234567 1 - 50 of 1598
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • oxford
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1.
  Aalto, Angelika
  et al.
  Linköping University, Department of Culture and Society.
  Kiani, Mina
  Linköping University, Department of Culture and Society.
  En räddare i nöden: En analys av kammarrättens konstruktion av nöd och rätten till nödbistånd2021Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Det finns ingen särskild nödbiståndsparagraf i socialtjänstlagen (SFS 2001:453) [SoL] utan bedömningen av rätten till nödbistånd regleras i samma paragraf som ekonomiskt bistånd, nämligen SoL 4:1. Syftet med denna studie var att analysera på vilket sätt nöd och rätten till nödbistånd konstrueras av kammarrätten. Dessutom avsåg denna studie att undersöka hur rättssäkerheten för enskilda som söker nödbistånd påverkas genom konstruktionerna av nöd och rätten till nödbistånd. Socialkonstruktionism, rättssociologi samt formell rättssäkerhet och materiell rättssäkerhet är de teoretiska perspektiv och begrepp som användes när studiens empiri analyserades. Sammanlagt analyserades 42 rättsfall från kammarrätten med hjälp av kvalitativ innehållsanalys. Under analysprocessens första steg styrde inte studiens teoretiska utgångspunkter de kategorier som togs fram, utan detta gjordes efteråt. Med hjälp av innehållsanalys urskiljdes följande fyra kategorier: Kapital, Livssituation, Eget ansvar och tidsaspekt samt Byråkrati. De första två kategorierna utgör kammarrättens konstruktion av nöd, medan de andra två kategorierna representerar kammarrättens konstruktion av rätten till nödbistånd. 

  Studiens resultat visar bland annat på att kammarrätten konstruerar nöd utifrån den enskildes kapital, där även individens egna livssituation samt föreställningar i samhället kan påverka kammarrättens bedömning om man befinner sig i nöd eller inte. Kammarrättens konstruktion av rätten till nödbistånd fokuserade på den enskildes egna ansvar för sin privatekonomi. Dessutom påverkade antalet nödlägen samt om nödsituationen ansågs självförvållad eller inte huruvida den enskilde beviljades nödbistånd eller inte, kammarrätten förstärker därmed egenansvarsnormen. I denna konstruktion blev det även tydligt att den enskilde behöver bevisa sin nödsituation genom att bifoga relevanta underlag och dokument i sin ansökan. Att det inte finns ett enhetligt sätt att bedöma nöd kopplas till att SoL beskrivs och tolkas som en ramlag. Konstruktionerna påverkar negativt den formella och materiella rättssäkerheten, eftersom studiens resultat visar att kammarrättens beslut och bedömningar inte är förutsägbara eller överensstämmer med de verkliga förhållandena. Denna studie identifierar att avsaknaden av en nödbiståndsparagraf och tillräckligt med prejudicerande domar om nödbistånd gör det svårt för de enskilda och de professionella inom socialt arbete att bedöma när en nödsituation föreligger samt när den stödsökande har rätt till nödbistånd. Studien visar att dessa vägledningar möjligtvis skulle förbättra rättssäkerheten och förenkla ansökningsprocessen för individen, samt även för dem professionella som handlägger och bedömer nödbiståndsansökningar. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 2.
  Aartsen, Marja
  et al.
  Oslo Metropolitan University, Norway.
  Walsh, Kieran
  National University of Ireland Galway, Ireland.
  Löwenstein, Ariela
  Haifa University, Israel.
  Katz, Ruth
  University of Haifa, Israel.
  Naim, Sigal Pearl
  Yezreel Academic College, Israel.
  Motel-Klingebiel, Andreas
  Linköping University, Department of Culture and Society, Division of Ageing and Social Change. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Wanka, Anna
  Goethe University in Frankfurt am Main, Germany; University of Stuttgart, Germany..
  Urbaniak, Anna
  University of Vienna, Austria.
  Hansen, Thomas
  Oslo Metropolitan University, Norway.
  Vidovićová, Lucie
  Masaryk University, Tjeckien.
  Exclusion from Social Relations in Later Lifeand the Role of Gender: A Heuristic Model2021In: Gender and Research, ISSN 2570-6578, Vol. 22, no 1, p. 16-35Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Being socially connected is a universal human need, but a substantial number ofolder men and women are or become excluded from these connections in later life. Exclusionfrom social relations (ESR) is unwanted as it undermines people’s ability to lead a healthy,active, and independent life. Policies to reduce this form of exclusion have been limited ineffectiveness, due in part to a broader lack of knowledge about the dynamics of socialexclusion in older ages and the intersection of social exclusion with gender constructions. Toadvance our understanding of ESR in later life, we develop a heuristic model based on theoriesand previous empirical studies. Considering the gendered constructing forces of ESR in olderage that can potentially lead to loneliness and reduced health and wellbeing, the modelidentifies individual drivers, such as biopsychosocial conditions, personal standards and life--course transitions, and macro-level drivers, such as norms and welfare state provisions. Thismodel can serve as a conceptual platform for further theoretical development and empiricalstudy on the gendered construction of ESR in later life. While our focus is on drivers of ESRand its outcomes, potential reversed effects are also discussed.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 3.
  Abbas Abdulmehdi, Iman
  Linköping University, Department of Culture and Society.
  Waiting for Godot: A Play in Which the Main Characters' Lives Are Presented As Meaningless2023Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The objective of this argumentative paper is to study the play Waiting for Godot from a specific point of view. The statement of this thesis is that the lives of Vladimir and Estragon are presented as meaningless, and this claim is based on the analysis of the play and the study of other published scholarship that is associated with the topic. The thesis is divided into three chapters, each chapter discusses each argument and shed light on some philosophical concepts such as Existentialism, Absurdisim, and Nihilism. However, the main focus is on the fundamental meaning of the lives of the main characters, Vladimir and Estragon.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 4.
  Abdalhamed, Soura
  Linköping University, Department of Culture and Society.
  Experiences and Perceptions of Discrimination among Highly Educated Immigrants in the Swedish Labour Market: A Qualitative Study2021Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 5.
  Abdullahi, Khadra
  et al.
  Linköping University, Department of Culture and Society, Division of Social Work.
  Berg, Elvira
  Linköping University, Department of Culture and Society, Division of Social Work.
  Projekt Svensk: En kvalitativ studie om migranters identiteter och identitetsprocesser2023Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med vår studie är att fördjupa kunskapen om hur migranter som kommer till Sverige från länder utanför EU upplever och beskriver sina identitetsprocesser. Vi har använt tre självbiografiska berättelser skrivna av personer med utländsk bakgrund: Sverigevänner (2019), Den udda fågeln (2022) och Min väg från flykting till hela Sveriges polis (2022). Vi har använt en hermenutisk utgångspunkt, en narrativ analysmetod, Jenkins sociala identitetsteori, Goffmans stigmateori, Baumans teori om "Vi" och "De andra", samt Hammarén och Johanssons hybrida identitetsbegrepp.

  Vi kom fram till att identitet ändras i individens interaktion med omgivningen. Studien visar också att faktorer, som kan tolkas ha betydele i identitetsprocesser, är individens sociala positioner, respekt och erkännande, språksvårigheter, relationen med arbetsmarknaden och behärskande av sociala koder, individens annanhet och upplevelsen av grupptillhörighet. Utifrån detta har vi observerat att migranter strävar efter att bli en del av majoritetssamhället, men även upplever att de skulle vilja kunna behålla sin integritet. 

  Studien fokuserar på migranters upplevelser av sina identitetsprocesser. Vi har observerat att för att bli en del av det svenska samhället, krävs det mycket arbete och ansträngning från migrantens sida att utveckla en identitet som passar in i det nya samhället. Vi har likställt detta arbete med ett projekt. Med inspiration från boken Sverigevänner (2019) skriven av Arash Sanari, har vi valt att benämna denna studie till Projekt Svensk.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 6.
  Abdullahi, Zahra
  et al.
  Linköping University, Department of Culture and Society.
  Danielsson Benachir, Chahrazad
  Linköping University, Department of Culture and Society.
  Porträtteringar av den missbrukande föräldern: En kvalitativ analys av fyra nordiska filmer2022Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna kvalitativa studie är att undersöka vilka egenskaper och beskrivningar som ingår i konstruktionen av en missbrukande förälder i fyra nordiska filmer. De studerade filmerna är Trädgårdsgatan (2017), Mig äger ingen (2013), Submarino (2010) och Svinalängorna (2010). Syftet med studien är även att undersöka hur framställningen av familjemedlemmars reaktioner på missbruket i filmerna bidrar till konstruktionen av den missbrukande föräldern. Studien utgår ifrån ett socialkonstruktionistiskt perspektiv och använder narrativ metod. Två centrala teoretiska begrepp som används är normalitet och avvikelse för att analysera hur förälderns föräldraskap konstrueras som antingen normalt eller avvikande. Eftersom narrativ metod används analyseras filmerna som berättelser, mer specifikt berättelser om familjer. I studien har vi funnit att den missbrukande föräldern konstrueras genom önskvärda respektive avvikande egenskaper.

  I analysen har vi utifrån nyckelscener och nyckelcitat synliggjort de fem mest utmärkande egenskaperna som föräldern tillskrivits genom filmernas berättelser. Dessa är att vara socialt utsatt, ansvarslös, kontrollös, medveten (kring det som avviker) och känslomässigt nära till sitt barn. Egenskaperna har sorterats efter fem teman och under dessa har vi analyserat varje tillskriven egenskap och hur de bidrar till konstruktionen av den missbrukande föräldern i de studerade filmerna. Sammantaget visar vår studie att det är en viss stereotypisk bild av en förälder som förmedlas, men även en komplex sådan. Vår förhoppning med studien är att skapa medvetenhet kring hur film kan framställa, producera och reproducera vissa stereotypa bilder eller föreställningar för ett fenomen, som i detta fall är ett föräldraskap i missbruk.

  Download full text (pdf)
  Examensarbete
 • 7.
  Abramsson, Marianne
  et al.
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, Department of Social and Welfare Studies, Division Ageing and Social Change.
  Cedersund, Elisabet
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, Department of Culture and Society, Division of Ageing and Social Change.
  Hagberg, Jan-Erik
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, Department of Social and Welfare Studies, Division Ageing and Social Change.
  Boende och bostäder för äldre på framtidens landsbygd2018In: Nya visioner för landsbygden / [ed] Josefina Syssner, Boxholm: Linnefors förlag , 2018, Vol. Sidorna 95-117, p. 95-117Chapter in book (Other academic)
 • 8.
  af Klinteberg, Kristina
  Linköping University, Department of Culture and Society.
  Cennino Cenninis gyllene diadem: En studie kring vad ordet diadema kan beteckna i Il libro dell'arte2021Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  In the early-15th-century book Il libro dell’arte by Cennino Cennini, the author uses the word diadema about a dozen times. The most recent Swedish edition from 2011 interprets this not as an object but as a halo, a divine light. The earlier edition from 1947/2000 keeps the closest meaning, a diadem, and by that the physical item. Both a material diadem and an immaterial halo would be represented in gold in the paintings described, consequently the symbolism of this material is closely linked to the interpretation of the motives Cennini could be describing.       

  The time around 1400, in Florence, is an important period of transition, where a fashion that differs for men and women has just been born, the boundaries of the sumptuary laws concerning headdress and jewellery are constantly challenged by women, and the rise of a more secular world where an individual dignity developed may instead be an argument that the word diadema is an essential sign of a more materialistic lifestyle emerging. Several factors come together arguing that the golden headdress of the early renaissance played just as important a role in paintings as the divine light and therefore showing that not every item gilded is a symbol of divinity, it can also be earthly belongings such as insignia, jewellery and dress decoration.

  Download full text (pdf)
  Cennino Cenninis gyllene diadem
 • 9.
  Afvander, Ida
  et al.
  Linköping University, Department of Culture and Society, Division of Social Work.
  Schneberger, Pauline
  Linköping University, Department of Culture and Society, Division of Social Work.
  Fysisk kontakt i mötet med barn: Tankar och upplevelser från socionomer2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Detta är en kvalitativ studie som utgår från socionomers egna upplevelser och tankar kring fysisk kontakt i mötet med barn som klienter. Syftet med studien är att bidra med fördjupad förståelse inom detta ämne. Genom semistrukturerade intervjuer och vår tolkning av detta material har studien försökt besvara de frågeställningar som syftar till att ta reda på vad som är lämplig respektive olämplig fysisk kontakt. Socionomerna som intervjuas arbetar med barn i 6–21 års ålder inom olika öppenvårdsverksamheter. Tolkningen utgår från ett hermeneutiskt vetenskapsteoretiskt perspektiv samt teorier om etik och moral samt begrepp som diskursetik, dygdetik, pliktetik och nyttoetik.

  Resultatet i studien pekar på att det som avgör vad som upplevs som lämplig respektive olämplig fysisk kontakt är barnets vilja. Det handlar om att lyssna på sin intuition, lyssna på barnet och respektera dennes behov, samt att låta barnet initiera den fysiska kontakten. Vi kan tolka att de flesta socionomerna i denna studie utgår främst från ett nyttoetiskt perspektiv i hur de tänker om fysisk kontakt med barn som klienter, men det finns drag av alla fyra principer i de flestas resonemang.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 10.
  Agahi, Neda
  et al.
  Stockholm Univ, Sweden.
  Kelfve, Susanne
  Linköping University, Department of Culture and Society, Division of Social Work. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Stockholm Univ, Sweden.
  Hassing, Linda B.
  Univ Gothenburg, Sweden.
  Lindwall, Magnus
  Univ Gothenburg, Sweden; Swedish Sch Sport & Hlth Sci, Sweden.
  Alcohol Consumption Over the Retirement Transition in Sweden: Different Trajectories Based on Education2022In: Work, Aging and Retirement, ISSN 2054-4642, E-ISSN 2054-4650, Vol. 8, no 1, p. 74-81Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Retirement is a major life transition that involves changes to everyday routines, roles, and habits. Previous studies suggest that retirement may influence drinking habits. Many natural inhibitors of alcohol consumption disappear with the removal of work constraints. The potential impact depends on both individual and contextual factors. Women in the cohorts undergoing retirement now have been more active on the labor market, including the occupation of higher status jobs, which indicates more financial resources as well as a larger role loss after retirement. Also, the current cohorts who retire have had more liberal drinking habits throughout their lives compared to previous cohorts. We therefore examined changes in alcohol consumption surrounding retirement in different education groups among women and men undergoing retirement using annual data from the Health, Aging and Retirement Transitions in Sweden (HEARTS) study, a longitudinal national study of 60- to 66-year-olds (n = 5,913), from 2015 to 2018. Latent growth curve models were used to estimate trajectories of alcohol consumption. Results showed that those who retired during the follow-up increased their usual weekly alcohol consumption while those who worked or were retired throughout the period had stable drinking habits. Those who were retired reported the highest alcohol consumption. The increase surrounding retirement was driven by people with higher education. Women with tertiary education and men with intermediate or tertiary education increased their weekly alcohol intake after retirement, while those with low education had unchanged drinking habits. Mechanisms and motivations that may fuel increased alcohol intake among people with higher education should be further investigated.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 11.
  Agarwal, Pankhuri
  et al.
  University of Bristol, UK.
  Djampour, Pouran
  Linköping University, Department of Culture and Society, Division of Migration, Ethnicity and Society (REMESO). Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, REMESO - Institute for Research on Migration, Ethnicity and Society.
  Farsakoglu, Eda
  Lund University, Sweden.
  Kolankiewicz, Marta
  Lund University, Sweden.
  Lundberg, Tove
  Lund University, Sweden.
  Nordling, Vanna
  Malmö universitet, Institutionen för socialt arbete (SA), Sweden.
  Scott, Katrine
  University Collage Copenhage, Sweden.
  Sixtensson, Johanna
  Malmö universitet, Institutionen för socialt arbete (SA), Sweden.
  Söderman, Emma
  Lund University, Sweden.
  Introduction2021In: The Politics and Ethics of Representation in Qualitative Research: Addressing Moments of Discomfort, London: Routledge , 2021, 1, , p. 166p. 1-8Chapter in book (Other academic)
  Abstract [en]

  In qualitative research, the research process is often filled with moments of discomfort. These discomforts can appear at any stage of the research: when choosing thesubject of research, during fieldwork, in the process of analysis and when presenting research findings to different audiences. In this edited volume, we take thesemoments of discomfort seriously and use them as sites of knowledge production forreflecting on the politics and ethics of the qualitative research process. By locatingour experiences in implementing nine different PhD projects carried out in different disciplines and research contexts in social sciences, we argue that these momentsof discomfort help us to gain important insights into the methodological, theoretical, ethical and political issues that are crucial for the fields we engage with. Drawingon feminist and other critical discussions (Mulinari and Sandell 1999, Gunaratnam2003, Back 2007, Gunaratnam and Hamilton 2017), we deal with questions such as:What does it mean to write about the lives of others? What are the ethical modesand conundrums of producing representations? In research projects that are locatedin the tradition of critical or engaged scholarship, how are ethics and politics of representation intertwined, and when are they distinct? How are politics of representation linked to the practice of solidarity in research? What are the im/possibilities ofhope and care in research?

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 12.
  Agarwal, Pankhuri
  et al.
  University of Bristol, UK.
  Djampour, PouranLinköping University, Department of Culture and Society, Division of Migration, Ethnicity and Society (REMESO). Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, REMESO - Institute for Research on Migration, Ethnicity and Society.Farsakoglu, EdaLund University, Sweden.Kolankiewicz, MartaLund University, Sweden.Lundberg, ToveLund University, Sweden.Nordling, VannaMalmö universitet, Institutionen för socialt arbete (SA), Sweden.Scott, KatrineUniversity Collage Copenhage, Sweden.Sixtensson, JohannaMalmö universitet, Institutionen för socialt arbete (SA), Sweden.Söderman, EmmaLund University, Sweden.
  The Politics and Ethics of Representation in Qualitative Research: Addressing Moments of Discomfort2021Collection (editor) (Other academic)
  Abstract [en]

  This book offers insights on politics and ethics of representation that are relevant to researchers concerned with struggles for justice. It takes moments of discomfort in the qualitative research process as important sites of knowledge for exploring representational practices in critical research.

  The Politics and Ethics of Representation in Qualitative Research draws on experiences from research processes in nine PhD projects. In some chapters, ethical and political dilemmas related to representational practices are analyzed as experienced in fieldwork. In others, the focus is on the production of representation at the stage of writing. The book deals with questions such as: What does it mean to write about the lives of others? How are ethics and politics of representation intertwined, and how are they distinct? How are politics of representation linked to a practice of solidarity in research? What are the im/possibilities of hope and care in research?

  Drawing on grounded empirical research, the book offers input to students, PhDs, researchers, practitioners, activists and others dealing with methodological dilemmas from a critical perspective. Instead of ignoring discomforts, or describing them as solved, we stay with them, showing how such a reflective process provides new, ongoing insights.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 13.
  Ahlstrand, Sofia
  et al.
  Linköping University, Department of Culture and Society, Division of Social Work.
  Hanberger Persson, Elsa
  Linköping University, Department of Culture and Society, Division of Social Work.
  “Meningsfullt socialt arbete på distans”: En intervjustudie om socialt arbete på distans under coronapandemin2021Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 14.
  Ahmed Abdullahi, Salma
  et al.
  Linköping University, Department of Culture and Society.
  Ali, Naimo
  Linköping University, Department of Culture and Society.
  "Allas röster är lika viktiga": Samverkan i brottsförebyggande syfte för barn och ungdomar – En kvalitativ studie med socialarbetare, skolpersonal och polis2023Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna kvalitativa studie var att få en ökad förståelse för hur socialarbetare, skolpersonal och polis samverkar i brottsförebyggande syfte för barn och ungdomar, i ett särskilt utsatt område i Sverige. Vi ville även undersöka vilka förutsättningar och hinder som fanns i den samverkan. Studien är baserad i ett särskilt utsatt område i Sverige där dessa professioner har en etablerad samverkan för att kunna arbeta brottsförebyggande för barn och ungdomar. Intervjuer har valts som insamlingsmetod samt en tematisk analys för att analysera materialet. En central teori i denna studie är samverkansteori och Lipskys teori om gräsrotsbyråkrater och begreppet handlingsutrymme för att analysera hur samverkan utformades mellan aktörerna. Studien har också socialkonstruktionismen som vetenskapsteoretisk utgångspunkt. 

  Resultatet visade att det krävs en gemensam syn kring samverkansarbetet för att den ska bli gynnsam och effektiv. Flera av intervjupersonerna betonade att samverkan underlättats då det redan finns ett samverkansavtal i staden. De olika professionerna hade likaså en bra kontakt med varandra som gjorde att samverkansarbetet blivit smidigt. Vidare har samverkansarbetet underlättats då socialarbetare och polis delar kontor. Dock kunde omständigheter som organisationskultur göra det svårare för de olika aktörerna att samverka. I dessa fall har en mall som definierar roller och ansvar arbetats fram. Ibland upplevdes det som att det fanns en brist på förståelse och kunskap mellan de yrkesverksamma. Sekretessen var i vissa fall påfrestande, dock fanns det sekretessbrytande bestämmelser i de fall det behövdes som exempelvis en samtyckesblankett. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 15.
  Airas, Jesper
  et al.
  Linköping University, Department of Culture and Society.
  Selini, David
  Linköping University, Department of Culture and Society.
  Kontroversiella klassrum: En systematisk litteraturstudie av kontroversiella frågor i historieundervisningen2021Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Controversial issues are inevitable in today’s history classrooms and, therefore, history teachers must be able to handle them. Thus, this paper aims to provide knowledge about controversial issues in history teaching. To do this, a systematic review is used to answer which issues history teachers and pupils perceive as controversial, why controversial issues should be taught, which history teachers avoid or teach controversial issues, and how history teachers can go about teaching them. Firstly, the results show that immigration and history teachers and pupils’ backgrounds can make issues controversial. Secondly, the findings highlight that controversial issues should be taught since they can develop democratic values among pupils and foster critical thinking. Thirdly, history teachers teach controversial issues if they are supported, want their pupils to criticize the nation’s past, and value the benefits of such teaching. Contrary, history teachers avoid controversial issues if they aren’t supported, worry that controversial issues can threaten the national image, fear strong reactions from their pupils, and when they doubt their ability to deal with multiple perspectives. Lastly, the results demonstrate that when teaching controversial issues, history teachers should use their own and their pupils’ experiences, allow pupils to express their emotions, and thoroughly explain the connection between past and present. The findings are discussed in relation to theories of use of history, collective memory, teacher agency and, finally, the Swedish national curriculum. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 16.
  Alakoski, Susanna
  Linköping University, Department of Culture and Society, Division of Social Work. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Moas stafettpinne2022Report (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Jag är uppvuxen i ett brandgult hyreshus. Så många ord jag från början inte förstod. Inte ens visste om att de fanns.

  Till exempel ordet humanism. Trots att jag är en person som sovit i sängar skänkta av Lions och har en mamma som använde kyrkans barnverksamhet som barnvakt...

  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (png)
  presentationsbild
 • 17.
  Alakoski, Susanna
  Linköping University, Department of Culture and Society, Division of Social Work. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Nybygge2022In: Bortom systemskiftet: mot en ny gemenskap / [ed] Niklas Altermark, Magnus Dahlstedt, Stockholm: Verbal , 2022, Vol. Sidorna 557-562, p. 557-562Chapter in book (Other academic)
 • 18.
  Alakoski, Susanna
  Linköping University, Department of Culture and Society, Division of Social Work. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Påminnelse2021In: Socialt arbete: rörelse, motstånd och förändring / [ed] Magnus Dahlstedt, Sabine Gruber, Marcus Herz, Philip Lalander., Lund: Studentlitteratur AB, 2021, 1, Vol. Sidorna 341-358, p. 341-358Chapter in book (Other academic)
 • 19.
  Alazzawi, Reshah
  Linköping University, Department of Culture and Society, Division of Language, Culture and Interaction.
  The Puppets and the Puppet Master: Patriarchal, Victorian Values and Melanie's Coming-of-Age Journey in Angela Carter's The Magic Toyshop2022Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 20.
  Albrecht, Moritz
  et al.
  University of Eastern Finland.
  Halonen, Maija
  University of Eastern Finland.
  Syssner, Josefina
  Linköping University, Department of Culture and Society, Centre for Local Government Studies. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Depopulation and shrinkage in a Northern context: geographical perspectives, spatial processes and policies2023In: Fennia, E-ISSN 1798-5617, Vol. 200, no 2, p. 91-97Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Depopulation and shrinkage are a common socio-spatial phenomenon in many Northern localities and are frequently accompanied by a stigmatization of the affected localities and their populations. This editorial introduces the special issue on depopulation and shrinkage in a Northern context that takes its point of departure from the Nordic Geographers Meeting 2022 on multiple geographies and its keynote lecture by Josefina Syssner on the question: What can geographers do for shrinking geographies? The special issue displays a range of contributions from Northern context that discuss and evaluate the heterogenous processes of shrinking localities from multiple perspectives within and beyond geography. Through broad, yet empirically detailed and multiscalar focused assessments it stresses that shrinkage as a phenomenon is a fundamental character of Nordic and other societies, which requires a rethinking and should be acknowledged as a ‘natural’ development trajectory in planning and development.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 21.
  Alenius, Hanna
  Linköping University, Department of Culture and Society.
  "Wi anhålla, att få begagna wåra förfäders lärdom och underwisning, af wåra Gamla Psalmer.": Visitationshandlingarnas vittnesbörd om motståndet mot 1819 års psalmbok i övre Norrland under perioden 1819-1903.2021Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Between 1810 and 1819, the Church of Sweden adopted three new books: the new handbook from 1811, archbishop Lindblom’s new explication of Martin Luther’s Small Catechism and Wallins new hymn book from 1819.  A few years earlier, a Lutheran revival movement had arisen in upper Norrland. The members of the revival movement, generally named “new readers”, reacted strongly to the influence of Enlightenment inspired theology (neology) in the new books. In 1848, the opposition of the most radical new readers led them to separate from the Church. 

  This master thesis examines the opposition to the new Swedish hymn book from 1819 in the area which since 1904 has been the diocese of Luleå. The study is limited to the period between 1819 and 1903. It is based on a qualitative problem-oriented source study through a close reading of the visitation documents for the parishes in the area. Opposition can be expressed in many ways and there can be many different indicators of it. The study’s inductive approach means that these indicators are not determined in advance, but rather are discovered through the close reading of the visitation documents.

   The main questions discussed in the thesis are:

  • How long did it take before the parishes in upper Norrland introduced the hymn book of 1819?

  • What signs of opposition to the new hymn book are found in the visitation documents, and for how long?

  • How did the opponents motivate their resistance to the hymn book of 1819?

  • How was the new Sami hymn book from 1849 which was partly a translation from parts of the Wallinian hymn book received?

   The study shows that it took a while before the new hymnal was introduced in most upper Norrland's Swedish-speaking parishes. More than half of those parishes had not introduced the new hymnal in 1829. This changed in many parishes during Bishop Franzén's visits in 1835.

  Opposition to the hymn book was largely expressed in parishes where the radical reading- movement had an influence. People expressed opposition to the hymn book in different ways during different phases. The opposition was usually explained in the visitation documents based on doctrinal reasons. The Sami hymnal, which was published in 1849 and which was partly based on the Wallinan hymnal, met with criticism from both the clergy in northern Lapland and the Sami. The priests criticized the translation, that it was difficult to understand for those who spoke the northern dialects. What the Sami were critical of is unknown. 

  The study shows that the new hymn book seemed to have been used in all Swedish-speaking parishes before 1903, but in parallel with the hymn book from 1695 in at least two parishes. This parallel use lasted for a very long time, perhaps during the entire investigation period. The old hymn book continued to be important to many people in upper Norrland.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 22.
  Alexander, Marc
  et al.
  Loughborough University, UK.
  Hofstetter, Emily
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, Department of Culture and Society, Division of Language, Culture and Interaction.
  Somewhere to turn to: Signposting in service provision2020In: Discourse & Communication, ISSN 1750-4813, E-ISSN 1750-4821, Vol. 15, no 2, p. 119-138Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This article investigates how members of the public are guided or ‘signposted’ out of organisations that they have contacted to third-party agencies. Using conversation analysis, we examine the interactional practices professionals use to signpost callers to external organisations when their concerns do not fit within the remit of the present service. Drawing on a corpus of over 500 calls and meetings at five different institutions in the UK (including mediation services, local council organisations, a housing charity and a politician’s constituency office), we show how the practice of signposting is intertwined with the activities of rejecting the caller’s case for receiving service, while simultaneously offering a service – namely, a redirection to an ostensibly more appropriate service provider. We show how community problems can be treated as warranting assistance along a range of offer-ability (e.g. ‘I will do X for you’, ‘That’s the kind of thing we could do’, ‘Do you want their number?’), and how troubles-tellings without a specific request can be retroactively formulated into an actionable item for an institution. Our findings demonstrate practices for negotiating institutionality itself, through delimiting service remit, and through participants’ orientations to the relevance of service provision as an institutional goal.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 23.
  Algebrant, Sandra
  et al.
  Linköping University, Department of Culture and Society, Division of Communication, Literature and Swedish.
  Brännlund, Roger
  Linköping University, Department of Culture and Society, Division of Communication, Literature and Swedish.
  Bilden av partiledaren: Hur manliga och kvinnliga partiledare framställs på bild i traditionella nyhetsmedier och sociala medier2021Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this Bachelor’s thesis is to investigate how party leaders appear in pictures in newspapers in relation to how they portray themselves in pictures in their own social media.

  We have conducted a quantitative content analysis of pictures from two newspapers and two social media. The material consists of pictures of party leaders from the six largest parties in the Swedish Parliament.

  Research findings are that civic and everyday environments appear to a greater extent in the pictures on social media. Close-ups appear to a greater extent in the newspapers. The party leaders smile and look into the camera to a greater extent at the pictures on social media than they do in the news media. The female party leaders smile and look into the camera to a greater extent than the male ones. Images where party leaders express themselves with gestures are rare.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 24.
  Algotson, Albin
  et al.
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Political Science. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, Department of Culture and Society, Centre for Local Government Studies.
  Svensson, Petra
  Halmstad University, Halmstad, Sweden.
  Conceptualizing local development practitioners: creators, coordinators or inside lobbyists?2021In: Urban Governance, ISSN 2664-3286, Vol. 1, no 1, p. 30-37Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Local development practitioners in local government administration play a significant role in the governance of local development. This category of public officials – development officers, managers, strategists, secretaries, etc. – have received some attention in the local development literature. However, the directions in the literature are just as varied as the descriptions of the different aspects of local development governance they are taking part in. That means that the overarching understanding of what local development practitioners actually do is blurred, and is left to detailed case studies with very little or no conceptual ambition. Against this backdrop, the ambition of this article is to grasp what the local development practitioner role consists of at a conceptual level.

  This article offers a better understanding of what local development practitioner roles in particular consist of and how these roles relate to existing theories of governance and public administration. In order to do so, we first clarify and refine what the literature has stressed about local development practitioners’ roles and functions, and cluster the findings into three theoretically separated roles: the coordinator, the creator and the inside lobbyist. Second, we bridge these roles with recent trends in public administration research. Finally, we discuss how this conceptualization informs us about governance modes of local development, as well as ‘new and modern’ public official roles in local government administration.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 25.
  Allemann, Hanna
  et al.
  Linköping University, Department of Health, Medicine and Caring Sciences, Division of Nursing Sciences and Reproductive Health. Linköping University, Faculty of Medicine and Health Sciences.
  Poli, Arianna
  Linköping University, Department of Culture and Society, Division of Ageing and Social Change. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Designing and evaluating information and communication technology-based interventions? Be aware of the needs of older people2020In: European Journal of Cardiovascular Nursing, ISSN 1474-5151, E-ISSN 1873-1953, Vol. 19, no 5, p. 370-372Article in journal (Other academic)
  Abstract [en]

  n/a

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 26.
  Alm, Jens
  et al.
  Mobilitet, aktörer och planering (MAP), Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI), Sverige.
  Jonsson, Robert
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, Department of Culture and Society, Centre for Local Government Studies.
  Paulsson, Alexander
  Ekonomihögskolan, Lunds universitet, Sverige.
  Läckande organisationer och underhåll av samhällskritisk infrastruktur2022In: Organisation & samhälle, E-ISSN 2002-0287, no 01, p. 10-14Article in journal (Other academic)
  Abstract [sv]

  Underhålla av infrastruktur är viktigt, men ofta upptäcks behoven för sent.

 • 27.
  Alm, Jens
  et al.
  Swedish Natl Rd & Transport Res Inst VTI, Linkoping, Sweden; Swedens Natl Ctr Res & Educ Publ Transport K2, Sweden.
  Paulsson, Alexander
  Lund Univ, Sweden.
  Jonsson, Robert
  Linköping University, Department of Culture and Society, Centre for Local Government Studies. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Capacity in municipalities: Infrastructures, maintenance debts and ways of overcoming a run-to-failure mentality2021In: Local Economy, ISSN 0269-0942, E-ISSN 1470-9325, Vol. 36, no 2, p. 81-97Article, review/survey (Refereed)
  Abstract [en]

  There is a growing maintenance debt of ageing and critical infrastructures in many municipalities in European welfare states. In this article, we use the multidimensional concept of local capacity as a point of departure to analyse how and in what ways Swedish municipalities work with the routine maintenance of infrastructures, including municipal road networks as well as water and sewage systems. For the road networks, maintenance is generally outsourced to contractors and there is also a large degree of tolerance for various standards on different road segments within and between the municipalities. Less used road segments are not as prioritised as those with heavy traffic. For the water and sewage systems, in-house technical capacity is needed as differences in water quality are not tolerated. Economies of scale mean that in-house capacity is translated into the creation of inter-municipal bodies. As different forms of capacities tend to reinforce each other, municipal capacity builds up over time in circular movements. These results add knowledge to current research by pointing to the ways municipalities are overcoming a run-to-failure mentality by building capacity to pay off the infrastructural maintenance debt.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 28.
  Altermark, Niklas
  et al.
  Lunds universitet.
  Dahlstedt, MagnusLinköping University, Department of Culture and Society, Division of Social Work. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Bortom systemskiftet: För en ny gemenskap2022Collection (editor) (Other academic)
 • 29.
  Altermark, Niklas
  et al.
  Lunds universitet.
  Dahlstedt, MagnusLinköping University, Department of Culture and Society, Division of Social Work. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Bortom systemskiftet: mot en ny gemenskap2022Collection (editor) (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [en]

  Det välfärdssamhälle som skapades i Sverige under 1900-talet har under tre decennier omvandlats i snabb takt, med urholkade socialförsäkringssystem, långtgående marknadslösningar inom välfärdens kärnområden och individualisering av sociala problem. I den här populärvetenskapliga antologin diskuterar Sveriges ledande välfärdsforskare hur utvecklingen kan vändas och hur vägarna framåt kan se ut.

 • 30.
  Altermark, Niklas
  et al.
  Linköping University, Department of Culture and Society, Division of Social Work. Lunds universitet.
  Dahlstedt, Magnus
  Inledning2022In: Bortom systemskiftet: För en ny gemenskap / [ed] Altermark, Niklas & Dahlstedt, Magnus, Verbal förlag , 2022Chapter in book (Other academic)
 • 31.
  Aman, Robert
  et al.
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Education and Adult Learning. Linköping University, Faculty of Educational Sciences.
  Dahlstedt, Magnus
  Linköping University, Department of Culture and Society, Division of Social Work. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Strangers Everywhere?: Home and unhomeliness in newly arrived pupils’ narratives in language learning2023In: Pedagogy, Culture & Society, ISSN 1468-1366, E-ISSN 1747-5104, Vol. 31, no 4, p. 725-739Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This article scrutinises the ways in which pupils who have experienced transnational migration construct ‘home’ and the unmaking of ‘home’. Researchers have argued that migrants’ perspectives on belonging are seldom granted scholarly attention. Here, we seek to redress this oversight by inquiring about the ways in which newly arrived migrants define their (un)homeliness in Sweden in the context of astate-sponsored introductory language programme. The focus is on how these pupils themselves define the notion of home, their sense of belonging, and what they envision as necessary to achieve in order to become part of the national community. What emerges in these stories is aconstant negotiation to fill the idea of ‘home’ with content. These negotiations take place in apresent, but always in relation to both apast and an imagined future– in which homeliness appears in different ways, with different meanings.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 32.
  Amanda, Brämerson
  Linköping University, Department of Culture and Society.
  Ekokritik: vägen till undervisning för hållbar utveckling: En litteraturstudie med fokus på svenskämnet i gymnasieskolan2020Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Detta examensarbete är en litteraturstudie som behandlar böcker, antologier, artiklar och styrdokument för att besvara följande frågeställningar:

  1. Vad är ekokritik?

  2. Hur kan ekokritik användas i svenskundervisningen i gymnasieskolan?

  Frågeställning A. besvaras i litteraturstudiens första resultatdel (kapitel 3). Här redovisas ekokritikens teoretiska grund, framväxt och fem olika perspektiv och positioner: djup ekologi, mörk ekologi, posthumanism, ekofeminism och postkolonial ekokritik.

  Frågeställning B. besvaras i litteraturstudiens andra resultatdel (kapitel 4). Gymnasieskolans arbete för hållbar utveckling redogörs för och relateras sedan till ekokritiken och svenskämnet specifikt. Fem pedagogiska förhållningssätt som svensklärare kan anta i undervisningen av ekokritik presenteras: ett ekopedagogiskt förhållningssätt, ett platsbaserat förhållningssätt, ett posthumanistiskt förhållningssätt, ett ekofeministiskt förhållningssätt och ett postkolonialt ekokritiskt förhållningssätt. Vilka litteraturval svenskläraren kan göra i och med den ekokritiska läsningen berörs dessutom.

  Resultaten visar att ekokritiken med sina många perspektiv erbjuder ett antal kreativa pedagogiska förhållningssätt som svenskläraren kan anta för att undervisa för hållbar utveckling. De fem pedagogiska ekokritiska förhållningssätten grundas bland annat i de fem ekokritiska perspektiven, och en tydlig korrelation till de förhållningssätt som förespråkas i arbetet för hållbar utveckling i gymnasieskolan framträder.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 33.
  Amon, Marri
  et al.
  Maailma Keelte Ja Kultuuride Kolledž, Tartu Ülikool, Tartu, Estonia.
  Keevallik, Leelo
  Linköping University, Department of Culture and Society, Division of Language, Culture and Interaction. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Ebalohklause eesti keeles: ühest seni tähelepanuta jäänud lauseliigist [Pseudo-cleft: on a hitherto undescribed syntactic construction in Estonian]2022In: Emakeele seltsi aastaraamat, ISSN 0206-3735, Vol. 67, p. 7-25Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This paper asks whether there are any pseudo-cleft structures in Estonian. Grammars do not account for them, but we found fitting examples from both spoken and written usage, in particular from public speeches. Functionally, they are similar to what has been described in other languages: what-initial constructions project longer explanations and launch new topics, thereby structuring discourse and (re-)engaging participants. Since studies on pseudo-clefts in spoken interaction have revealed a high degree of structural variability even in languages that make prolific use of them, such as French and Hebrew, we suggest that they are also grammaticized in Estonian.

 • 34.
  Andersson, Axel
  Linköping University, Department of Culture and Society.
  Dichotomies of Utility: Experiences of Refugee Reception and Demographic Challenges in Rural Sweden2020Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  In the years immediately following the so-called “refugee crisis”, Swedish municipalities that had received many refugees improved their financial position in a quite remarkable way. Overall, 2016 might have been the best financial year ever for the municipal sector. In sharp contrast to this, 2019 saw an estimated third of all municipalities run deficits. In the public debate, this has generally been explained as a result of refugee reception and integration, which are seen as major cost factors draining the municipalities of funds. Other issues which have seen less prominence in the public debate include ongoing demographic challenges stemming from birth deficits, emigration and the continued ageing of the population. These are particularly sensitive areas in the case of smaller, rural municipalities, which generally have smaller populations than the major towns and cities. The purpose of this thesis is thus to examine how municipalities within this category have experienced refugee reception and the integration process during and in the aftermath of the refugee crisis. This has been achieved through a qualitative approach centred around thematic and qualitative content analysis frameworks. Theoretical concepts based around citizenship, integration, welfare studies and macroeconomics have been consulted. The macroeconomic framework employed stems from the heterodox school of economics, primarily centred around the school of thought known as Modern Monetary Theory. The empirical material consists of various documents published by the central government, government agencies and municipalities in order to frame what has turned out to be a contradictory and conflict-ridden account of refugee reception. During the crisis, an overwhelming majority of the Swedish municipalities saw unprecedented economic growth as a result of government spending, which has since stagnated as a result of the central government returning to its pre-crisis fiscal policy framework. In 2015, the Swedish central government turned from a relatively open asylum policy towards a very restrictive one, a shift primarily motivated with reference to financial concerns. However, this turn resulted in decreased opportunities for rural municipalities to benefit from increased migration inflows, which has turned out to be a decisive factor for economic growth and demographic sustainability. The results show that municipalities that have worked actively with integration have not only managed to accommodate the sudden needs of refugees, but actively benefitted from population growth and increased tax revenue. While the ensuing result does not necessarily advocate for increased immigration, it challenges established macroeconomic principles and the presumption that a stricter migration regime would mend the financial woes of all Swedish municipalities.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 35.
  Andersson, Henrik
  et al.
  Uppsala Univ, Sweden.
  Jutvik, Kristoffer Peter
  Linköping University, Department of Culture and Society, Division of Migration, Ethnicity and Society (REMESO). Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, REMESO - Institute for Research on Migration, Ethnicity and Society.
  Do asylum-seekers respond to policy changes? Evidence from the Swedish-Syrian case2023In: Scandinavian Journal of Economics, ISSN 0347-0520, E-ISSN 1467-9442, Vol. 125, no 1, p. 3-31Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Do asylum-seekers respond to policy changes in their destination country, and to what extent? We approach this question by using high-frequency data, and we focus on a sudden liberalization in Swedish policy toward Syrian asylum-seekers, which implied permanent instead of temporary residence. We show a clear and fast, yet temporary, increase in Syrian asylum applications in Sweden after the policy change. Also, the policy caused a shift - not limited to the short term - in the share of individuals arriving without family, and consequently in the share applying for family reunification. Our study adds quasi-experimental evidence to the literature on inter-country asylum flows and migration policy.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 36.
  Andersson, Jimmy
  et al.
  Linköping University, Department of Culture and Society.
  Johansson, Axel
  Linköping University, Department of Culture and Society.
  Bildstöd inom svenskundervisningen: En enkätstudie beträffande svensklärares användning av och syn på bildstöd2021Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Den här enkätstudien undersöker hur svensklärare ser på och använder sig av bildstöd i sin undervisning, samt hur detta varierar beroende på svensklärarnas erfarenheter och personliga faktorer. Studien omfattade 107 svensklärare från skolor i fem olika län. Utifrån det insamlade materialet gick det att konstatera följande: För det första, att svensklärare regelbundet använder sig av bildstöd som en integrerad del av sin undervisning, framförallt för att introducera nya begrepp och koncept, samt för att komplettera övrig undervisning. För det andra, att svensklärare överlag känner sig säkra i sin användning av bildstöd och ser det som en värdefull resurs som kan främja elevernas lärande. För det tredje och sista, att svensklärarnas personliga omständigheter hade liten eller ingen effekt på deras användning av eller syn på bildstöd. Deras ålder, kön och utbildning hade en begränsad effekt på svensklärarnas relation till bildstöd, men deras yrkeserfarenhet och utbildning hade ingen statistiskt märkbar effekt. Den främsta slutsatsen som det går att dra från den här kvantitativa studien är att bildstöd redan är en naturlig och användbar del av svenskundervisningen. Dock utgår studien uteslutande från lärarnas självrapporterande perspektiv. Således kan det vara lämpligt att bygga vidare på den här studien med undersökningar som har ett starkare elevperspektiv.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 37.
  Andersson, Jimmy
  et al.
  Linköping University, Department of Culture and Society.
  Johansson, Axel
  Linköping University, Department of Culture and Society.
  Bildstöd och bildskapande inom svenska: Möjligheter och svårigheter2020Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Detta arbete undersöker hur bildstöd och bildskapande kan användas inom svenskundervisningen, vilka för- och nackdelar som finns med dessa estetiska undervisningsmetoder och vilka teorier det finns som relaterar till detta. Utifrån en sammanställning av ett större antal källor av diverse slag kom vi i korta drag fram till följande: För det första, teorierna som är av störst relevans för detta ämne är de som berör literacy, multimodalitet, kreativitet, föreställningsvärldar, arts integration, bilskapande och bildstöd. För det andra, bildstöd kan underlätta elevernas förståelse av lärarens lektioner, men många lärare känner sig obekväma med att använda sig av bilder som stöd eftersom de inte vet hur de ska gå till väga. För det tredje och sista, bildskapande kan engagera elever och främja deras lärande om det används på rätt sätt, men många lärare saknar såväl kunskap som resurser för att kunna använda denna undervisningsmetod på ett effektivt sätt och reducerar ofta bildskapande till rent tidsfördriv istället. Utifrån allt detta framstår det i vår mening som viktigt att forska vidare om hur lärare kan få stöd och utbildning när det gäller användningen av estetiska undervisningsmetoder så att de blir mer bekväma med att använda sig av bildstöd och bildskapande på ett effektivt sätt för att främja elevernas lärande.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 38.
  Andersson, Linn
  Linköping University, Department of Culture and Society, Division of Social Work.
  "För mig är samverkan med andra professioner det viktigaste": En kvantitativ enkätstudie om arbetstillfredsställelse hos hälso- och sjukvårdskuratorer i Sverige2022Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna kvantitativa enkätstudie var att undersöka hälso- och sjukvårdskuratorersupplevda arbetstillfredsställelse i relation till deras arbetssätt – interprofessionellt teamarbete och samverkan med andra kuratorer. Studien ämnade även att undersöka huruvida bakgrundsfaktorerna ålder, arbetslivserfarenhet, kön och utbildning inverkar på den upplevda arbetstillfredsställelsen. Inspiration till studien uppkom genom egna iakttagelser av hälso- och sjukvårdskuratorers olika arbetssätt under socionomprogrammets verksamhetsförlagda moment, samt genom granskning av tidigare forskning som lyft interprofessionellt teamarbete och samverkan som viktiga faktorer för arbetstillfredsställelse, där relevant forskning på svensk population i dagsläget är otillräcklig.

  Den aktuella enkäten resulterade i 118 svar från hälso- och sjukvårdskuratorer i 9 regioner i Sverige. Datan analyserades i statistikprogrammet SPSS och resultatet visade ett statistiskt signifikant samband mellan arbetstillfredsställelse och interprofessionellt teamarbete. Gällandesamverkan med andra kuratorer så visade resultatet ingen signifikant skillnad för upplevd arbetstillfredsställelse ifall kuratorn är ensam av sin profession eller har kuratorskollegor att samverka med på arbetsplatsen. Däremot visade det framkomna resultatet att något som verkarvara av vikt för arbetstillfredsställelsen är möjlighet till stöd från andra kuratorer vid behov. Slutligen visade resultatet att både ökad ålder och mer arbetslivserfarenhet korrelerar med högre arbetstillfredsställelse. 

  Sammanfattningsvis visade denna studie att arbetstillfredsställelse kan påverkas av flera olika faktorer, och att specifika arbetssätt så som interprofessionellt teamarbete är en faktor. Därtill är upplevelsen av att få stöd från andra kuratorer vid behov av vikt, men det behöver intenödvändigtvis vara en kuratorskollega på den egna arbetsplatsen. Studiens resultat har även påvisat att bakgrundsfaktorer som ålder och arbetslivserfarenhet kan ha positiv verkan på arbetstillfredsställelse hos de tillfrågade hälso- och sjukvårdskuratorerna.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 39.
  Andersson, Nicklas
  et al.
  Aleholm, Sävsjö, Sweden.
  Eriksson, Denise
  Oasen, Aneby, Sweden.
  Johansson, Maritha
  Linköping University, Department of Culture and Society, Division of Communication, Literature and Swedish. Linköping University, Faculty of Educational Sciences.
  Analytisk och strukturerad eller kreativ och nyskapande? – en komparativ undersökning av två läroböcker2022In: Forskning om undervisning och lärande, ISSN 1904-2183, E-ISSN 2326-3873, Vol. 10, no 2, p. 5-25Article in journal (Refereed)
  Abstract [sv]

  Genom en komparativ analys av två läroböcker i svenska för högskoleförberedande respektive yrkesförberedande program undersöks likheter och skillnader avseende litteratursyn och förväntningar på böckernas mottagare. I artikeln diskuteras på vilket sätt den litteratursyn som präglar respektive bok kan relateras till textval och uppgifter, på vilket sätt detta skiljer sig mellan de två böckerna och vad det får för konsekvenser för litteraturundervisningen. I analysen används begreppen modelläsare och litterär kompentens. Undersökningen visar att även om den grundläggande litteratursynen i de två böckerna delvis är densamma skiljer sig modelläsaren åt så till vida att i läroboken för högskoleförberedande program förväntas denna vara analytisk och strukturerad, medan modelläsaren i boken för yrkesförberedande program är kreativ och nyskapande. Det finns skilda förväntningar på vilken litterär kompetens modelläsaren besitter, men också på vilken kompetens som ska utvecklas, vilket riskerar att missgynna elever ur båda kategorier.

 • 40.
  Andersson, Therése
  Linköping University, Department of Culture and Society.
  Morgon - en studie om ett konstverk från 1941 av surrealisten Sven Jonson2023Independent thesis Basic level (degree of Bachelor of Fine Arts), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 41.
  Andreassen, Rikke
  et al.
  Roskilde University, Denmark.
  Lundström, CatrinLinköping University, Department of Culture and Society, Division of Migration, Ethnicity and Society (REMESO). Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, REMESO - Institute for Research on Migration, Ethnicity and Society.Keskinen, SuviUniversity of Helsinki, Finland.Tate, Shirley AnneUniversity of Alberta, Canada; Nelson Mandela University, South Africa.
  The Routledge International Handbook of New Critical Race and Whiteness Studies2023Collection (editor) (Refereed)
 • 42.
  Andreevska, Gabriela
  Linköping University, Department of Culture and Society.
  A Counter Discourse on Refugees?: The Case of NGOs in Macedonia2020Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
 • 43.
  Angel, Jamel
  Linköping University, Department of Culture and Society.
  Modern relations: A qualitative interview study on the digitization of relationships2022Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This interview study investigates people's experiences and interactions online to give more nuance to the context of modern relationships, and what the perception of digitized relationships could mean. The study investigates digitized relationships in terms of friendship, love, intimacy, and social media. With these in focus, I discuss broadly the interviewees’ experiences of friendship, intimacy, and love within the use of social media and online dating. Firstly, how the use of it can cause difficulties and impact their perception of themselves and at relationships. Secondly, how this in turn creates meaningful and lasting relationships. 

  In this study, I had two focus groups that I referred to as gamers and socials, the first group included five who identified as men and the second group included four that identified as women. From the age of 23 to 35 and originates from different parts of Europe. After the interview, four themes were developed: The use of digitization and social media, friendship, love relationships and online and offline. 

  Download full text (pdf)
  Modern relations
 • 44.
  Anna Lovisa, Gabrielsson
  Linköping University, Department of Culture and Society.
  Mola - En livsvärld av färger och mönster2021Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Detta arbete belyser mola, ett textilt hantverk från Panama, ur en historisk kontext genom en etnografisk och fenomenologisk ansats. Uppsatsens syfte är att belysa essensen av mola som fenomen och att skapa ökad kunskap om hantverket. Detta kommer att undersökas genom följande två frågeställningar: Hur kan mola tolkas utifrån en kulturhistorisk kontext? På vilka sätt har formgivningen av mola utvecklats mellan åren 1927 och 1981? 

  Genom att använda metoden föremålsanalys och litteraturstudier, har frågeställningarna kunnat besvaras. Arbetet bygger framför allt på fem mola-blusar från Världskulturmuseets samlingar i Göteborg. Textilierna har studerats och analyserats på plats, samt genom litteratur. 

  Resultatet som framkommit är en komplex bild av ett hantverk, som är lika mycket sprunget ur en rik tradition med en stark sinnlig identitet, som ett resultat av en industriell utveckling, där större tillgänglighet till resten av världen präglat dess uttryck och formgivning.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 45.
  Annoni, Danielle
  et al.
  Fed Univ Parana UFPR, Brazil.
  Silva, Karine Souza
  Fed Univ Santa Catarina UFSC, Brazil.
  dos Santos, Gabriela Martini
  Linköping University, Department of Culture and Society, Division of Migration, Ethnicity and Society (REMESO). Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, REMESO - Institute for Research on Migration, Ethnicity and Society.
  Solidarity Economy and social inclusion: The Immigrant Fair in Florianopolis, Brazil2022In: Development Policy Review, ISSN 0950-6764, E-ISSN 1467-7679, Vol. 40, no 2, article id e12564Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Motivation The Solidarity Economy movement emerged in Latin America in the 1970s and 1980s as an alternative mode of production led by mutual principles, such as co-operative work, self-management, and consensual distribution of economic gains. Much has been developed on its potential to include groups marginalized by capitalism in new development schemes, but to date there has been no work regarding immigrants participation specifically. This research aims to fill this gap. Purpose The article investigates the importance of the partnership between institutions in the host country and immigrants to their insertion in the Solidarity Economy Fairs in Florianopolis. It questions to what extent it has furthered income generation, the formation of social identity, and the construction of community ties. Methods and approach The approach is anchored in intervention-research, proposing a socio-analytical intervention (Aguiar & Rocha, 2007). To pursue qualitative research, an online form was distributed to participants at the Immigrant Fair. The form comprised semi-structured interviews, with the possibility of giving free answers. Findings The data analysis reveals the nuances of the life trajectory of recent immigrants in Brazil: people, mostly of Latin American origin, over 30 years of age, seeking economic insertion in another country. For them, the Solidarity Economy has offered a possibility for social and economic insertion in Brazil. The opportunity for marginalized populations to engage with the Solidarity Economy offers an effective tool against systemic competition. The Fair operates as an alternative to the insertion into the capitalist market for outsider groups, enabling new ways to conduct economic life within the capitalist economy. Policy implications Our findings suggest that the Fair has provided immigrants both the means to obtain a weekly (although unstable) financial income and their social integration-it requires interaction with other immigrants, state agents, tourists, and the local community. The social isolation resulting from the COVID-19 pandemic has jeopardized both outcomes. In order to consolidate solidarity ventures and immigrants enterprises, there is an urgent need to implement a public policy regarding immigrants social and economic rights in Santa Catarina State.

 • 46.
  Ardeleanu, Bianca-Miruna
  Linköping University, Department of Culture and Society, Division of Migration, Ethnicity and Society (REMESO).
  A Belonging Paradox: Exploring the Reception of Ukrainian Refugee Pupils into Swedish Schools2023Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The Russian invasion of Ukraine in February 2022 has forced millions of Ukrainian citizens, especially women and children, to seek refuge in other countries, including Sweden. Given the large number of Ukrainian refugee children, it is of utmost importance that they have the possibility to continue their education abroad. In Sweden, Ukrainian refugees have access to education, a right provided by their status as asylum seekers under the Temporary Protection Directive. This thesis aims to explore the reception of Ukrainian refugee students into Swedish schools, by focusing on the communication and interactions between Swedish schools' personnel, classes' collectives, and Ukrainian refugee students and their families. The data used for this study were obtained through conducting five semi-structured interviews with two middle- and high-school teachers and three studiehandledare. The results show that, in general, Swedish schools, teachers, and studiehandledare make substantial efforts to facilitate the reception and integration of Ukrainian refugee pupils; at the same time, the classes' collectives were described as cordial and helpful. Despite the welcoming nature of Swedish schools and the safety that Sweden provides, the Ukrainian refugee pupils and their families struggle to find a sense of belonging, especially since the majority of Ukrainian refugees wish to return to Ukraine once the war is over. The belonging paradox experienced by Ukrainian refugees is, thus, characterised by their desire to express gratitude towards Sweden and, at the same time, being unable to get accustomed to the Swedish culture and education system while waiting to return home.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 47.
  Arvanitakis, James
  et al.
  Western Sydney University, Australia.
  Fredriksson, Martin
  Linköping University, Department for Studies of Social Change and Culture, Department of Culture Studies – Tema Q. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, Department of Culture and Society, Division of Culture, Society, Design and Media.
  Commons, piracy and property: crisis, conflict and resistance2017In: Property, place and piracy / [ed] Martin Fredriksson, James Arvanitakis, London: Routledge, 2017, p. 23-35Chapter in book (Refereed)
  Abstract [en]

  This chapter aims to set the theoretical framework for this collection by challenging the established, liberal understanding of property. Second, it presents a theoretical overview of piracy. The chapter addresses how a better understanding of the commons allows to problematise the concept of property, which, as this collection highlights, is continuously destabilised through acts of 'piracy'. It discusses the process of enclosure not as an isolated act, but as part of an ideology that prioritises private ownership over the common good. The concept of the commons can be traced back to ancient Rome with discussions of the Res Communes. The immaterial conceptualisation spreads into the 'information commons' that has had a particular political impact in the copyright debates that emerged since the late 1990s. In response to the invisible and 'natural' processes of enclosure, the chpater debates that both the existence and reciprocated exchange of the commons is fundamental in the functioning of authentic and vibrant communities.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 48.
  Arvidsson, Eva
  et al.
  Linköping University, Faculty of Medicine and Health Sciences.
  Broqvist, Mari
  Linköping University, Faculty of Medicine and Health Sciences. Linköping University, Department of Health, Medicine and Caring Sciences, Division of Society and Health.
  Bäckman, Karin
  Linköping University, Faculty of Medicine and Health Sciences. Linköping University, Department of Health, Medicine and Caring Sciences, Division of Society and Health.
  Carlsson, Per
  Linköping University, Faculty of Medicine and Health Sciences. Linköping University, Department of Health, Medicine and Caring Sciences, Division of Society and Health.
  Garpenby, Peter
  Linköping University, Faculty of Medicine and Health Sciences. Linköping University, Department of Health, Medicine and Caring Sciences, Division of Society and Health.
  Gustavsson, Erik
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, Faculty of Medicine and Health Sciences. Linköping University, Department of Culture and Society, Division of Philosophy, History, Arts and Religion.
  Lindholm, Lars
  Umeå universitet.
  Nedlund, Ann-Charlotte
  Linköping University, Department of Health, Medicine and Caring Sciences, Division of Society and Health. Linköping University, Faculty of Medicine and Health Sciences.
  Sandman, Lars
  Linköping University, Faculty of Medicine and Health Sciences. Linköping University, Department of Health, Medicine and Caring Sciences, Division of Society and Health.
  Tinghög, Gustav
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Economics. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Waldau, Susanne
  Umeå universitet.
  Wiss, Johanna
  Linköping University, Faculty of Medicine and Health Sciences.
  Vägen framåt2013In: Att välja rättvist: om prioriteringar i hälso- och sjukvården / [ed] Per Carlsson, Susanne Waldau, Lund: Studentlitteratur AB, 2013, Vol. Sidorna 207-214, p. 207-214Chapter in book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Som vi visat har utvecklingen av metoder och strukturer för öppna prioriteringar i Sverige kommit långt. Många frågor återstår likväl. Under vårt arbete med denna bok har vi identifierat ett antal förbättringsområden och utmaningar som vi avslutningsvis vill lyfta fram. Det rör sig om vilka som ska delta i prioriteringarna, tydliggörande av värdegrunden, behov av bättre kunskap, baserad på både vetenskaplig metod och erfarenhet, och fortsatt utveckling av prioriteringsprocesser på olika nivåer och i olika sammanhang. Även om vi i Sverige skulle nå en god enighet kring principer och kriterier för prioriteringar så kommer vi alltid finna många olika sätt att praktiskt lösa specifika prioriteringsproblem.

 • 49.
  Arvidsson, Maria
  et al.
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Division of Learning, Aesthetics, Natural Science. Linköping University, Faculty of Educational Sciences.
  Vesterberg, Viktor
  Linköping University, Department of Culture and Society, Division of Social Work. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  En ojämlik skolplikt?: Problematisering av skolfrånvaro i en decentraliserad skola2020In: Utbildning och Demokrati, ISSN 1102-6472, E-ISSN 2001-7316, Vol. 29, no 1, p. 7-24Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  All children in Sweden have the right to attend school from the year they reach the age of six. But are all children obliged to be there? Sweden have had compulsory schooling since the end of the 19th century. This means that there is an obligation to be in the school and attend its activities. A changed governance of the school during the last decades of the 20th century, from centralized to decentralized, opened up for the possibility of local school practices to define how the compulsory schooling should be interpreted and applied. In this article we scrutinize whether this has opened for potential inequalities regarding compulsory schooling in Sweden. In doing this we analyze law and policy documents that in different ways prescribe how deviations from school duties, so-called school absence, should be handled and by whom. The purpose of the article is to elucidate the effects of state-formulated guidelines regarding the management of school absence in Swedish compulsory school. Inspired by Carol Lee Bacchis’ WPR (What´s the Problem Represented to be) analysis, we interrogate how departures from compulsory schooling are portrayed as a problem and what meaning are ascribed to compulsory schooling - not least from an equality perspective.

 • 50.
  Arvola, Mattias
  et al.
  Linköping University, Department of Computer and Information Science, Human-Centered systems. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Broth, Mathias
  Linköping University, Department of Culture and Society, Division of Language, Culture and Interaction. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Category, time, and space:: Structures in cross-media design and production2019In: / [ed] Maurice Mulvenna, Raymond Robert Bond, New York, NY: ACM Press, 2019, p. 96-99Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  The purpose of this empirically informed, but mainly conceptual paper, is to understand what we might mean by the word ‘structure’ in cross-media design. The paper draws upon a workplace study in print and online news production at a Swedish local news publisher, where we observed the work of reporters, page planners and web editors. Structure in the context of cross-media design and production is initially defined as the pattern of arrangement of elements in the media. We identified three kinds of structure in our observations of the journalists’ work: category, time, and space. Category: how knowledge is ordered is foundational and explains how functions and content relate to each other. Time: the temporal structure is how functions and content are ordered in time (what comes before and after). Space: The spatial structure is the layout of functions and content in 2-dimensional or 3-dimensional space. These three kinds of structure have corresponding design representations in interaction design: concept maps, flow charts, and wireframes.

1234567 1 - 50 of 1598
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • oxford
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf